بررسی تأثیر کپسول کلپوره بر طول مدت درد دیسمنوره ‌اولیه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم ‌پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم ‌پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی شعبه بین‌الملل، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 کارشناس رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم ‌پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: دیسمنوره اولیه به کرامپ‌های دردناک قاعدگی بدون علت ارگانیک گفته می‌شود که یکی از شایع‌ترین مشکلات زنان در سنین باروری است. با توجه به میزان بالای دیسمنوره و تأثیر آن بر فعالیت‌های روزانه و عوارض جانبی داروهای شیمیایی، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر کپسول کلپوره بر مدت درد دیسمنوره انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی ‌تصادفی شاهددار سه‌سوکور در سال 1393 بر روی 70 دانشجوی مبتلا به دیسمنوره اولیه در یکی از خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. افراد به‌‌طور تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل تقسیم شدند. طی سه روز اول قاعدگی، گروه مداخله با کپسول کلپوره هر 6 ساعت و گروه کنترل با کپسول حاوی پودر نشاسته، برای 2 ماه متوالی درمان شدند. مدت درد بر اساس روز (یک دوره قبل از شروع مطالعه و دو دوره مداخله) ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و SAS9.2 و آزمون‌های آماری تی مستقل، من‌ویتنی و مدل اثرات تصادفی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته‌ شد.
یافته‌ها: قبل از مداخله، بین مدت درد در دو گروه، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (05/0<p). مدت درد قاعدگی بعد از مصرف کپسول کلپوره کاهش معنی‌داری نسبت به گروه دارونما داشت (0001/0>p). مدت درد قبل از مصرف کپسول کلپوره 3/4 روز بود که بعد از مصرف کپسول در دوره اول و دوم به ترتیب به 9/1 و 4/1 روز کاهش یافت.
نتیجه‌گیری: کپسول کلپوره مدت درد قاعدگی را به‌طور معنی‌داری کاهش‌ می‌دهد و می‌تواند برای درمان دیسمنوره اولیه استفاده ‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Teucrium polium capsule on pain duration of primary dysmenorrhea

نویسندگان [English]

 • Zahra Shirmohamai Hesari 1
 • Farid Zayeri 2
 • Khadije Abadian 3
 • Zohreh Keshavarz 4
 • Maryam Akbari Nozari 5
1 M.Sc. in Biostatistics, School of Paramedical, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate professor, Department of Biostatistics, School of Paramedical, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, International Branch, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Associate professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 BC in Radiology, School of Paramedical, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Primary dysmenorrhea is referred to painful menstrual cramps without organic cause, which is one of the most common problems in women of reproductive age. Regarding to high incidence of dysmenorrhea and its effect on daily activities and the side effects chemical drugs, this study was performed with aim to evaluate the effect of Teucrium polium capsule on the pain duration of dysmenorrhea.
Methods: This triple-blind controlled randomized clinical trial was conducted on 70 students with primary dysmenorrhea in one of the dormitories of Shahid Beheshti University in 2014. The subjects were randomly divided into intervention and control groups. During the first three days of menstruation, the intervention group was treated with Teucrium polium capsules every 6 hours and the control group with capsules containing starch powder, for two consecutive months. Pain duration was assessed based on the day (one period before the beginning of the study and two periods of intervention). Data analysis was done using SPSS software (version 20) and SAS9.2 software, and independent t-test, Mann-Whitney, and random effects model. P<0.05 was considered significant.
Results: There was no significant difference between the two groups in pain duration before the intervention (P > 0.05). The menstrual pain duration significantly decreased after the use of Teucrium polium capsule compared to placebo group (P <0.0001). The pain duration was 4.3 days before the use of Teucrium polium capsule that reduced to 1.9 and 1.4 days after the use of capsule in the first and second periods, respectively.
Conclusion: Teucrium polium capsule significantly reduces the menstrual pain duration and can be used to treat primary dysmenorrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dysmenorrhea
 • Clinical trial
 • Teucrium polium
 1. Daley A. The role of exercise in the treatment of menstrual disorders: the evidence. Br J Gen Pract 2009; 59(561):241-2.
 2. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 3. Abadian K, Keshavarz Z, Mojab F, Majd HA, Abbasi NM. Comparison the effect of mefenamic acid and Teucrium polium on the severity and systemic symptoms of dysmenorrhea. Complement Ther Clin Pract 2016; 22:12-5.
 4. Moslemi L, Aghamohammadi A, Bekhradi R, Zafari M. Comparing the effects of vitamin E and fennel extract on intensity of primary dysmenorrhea. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 22(88):103-7. (Persian).
 5. Nguyen AM, Humphrey L, Kitchen H, Rehman T, Norquist JM. A qualitative study to develop a patient-reported outcome for dysmenorrhea. Qual Life Res 2015; 24(1):181-91.
 6. Hsu CS, Yang JK, Yang LL. Effect of a dysmenorrhea Chinese medicinal prescription on uterus contractility in vitro. Phytother Res 2003; 17(7):778-83.
 7. Agarwal A, Venkat A. Questionnaire study on menstrual disorders in adolescent girls in Singapore. J Pediatr Adolesc Gynecol 2009; 22(6):365-71.
 8. Ayan M, Sogut E, Tas U, Erdemir F, Sahin M, Suren M, et al. Pain levels associated with renal colic and primary dysmenorrhea: a prospective controlled study with objective and subjective outcomes. Arch Gynecol Obstet 2012; 286(2):403-9.
 9. Park JS, Park S, Cheon CH, Go HY, Sun SH, Shin YC, et al. Effects of Gyejibongnyeong-hwan on dysmenorrhea caused by blood stagnation: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2012; 13(1):3.
 10. Chien LW, Chang HC, Liu CF. Effect of yoga on serum homocysteine and nitric oxide levels in adolescent women with and without dysmenorrhea. J Altern Complement Med 2013; 19(1):20-3.
 11. Kannan P, Claydon LS. Some physiotherapy treatments may relieve menstrual pain in women with primary dysmenorrhea: a systematic review. J Physiother 2014; 60(1):13-21.
 12. Rahnama PA, Fallah Huseini H, Mohammadi H, Modares MA, Khajavi Shojaee K, Askari M, et al. The effects of Zingiber officinal R. On primary dysmenorrhea. J Med Plants 2010; 4(36):81-6.
 13. Gharaibeh MN, Elayan HH, Salhab AS. Hypoglycemic effects of Teucrium polium. J Ethnopharmacol 1988; 24(1):93-9.
 14. Mazokopakis E, Lazaridou S, Tzardi M, Mixaki J, Diamantis I, Ganotakis E. Acute cholestatic hepatitis caused by Teucrium polium L. Phytomedicine 2004; 11(1):83-4.
 15. Zeger SL, Liang KY. Longitudinal data analysis for discrete and continuous outcomes. Biometrics 1986; 42(1):121-30.
 16. Fitzmaurice GM, Laird NM, Ware JH. Applied longitudinal analysis. New Jersey: John Wiley & Sons; 2012.
 17. Twisk JW. Applied longitudinal data analysis for epidemiology: a practical guide. Cambridge: Cambridge University Press; 2013.
 18. Diggle P. Analysis of longitudinal data. Oxford: Oxford University Press; 2002.