بررسی رفتار غربالگری سرطان پستان در زنان شهر شیراز در سال 1395

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

4 متخصص طب اورژانس، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به میزان شیوع بالای سرطان پستان ایران و اهمیت مطالعه نگرش، رفتار و آگاهی زنان در بروز رفتارغربالگری سرطان، مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش، دانش و رفتار زنان در خصوص غربالگری سرطان سینه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1395 بر روی 400 نفر از زنان 15 سال به بالای مراجعه‌کننده به درمانگاه امام رضا شیراز انجام شد. داده‌های مربوط به مطالعه با استفاده از پرسشنامه ویژگی­های فردی و غربالگری سرطان پستان گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‌های همبستگی پیرسون، تی تست مستقل و آنووا انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره آگاهی 8/4±25، نگرش 2/5±27 و رفتار 7/3±9/18 بود. بر اساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون، آگاهی (001/0>p، 24/0=r) در مقایسه با نگرش (001/0>p، 14/0=r) همبستگی قوی‌تری با رفتار داشت. آگاهی با متغیرهای سن، تحصیلات، سابقه سرطان پستان، سابقه خودآزمایی پستان (001/0>p)، نگرش با سابقه سرطان پستان (05/0>p)، و رفتار با تحصیلات و سابقه خودآزمایی پستان (05/0>p)، ارتباط معنی‌داری داشتند.
نتیجه‌گیری: میانگین نمره رفتار زنان برای شرکت در برنامه غربالگری از نمره متوسط مورد انتظار (20 امتیاز) پایین‌تر بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Women’s Breast Cancer Screening Behavior in Shiraz, 2016

نویسندگان [English]

 • Tayebeh Rakhshani 1
 • Zahra Sadat Asadi 2
 • Samira Taravatmanesh 3
 • Seyyed Mansour Kashfi 1
 • Mohammad Reza Ebrahimi 4
1 Assisstant Professor of Health Education and Promotion, Health Sciences Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 Assisstant Professor, Department of Community Medicine, Epidemiology Research Center, Faculty of Medicine, Aja University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 M.Sc. in Epidmiology, Health Promotion Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
4 Emergency Medicine Specialist, Health Promotion Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: According to the high prevalence of breast cancer in Iran and the importance of evaluation the attitude, behavior, and knowledge of women in the incidence of cancer screening, this study was performed with aim to evaluate the women's attitude, behavior, and knowledge about breast cancer screening.
Methods: This cross- sectional study was conducted on 400 women aged >15 years who referred to Shiraz Imam Reza clinic in 2016. Data was collected by the questionnaire of individual characteristics and breast cancer screening. The data was described by the mean, standard deviation, and frequency. Data was analyzed by SPSS software (version 19) and Pearson correlation, independent t-test, and ANOVA tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean scores of knowledge, attitude, and behavior were 25±4.8, 27±5.2, and 18.9±3.7, respectively. According to the results of Pearson correlation coefficient, knowledge had stronger correlation with behavior (r= 0.24, p<0.001) than attitude and behavior (r=0.14, p<0.001). Knowledge had significant relationship with age, education, history of breast cancer and history of breast self-examination (p <0.001), and attitude had significant relationship with the history of breast cancer (p <0.05), and behavior had significant relashenship with education and the history of breast self-examination (p <0.05).
Conclusion: Mean score women's behavior for participation in the breast cancer screening program was lower than expected mean scores (score 20).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • Behavior
 • Breast cancer screening
 • Knowledge
 1. Amirkhah R, Naderi-Meshki H, Mirahmadi M, Allahyari A, Sharifi HR. Cancer statistics in Iran: towards finding priority for prevention and treatment. Cancer Press 2017; 3(2):27-38.
 2. Hashemian M, Ghardashi F, Asadi Z, Khosroabadi A, Pejhan A, Javan R, et al. Incidence and screening of breast cancer in Iranian women. Life Science Journal 2013; 10(9s):361–6.
 3. Arab M, Noghabaei G. Comparison of age- standard incidence rate trends of gynecologic and breast cancer in Iran and other countries. Iran J Public Health 2014; 43(10):1372-9.
 4. Foster RS Jr, Worden JK, Costanza MC, Solomon LJ. Clinical breast examination and breast self-examination. Past and present effect on breast cancer survival. Cancer 1992; 69(7 Suppl):1992-8.
 5. Harvey BJ, Miller AB, Baines CJ, Corey PN. Effect of breast self-examination techniques on the risk of death from breast cancer. CMAJ 1997; 157(9):1205-12.
 6. Harirchi I, Ebrahimi M, Zamani N, Jarvandi S, Montazeri A. Breast cancer in Iran: a review of 903 case records. Public Health 2000; 114(2):143-5.
 7. Naghibi SA, Shojaizadeh D, Yazdani CJ, Montazeri A. Breast cancer preventive behaviors among Iranian women: a systematic review. Payesh 2015; 14(2):181-91.
 8. Rakhshani T, Shojaiezadeh D, Bagheri Lankarani K, Rakhshani F, Kaveh MH, Zare N. The Association of Health-Promoting Lifestyle with Quality of Life Among the Iranian Elderly. Iran Red Crescent Med J 2014; 16(9): e18404.
 9. Shahrakivahed A, Mehdi Hashemi SM, Sarabandi MA, Bagheri S, Rakhshani T, Ramazani AA, et al. Knowledge of men And women about warning signs of cancer and adoption Of preventive behaviors. Der Pharmacia Lettre. 2016;8(5):134–40.
 10. Ajzen I, Fishbein M. The influence of attitudes on behavior. Handbook Attitudes 2005; 173(221):31.
 11. Hashemian M, Fallahi A, Akaberi A, Khosrorad R, Solimanian A. Relationship of health locus of control with attitude toward breast cancer among women with family positive history of breast cancer in Sabzevar city (2014). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(166.16):9-15. (Persian).
 12. Ramathuba DU, Ratshirumbi CT, Mashamba TM. Knowledge, attitudes and practices toward breast cancer screening in a rural South African community. Curationis 2015; 38(1):1172.
 13. El Mhamdi S, Bouanene I, Mhirsi A, Sriha A, Ben Salem K, Soltani MS. Women’s knowledge, attitudes and practice about breast cancer screening in the region of Monastir (Tunisia). Aust J Prim Health 2013; 19(1):68-73.
 14. Zare Marzouni H, Lavasani Z, Shalilian M, Najibpour R, Saadat Fakhr M, Nazarzadeh R, et al. Women’s awareness and attitude toward breast self-examination in Dezful City, Iran, 2013. Iran Red Crescent Med J 2014; 17(1):e17829.
 15. Dafei M, Dehghani A, Momeni Z, Kalanfarmanfarma K, Koohgardi M, Jalali M, et al. Study of breast cancer knowledge, attitude, and preventive behaviors among women referring to health-treatment centers in Yazd, Iran, 2015. Pajouhan Sci J 2017; 15(2):46-53.
 16. Kashfi S, Khani Jeihooni A, Yazdankhah M. The effect of education about breast self-examination on knowledge, attitude and practice of women in Nourabad Mamasani health clinics, 2009. J Jahrom Univ Med Sci 2012; 10(1):36-40.
 17. Pengpid S, Peltzer K. Knowledge, attitude and practice of breast self-examination among female university students from 24 low, middle income and emerging economy countries. Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15(20):8637-40.
 18. Akhtari-Zavare M, Ghanbari-Baghestan A, Latiff LA, Matinnia N, Hoseini M. Knowledge of breast cancer and breast self-examination practice among Iranian women in Hamedan, Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15(16):6531-4.
 19. Ebrahim SM. Knowledge of students toward breast cancer and breast self-examination practice at high school nursing in Basra city. Kufa J Nurs Sci 2014; 4(1):84-92.
 20. Pivot X, Rixe O, Morere J, Coscas Y, Cals L, Namer M, et al. Breast cancer screening in France: results of the EDIFICE survey. Int J Med Sci 2008; 5(3):106-12.
 21. Naghibi SA, Daryani S, Shojaizadeh D, Montazeri A. Knowledge, attitude, and practice on breast cancer screening methods among women in the North of Iran. Int J Humanit Cult Stud 2016; 2356:2550-60.
 22. Neinavaie M, Soltani HR, Soltani N. The relationship between breast self-examination (BSE) awareness and demographic factors in women health management. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(1):15-22. (Persian).
 23. Tavares Hdos P, Tavares SB, Natanel FA, Capinqana DP. Knowledge and attitude of patients, and practice of the arrest of breast cancer in outpatient consultations in Mastology at the General Hospital of Huambo, Angola. Clin Med Insights Womens Health 2015; 8:7-12.
 24. Nde FP, Assob JCN, Kwenti TE, Njunda AL, Tainenbe TRG. Knowledge, attitude and practice of breast self-examination among female undergraduate students in the University of Buea. BMC research notes 2015; 8:43.
 25. Haji-Mahmoodi M, Montazeri A, Jarvandi S, Ebrahimi M, Haghighat S, Harirchi I. Breast self-examination: knowledge, attitudes, and practices among female health care workers in Tehran, Iran. Breast J 2002; 8(4):222-5.
 26. Erdem Ö, Toktaş İ. Knowledge, attitudes, and behaviors about breast self-examination and mammography among female primary healthcare workers in Diyarbakır, Turkey. BioMed Res Int 2016; 2016:e6490156.
 27. Dündar PE, Özmen D, Öztürk B, Haspolat G, Akyıldız F, Çoban S, et al. The knowledge and attitudes of breast self-examination and mammography in a group of women in a rural area in western Turkey. BMC Cancer 2006; 6:43.
 28. Azubuike S, Okwuokei S. Knowledge, attitude and practices of women towards breast cancer in Benin city, Nigeria. Ann Med Health Sci Res 2013; 3(2):155-60.
 29. Ghazanfari Z, Mohammadalizade S, Ezattalab F. Assessment knowledge, Attitude and Practice in working of Chalos about prevention of Breast Cancer.Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences 2006; 14(2):44-50.
 30. Marmarà D, Marmarà V, Hubbard G. Health beliefs, illness perceptions and determinants of breast screening uptake in Malta: a cross-sectional survey. BMC Public Health 2017; 17(1):416.
 31. Heidari Z, Mahmoudzadeh-Sagheb HR, Sakhavar N. Breast cancer screening knowledge and practice among women in southeast of Iran. Acta Med Iran 2008; 46(4):321-8.
 32. West DS, Greene PG, Kratt PP, Pulley L, Weiss HL, Siegfried N, et al. The impact of a family history of breast cancer on screening practices and attitudes in low-income, rural, African American Women. J Womens Health 2003; 12(8):779-87.