اثر تمرین ترکیبی و مکمل یاری بذرکتان بر شاخصهای انسولینی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: انجام تمرینات ورزشی منظم و استفاده از استراتژی­های غذایی، همواره از جمله رویکردهای کم­خطر و سالم برای مقابله و درمان پدیده چاقی و بهبود آن به‌شمار می­رود. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر تمرین ترکیبی با مکمل یاری بذر کتان بر شاخص­های ترکیب بدنی، گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین دختران دارای اضافه­ وزن انجام شد.
روش­کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1396 بر روی 36 زن دارای اضافه­ وزن در دانشگاه تبریز انجام شد. افراد به‌صورت تصادفی به چهار گروه 9 نفری: تمرین همراه با مصرف مکمل، تمرین ترکیبی، مکمل یاری بذر کتان و کنترل تقسیم شدند. تمرین ترکیبی شامل تمرینات هوازی با شدت 65% ضربان ­قلب­ ذخیره و تمرینات ­مقاومتی با شدت 60% یک تکرار بیشینه بود. افراد هر بسته پودر بذر کتان را یک ساعت قبل از غذا، در سه وعده غذایی و در داخل 250 میلی‌گرم آب حل کرده و در طول 4 هفته دوره­ تمرین مکمل ­یاری استفاده کردند. مقادیر انسولین با استفاده از کیت الایزا، میزان گلوکز ناشتا توسط دستگاه اتوآنالایزر و مقاومت به انسولین با روش ارزیابی مدل هومئوستازی (HOMA) اندازه­گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های تحلیل واریانس یک­راهه، آزمون آنالیز واریانس با اندازه­گیری­های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: در گروه تمرین ترکیبی، نسبت دور کمر به باسن بعد از چهار هفته کاهش معنی­داری داشت (015/0=p) و مکمل یاری بذر کتان به‌تنهایی باعث کاهش معنی­دار وزن (008/0=p)، درصد چربی (041/0=p) و نسبت دور کمر به باسن (015/0=p) شد، ضمن اینکه مداخلات نتوانست بر انسولین (511/0=p)، مقاومت انسولینی (549/0=p) و گلوکز خون (600/0=p) تأثیر بگذارد.
نتیجه­گیری: چهار هفته تمرین ترکیبی و مکمل یاری بذر کتان بر گلوکز و شاخص­های انسولینی مرتبط و همچنین ترکیب بدن تأثیر خاصی نداشت و استفاده از چنین متغیرهای مستقلی، نیازمند بررسی­های بیشتری خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of concurrent training and flaxseed supplementation on Insulin Indicators and body composition in overweight women

نویسندگان [English]

 • Vahid Sari-Sarraf 1
 • Ramin Amirsasan 1
 • Fateme Halalkhor 2
1 Associate Professor, Department of Sport Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 M.Sc. Student in Sport Nutrition, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Regular sports exercises and the use of food strategies are always considered as low-risk and healthy approaches for coping and treatment of obesity. In this regard, the present study was performed with aim to determine the effect of concurrent training with Flaxseed supplementation on body mass index, glucose, insulin and insulin resistance in overweight girls.
Methods: This clinical trial was performed on 36 overweight women in Tabriz University in 2017. The subjects were randomly divided into four groups (n=9 in each group), including training along with supplementation, concurrent training, supplementation Flaxseed and control. Concurrent training included aerobic exercises with an intensity of 65% of heart rate and resistance training with intensity of 60% 1RM. The subjects used the powdered seed one hour before food, at three meals and dissolved in 250 mg of water, during four weeks of supplementation course. Insulin value was measured using an ELISA kit, fasting glucose level by autoanalyzer, and insulin resistance by homoeostasis model (HOMA). Data was analyzed by SPSS software (version 22) and ANOVA, repeated measurements variance analysis, and bonferroni post hoc. P Results: In concurrent training group, after four weeks, there was a significant decrease in WHR (P=0.015), and supplementation of flax seed alone caused a significant reduction in weight (P=0.008), fat percentage (P=0.041), WHR (P=0.015). Meanwhile, interventions could not affect insulin (P=0.511), insulin resistance (P=0.549), and glucose (P = 0.600).
Conclusion: Four weeks of concurrent training and Flaxseed supplementation had no significant effects on glucose and insulin-related indices, and body composition. The use of such independent variables requires more research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body composition
 • Flaxseed
 • Food Supplementations
 • Overweight
 • Training
 1. Farhadi H, Rahimifardin S, Baghaiee B. The effect of 8 week of pomegranate supplementation on inflammatory and muscular damage indices in over weight untrained men due todifferent intensity VO2MAX. J Pract Stud Biosci Sport 2017; 5(9):31-41. (Persian).
 2. Krause M, Rodrigues-Krause J, O’Hagan C, Medlow P, Davison G, Susta D, et al. The effects of aerobic exercise training at two different intensities in obesity and type 2 diabetes: implications for oxidative stress, low-grade inflammation and nitric oxide production. Eur J Appl Physiol 2014; 114(2):251-60.
 3. Ghahramanloo E, Midgley AW, Bentley DJ. The effect of concurrent training on blood lipid profile and anthropometrical characteristics of previously untrained men. J Phys Act Health 2009; 6(6):760-6.
 4. Pandey A, Swift DL, McGuire DK, Ayers CR, Neeland IJ, Blair SN, et al. Metabolic effects of exercise training among fitness-nonresponsive patients with type 2 diabetes: the HART-D study. Diabetes Care 2015; 38(8):1494-501.
 5. Nellemann B, Christensen B, Vissing K, Thams L, Sieljacks P, Larsen MS, et al. Ten weeks of aerobic training does not result in persistent changes in VLDL triglyceride turnover or oxidation in healthy men. Eur J Endocrinol 2014; 171(5):603-13.
 6. Ghorbanian B, Ghasemnian A. The effects of 8 weeks interval endurance combined training on plasma TNF-α, IL-10, insulin resistance and lipid profile in boy adolescents. J Pract Stud Biosci Sport 2016; 4(7):43-54. (Persian).
 7. Lee JS, Kim CG, Seo TB, Kim HG, Yoon SJ. Effects of 8-week combined training on body composition, isokinetic strength, and cardiovascular disease risk factors in older women. Aging Clin Exp Res 2015; 27(2):179-86.
 8. Asad MR. Effect of 8 weeks aerobic, resistance and concurrent training on cholestro, LDL, HDL and cardiovascular fitness in obesity male. J Manag Syst 2013; 1(3):57-64. (Persian).
 9. Fyfe JJ, Bishop DJ, Stepto NK. Interference between concurrent resistance and endurance exercise: molecular bases and the role of individual training variables. Sports Med 2014; 44(6):743-62.
 10. Carrel AL, McVean JJ, Clark RR, Peterson SE, Eickhoff JC, Allen DB. School-based exercise improves fitness, body composition, insulin sensitivity, and markers of inflammation in non-obese children. J Pediatr Endocrinol Metab 2009; 22(5):409-16.
 11. Gray SR, Baker G, Wright A, Fitzsimons CF, Mutrie N, Nimmo MA, et al. The effect of a 12 week walking intervention on markers of insulin resistance and systemic inflammation. Prev Med 2009; 48(1):39-44.
 12. Davidson LE. Influence of exercise modality on body composition, insulin resistance and functional fitness in aging: a randomized controlled trial. [PhD Dissertations]. Kingston: Queen's School of Kinesiology and Health Studies; 2007.
 13. Davidson LE, Hudson R, Kilpatrick K, Kuk JL, McMillan K, Janiszewski PM, et al. Effects of exercise modality on insulin resistance and functional limitation in older adults: a randomized controlled trial. Arch Intern Med 2009; 169(2):122-31.
 14. Suh S, Jeong IK, Kim MY, Kim YS, Shin S, Kim SS, et al. Effects of resistance training and aerobic exercise on insulin sensitivity in overweight korean adolescents: a controlled randomized trial. Diabetes Metab J 2011; 35(4):418-26.
 15. Emamdost S, Faramarzi M, Bagheri L, Otadi K, Amiri M, Yazdani T. The effect of combined exercise training on plasma Leptin levels and hormonal factors in overweight men. Yafteh 2014; 16(1):79-90. (Persian).
 16. Seyedi A, Attarzadeh Hosseini SR. Effects of one session of progressive training after whey protein consumption on the mfo, fatmax, and insulin resistance in overweight women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(1):60-9. (Persian).
 17. Khademi Y, Azarbayjani MA, Hosseini H. Simultaneous effect of high-intensity interval training (HIIT) and consumption of flaxseed on serum levels of TNF-α and IL1β in rats. Quart Horizon Med Sci 2017; 23(4):257-63.
 18. Nettleton JA, Katz R. n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids in type 2 diabetes: a review. J Am Diet Assoc 2005; 105(3):428-40.
 19. Shavandi N, Saremi A, Shahrjerdi S, Pooryamanesh L. Effect of ten-week aerobic training with flax seed supplementation on blood lipids profile and C-reactive protein in obese women. J Gorgan Univ Med Sci 2016; 18(2):19-26. (Persian).
 20. Farajpour S, Jamali Qarakhanlou B, Alipour M, Zarghami Khameneh A. The effect of four weeks caffeine supplementation with concurrent training on glycemic markers and insulin resistance in serum of girls with overweight. Complementary Med J Facul Nurs Midwifery 2017; 7(3):1944-57.
 21. DiCarlo LJ, Sparling PB, Millard-Stafford ML, Rupp JC. Peak heart rates during maximal running and swimming: implications for exercise prescription. Int J Sports Med 1991; 12(3):309-12.
 22. Soori R, Rezaeian N, Khosravi N, Ahmadizad S, Taleghani HM, Jourkesh M, et al. Effects of water-based endurance training, resistance training, and combined water and resistance training programs on visfatin and ICAM-1 levels in sedentary obese women. Sci Sports 2017; 32(3):144-51.
 23. AghaAlinejad H, Mehrabani J, AnsariDogahe R, Piri M. The influence of resistance, endurance, and combined resistance-endurance exercise training on interleukin-18 and C-reactive protein level in inactive female adolescents. Tabari J Prev Med 2016; 2(1):38-47.
 24. Ursoniu S, Sahebkar A, Andrica F, Serban C, Banach M. Effects of flaxseed supplements on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of controlled clinical trial. Clin Nutr 2016; 35(3):615-25.
 25. Ju YH. Can flaxseed lower cholesterol levels? Virginia: Virginia State University; 2017. P. 1-7.
 26. Ratel S, Gryson C, Rance M, Penando S, Bonhomme C, Le Ruyet P, et al. Detraining-induced alterations in metabolic and fitness markers after a multicomponent exercise-training program in older men. Appl Physiol Nutr Metab 2012; 37(1):72-9.
 27. Sakuma K. Basic biology and current understanding of skeletal muscle. New York: Nova Biomedical; 2013.
 28. Ghouroughchi AP, Demirchi A, Babaei P. The effect of aerobic-resistance training on visceral adipose tissue, serum omentin-1 and insulin resistance in ovariectomized rats. Metabol Exerc J 2015; 4(2):121-35. (Persain).
 29. Glowacki SP, Martin SE, Maurer A, Baek W, Green JS, Crouse SF. Effects of resistance, endurance, and concurrent exercise on training outcomes in men. Med Sci Sports Exerc 2004; 36(12):2119-27.
 30. Medeiros Nda S, de Abreu FG, Colato AS, de Lemos LS, Ramis TR, Dorneles GP, et al. Effects of concurrent training on oxidative stress and insulin resistance in obese individuals. Oxid Med Cell Longev 2015; 2015:697181.
 31. García-Hermoso A, Sánchez-López M, Martínez-Vizcaíno V. Effects of aerobic plus resistance exercise on body composition related variables in pediatric obesity: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pediatr Exerc Sci 2015; 27(4):431-40.
 32. Azarbayejani MA, Abedi B, Piri M, Rasaie MJ. The effects of a single session of combined aerobic and resistance exercise on leptin levels and insulin resistance index in sedentary men. J Qom Univ Med Sci 2012; 6(1):46-53. (Persian).
 33. Moghadasi M, Mehrabani J, Momennasab Z, Naderali EK. The effects of 8-weeks concurrent training on necdin levels and insulin resistance index in obese middle-aged men. J Diabetes Metab Disord Control 2017; 4(1):1-13.
 34. Kristensen M, Jensen MG, Aarestrup J, Petersen KE, Søndergaard L, Mikkelsen MS, et al. Flaxseed dietary fibers lower cholesterol and increase fecal fat excretion, but magnitude of effect depend on food type. Nutr Metab 2012; 9(1):8.
 35. Pineda AM, Gómez BL, Alzate CM, Castaño CF, Marín BE. Consumo de linaza molida para la reducción de peso corporal en personas con exceso de peso. Perspect Nutr Hum 2011; 13(1):56.
 36. Machado AM, de Paula H, Cardoso LD, Costa NM. Effects of brown and golden flaxseed on the lipid profile, glycemia, inflammatory biomarkers, blood pressure and body composition in overweight adolescents. Nutrition 2015; 31(1):90-6.
 37. Tarpila S, Aro A, Salminen I, Tarpila A, Kleemola P, Akkila J, et al. The effect of flaxseed supplementation in processed foods on serum fatty acids and enterolactone. Eur J Clin Nutr 2002; 56(2):157-65.
 38. DeFina LF, Marcoux LG, Devers SM, Cleaver JP, Willis BL. Effects of omega-3 supplementation in combination with diet and exercise on weight loss and body composition. Am J Clin Nutr 2010; 93(2):455-62.
 39. Pan A, Sun J, Chen Y, Ye X, Li H, Yu Z, et al. Effects of a flaxseed-derived lignan supplement in type 2 diabetic patients: a randomized, double-blind, cross-over trial. PLoS One 2007; 2(11):e1148.
 40. Hutchins AM, Brown BD, Cunnane SC, Domitrovich SG, Adams ER, Bobowiec CE. Daily flaxseed consumption improves glycemic control in obese men and women with pre-diabetes: a randomized study. Nutr Res 2013; 33(5):367-75.
 41. Javidi A, Mozaffari-Khosravi H, Nadjarzadeh A, Dehghani A, Eftekhari MH. The effect of flaxseed powder on insulin resistance indices and blood pressure in prediabetic individuals: a randomized controlled clinical trial. J Res Med Sci 2016; 21:70.
 42. Tao M, McDowell MA, Saydah SH, Eberhardt MS. Relationship of polyunsaturated fatty acid intake to peripheral neuropathy among adults with diabetes in the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999–2004. Diabetes Care 2008; 31(1):93-5.
 43. Velasquez MT, Bhathena SJ, Ranich T, Schwartz AM, Kardon DE, Ali AA, et al. Dietary flaxseed meal reduces proteinuria and ameliorates nephropathy in an animal model of type II diabetes mellitus. Kidney Int 2003; 64(6):2100-7.