مقایسه تأثیر بابونه، زنجبیل و ویتامین B6 بر درمان تهوع و استفراغ بارداری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

2 دکترای شیمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، شرکت داروسازی باریج اسانس، کاشان، ایران.

3 استادیار گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

4 کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

5 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

مقدمه: تهوع و استفراغ، از شکایات شایع دوران بارداری است. از جمله درمان­های سنتی، استفاده از داروهای گیاهی می­باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر بابونه، زنجبیل و ویتامین B6 بر درمان تهوع و استفراغ بارداری انجام گرفت.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 96-1395 بر روی 105 زن باردار مبتلا به تهوع و استفراغ بارداری در مراکز سلامت شهر قزوین انجام شد. افراد به‌صورت تصادفی در 3 گروه 35 نفره (مدخله 1، 2 و 3) قرار گرفتند. گروه­های مداخله به مدت 4 روز و روزی 3 بار به ترتیب تحت درمان با کپسول خوراکی بابونه، زنجبیل و ویتامین B6 قرار گرفتند. تهوع و استفراغ قبل و 1 هفته پس از اتمام مداخله با استفاده از شاخص رودز در هر 3 گروه اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون­های تی تست، کای دو، کروسکال والیس و ویلکاکسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: قبل از مداخله اختلاف معنی‌داری بین سه گروه از نظر میانگین نمره تهوع و استفراغ بر اساس شاخص رودز مشاهده نشد (05/0<p)، در حالی که بعد از مداخله در هر سه گروه کاهش معناداری را نشان داد (001/0=p)، اما اختلاف آماری معناداری در میزان کاهش میانگین تهوع، استفراغ در سه گروه مداخله وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: استفاده از هر سه داروی بابونه، زنجبیل و ویتامین B6 در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری مؤثر است و برتری معناداری در اثر درمانی در هیچ‌کدام از سه داروی ذکر شده وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of chamomile, Ginger and vitamin B6 on treatment of nausea and vomiting in pregnancy: a randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Hamideh Pakniat 1
 • Mohammad Reza Memarzadeh 2
 • Nezal Azh 3
 • Maryam Mafi 4
 • Fatemeh Ranjkesh 5
1 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Science, Qazvin, Iran.
2 PhD in Chemistry, Medicinal Plants Research Center, Barijessence Pharmaceutical Company, Kashan, Iran.
3 Assistant professor, Department of Midwifery, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
4 M.Sc. in Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
5 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nausea and vomiting is of the common complain during pregnancy. Herbal medicine is among the traditional treatments. This study was performed with aim to compare the effects of chamomile, Ginger and vitamin B6 on treatment of nausea and vomiting in pregnancy.
 Methods: This randomized clinical trial was performed on 105 pregnant women with gestational nausea and vomiting in Qazvin Health Centers in 2016-2017. The subjects were randomly assigned to three groups (intervention 1,2,3) (n=35 in each group). The intervention groups received oral capsule of chamomile, ginger and vitamin B6 for four days, three times a day. Rhodes index was used to assess nausea and vomiting before and 1 week after intervention. Data were analyzed by SPSS software (version 23) and t-test, Chi-square, Kruskal–Wallis and Wilcoxon. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Before the intervention, no significant difference was observed between three groups in the mean of nausea, vomiting based on Rhodes index (p>0.05). Whereas, after the intervention, it showed significant decrease in three groups (P=0.001), but there was no significant difference between three groups in terms of decreased mean of nausea and vomiting (p>0.05).
Conclusion: Chamomile, ginger and vitamin B6 are equally effective for decreasing nausea and vomiting in pregnancy and there is no significant superiority in therapeutic effects in any of the three drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chamomile
 • Gestational Nausea and Vomiting
 • ginger
 • Rhodes index
 • Vitamin B6
 1. Bazarganipour F, Mahmoodi H, Shamsaee B, Taghavi A. The frequency and severity of nausea and vomiting during pregnancy and its association with psychosocial health. J Midwifery Reprod Health 2015; 3(3):401-7.
 2. Cunningham FG, MacDonald PC, Gant NF. Williams’s obstetrics. New York, NY: McGraw-Hill Professional; 2014.
 3. Louik C, Hernandez-Diaz S, Werler MM, Mitchell AA. Nausea and vomiting in pregnancy: maternal characteristics and risk factors. Paediatr Perinat Epidemiol 2006; 20(4):270-8.
 4. Lacroix R, Eason E, Melzack R. Nausea and vomiting during pregnancy: a prospective study of its frequency, intensity, and patterns of change. Am J Obstet Gynecol 2000; 182(4):931-7.
 5. Heinrichs L. Linking olfaction with nausea and vomiting of pregnancy, recurrent abortion, hyperemesis gravidarum, and migraine headache. Am J Obstet Gynecol 2002; 186(5 Suppl Understanding):S215-9.
 6. Källén B, Lundberg G, Aberg A. Relationship between vitamin use, smoking, and nausea and vomiting of pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2003; 82(10):916-20.
 7. Abedian Z, Abbaszadeh N, Latifnezhad Roudsari R, Shakeri M. The effect of telephone support on the severity of nausea and vomiting in the first trimester of pregnancy in the primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(118):18-29. (Persian).
 8. Niebyl JR. Clinical practice. Nausea and vomiting in pregnancy. N Engl J Med 2010; 363(16):1544-50.
 9. Davis M. Nausea and vomiting of pregnancy: an evidence-based review. J Perinat Neonatal Nurs 2004; 18(4):312-28.
 10. Lee NM, Saha S. Nausea and vomiting of pregnancy. Gastroenterol Clin North Am 2011; 40(2):309-34.
 11. Deuchar N. Nausea and vomiting in pregnancy: a review of the problem with particular regard to psychological and social aspects. Br J Obstet Gynaecol 1995; 102(1):6-8.
 12. Martin RP, Wisenbaker J, Huttunen MO. Nausea during pregnancy: relation to early childhood temperament and behavior problems at twelve years. J Abnorm Child Psychol 1999; 27(4):323-9.
 13. Herrell HE. Nausea and vomiting of pregnancy. Am Fam Physician 2014; 89(12):965-70.
 14. Hosseinkhani N, Sadeghi T. The effect of ginger on pregnancy-induced nausea during first trimester. Iran J Nurs 2009; 22(60):75-83.
 15. Dugoua JJ. Herbal medicines and pregnancy. J Popul Ther Clin Pharmacol 2010; 17(3):e370-8.
 16. Enriquez R, Wu P, Griffin MR, Gebretsadik T, Shintani A, Mitchel E, et al. Cessation of asthma medication in early pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2006; 195(1):149-53.
 17. Portnoi G, Chng LA, Karimi-Tabesh L Koren G, Tan MP, Einarson A. Prospective comparative study of the safety and effectiveness of ginger for treatment of nausea and vomiting in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2003; 189(5):1374-7.
 18. Holst L, Wright D, Haavik S, Nordeng H. The use and the user of herbal remedies during pregnancy. J Altern Complement Med 2009; 15(7):787-92.
 19. Aghili MH. Makhzan-al-advia. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2009.
 20. FiroozBakht M, Omidvar SH. Comparison between ginger and vitamin B6 efficacy in the treatment of nausea and vomiting during pregnancy. Bim J Hormozgan Univ Med Sci 2008; 12(3):175-9. (Persian).  
 21. Modares M, Besharat S, Mahmoudi M. Effect of ginger and chamomile capsules on nausea and vomiting in pregnancy. J Gorgan Univ Med Sci 2012; 14(1):45-51. (Persian).
 22. Saberi F, Sadat Z, Abedzadeh-Kalahroudi M, Taebi M. Acupressure and ginger to relieve nausea and vomiting in pregnancy: a randomized study. Iran Red Crescent Med J 2013; 15(9):854-61.
 23. Chittumma P, Kaewkiattikun K, Wiriyasiriwach B. Comparison of the effectiveness of ginger and vitamin B6 for treatment of nausea and vomiting in early pregnancy: a randomized double-blind controlled trial. J Med Assoc Thai 2007; 90(1):15-20.
 24. Ensiyeh J, Sakineh MA. Comparing ginger and vitamin B6 for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy: a randomized controlled trial. Midwifery 2009; 25(6):649-53.
 25. Abdolhosseini S, Mokaberinejad R, Aliasl J, Aliasl F. Medicinal plants proposed for nausea and vomiting of pregnancy: a review study based on Iranian traditional medicine. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20:8-1. (Persian).
 26. John LJ, Shantakumari N. Herbal medicines use during pregnancy: a review from the Middle East. Oman Med J 2015; 30(4):229-36.
 27. Cuzzolin L, Francini-Pesenti F, Verlato G, Joppi M, Baldelli P, Benoni G. Use of herbal products among 392 Italian pregnant women: focus on pregnancy outcome. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2010; 19(11):1151-8.
 28. Fischer-Rasmussen W, Kjaer SK, Dahl C, Asping U. Ginger treatment of hyperemesis gravidarum. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1991; 38(1):19-24.
 29. Kennedy DA, Lupattelli A, Koren G, Nordeng H. Herbal medicine use in pregnancy: results of a multinational study. BMC Complement Altern Med 2013; 13:355.