بررسی تأثیر مکمل خوراکی بره‌موم بر پارامترهای اسپرم و شاخص استرس اکسیداتیو در مردان نابارور آیدیوپاتیک: کارآزمایی بالینی تصافی دوسوکور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار‌ گروه علوم تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

2 کارشناس ارشد علوم تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

3 استادیار گروه علوم تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

4 استادیار گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

مقدمه: کاهش تحرک اسپرم و افزایش سطوح اکسیداتیو، از عوامل اصلی ناباروری می­باشند. از آنجایی که باروری در اکثر فرهنگ­ها از ارزش بالایی برخوردار است، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مکمل­یاری بره‌موم بر پارامترهای اسپرم و شاخص­های استرس اکسیداتیو در مردان نابارور آیدیوپاتیک انجام گرفت.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور کنترل­دار در سال 1395 بر روی 60 مرد آستنواسپرم مراجعه‌کننده به کلینیک ناباروری بیمارستان ولایت شهر قزوین ‌انجام شد. افراد به دو گروه 30 نفره مداخله و دارونما تقسیم شدند. افراد گروه مداخله و دارونما به مدت 12 هفته، به‌ترتیب روزانه 1500 میلی­گرم (سه کپسول 500 میلی‌گرمی) بره‌موم و دارونما دریافت کردند. پارامترهای اسپرم، ظرفیت آنتی­اکسیدانی تام و غلظت مالون دی­آلدهید در ابتدا و انتهای پژوهش تعیین شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های تی وابسته و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی­دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه پس از انجام مداخله، تعداد، غلظت و درصد کل اسپرم­های متحرک، ظرفیت آنتی­اکسیدانی تام در گروه مداخله به‌طور معنی­داری افزایش و غلظت مالون دی آلدهید در گروه مداخله به‌طور معنی­داری کاهش یافت (05/0>p).
نتیجه‌گیری: دریافت بره‌موم باعث کاهش استرس اکسیداتیو و بهبود پارامترهای اسپرم می‌شود. از آنجا که افزایش استرس اکسیداتیو در اختلالات اسپرم مشاهده شده است، احتمالاً دریافت آنتی­اکسیدان­هایی مانند بره‌موم می­تواند یکی از راه­های مقابله با آسیب­های اکسیداتیو اسپرم در این گروه از مردان نابارور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Propolis Oral Supplements on Sperm Parameters and Oxidative Stress Indicator in Idiopathic Infertile Men: A double-blind Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Maryam Javadi 1
 • Fereshteh Gholaminejad 2
 • Hossein Khadem Haghighian 3
 • Ali Akbar Karami 4
 • Fatemeh Alizadeh 2
1 Associate Professor, Department of Nutrition Sciences, School of Health, Qazvin University of Medical Science, Qazvin, Iran. Metabolic Diseases Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor, Department of Nutrition Sciences, School of Health, Qazvin University of Medical Science, Qazvin, Iran. Metabolic Diseases Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Nutrition Sciences, School of Health, Qazvin University of Medical Science, Qazvin, Iran. Metabolic Diseases Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran. Metabolic Diseases Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Decrease in sperm motility and increase in oxidative stress levels are of the main causes of male infertility. Since the fertility has high value in most cultures, this study was performed with aim to investigate the effect of propolis supplementation on sperm parameters and oxidative stress markers in idiopathic infertile men.
Methods: This double-blind randomized controlled clinical trial study was performed on 60 men with asthenospermia who referred to infertility clinic of Velayat hospital in Qazvin in 2016. The subjects were divided into two groups of intervention and placebo (n=30 in each group). The subjects in both groups received daily 1500 mg (three capsules of 500 mg) propolis and placebo for 12 weeks. The parameters of sperm, total antioxidant capacity (TAC) and malondialdehyde (MDA) concentration were determined at the beginning and the end of the study. Statistical analysis was performed using SPSS software (version 16), and Paired samples t-test (dependent t-test) and Independent samples t-test. P< 0.05 was considered statistically significant.
Results: After the intervention, the number, concentration and percentage of sperm motility and total antioxidant capacity significantly increased in the intervention group and the concentration of malondialdehyde significantly decreased in the intervention group (p <0.05).
Conclusion: Receiving the propolis leads to reduction in oxidative stress and improvement in sperm parameters. Since increased oxidative stress was observed in sperm disorders, receiving antioxidants supplement such as propolis may be one of the methods to deal with sperm oxidative impairments in this group of infertile men.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asthenospermia
 • Oxidative stress
 • Propolis
 • Sperm Parameters
 1. Amiri M, Khosravi A, Chaman R, Sadeghi Z, Raei M, Jahanitiji MA, et al. Social consequences of infertility on families in Iran. Global J Health Sci 2016; 8(5):89.
 2. Cong J, Li P, Zheng L, Tan J. Prevalence and risk factors of infertility at a rural site of northern China. PloS One 2016; 11(5):e0155563.
 3. Tansaz M, Adhami S, Mokaberinejad R, Namavar Jahromi B, Atarzadeh F, Jaladat AM. An overview of the causes and symptoms of male infertility from the perspective of traditional persian medicine. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(182):11-7. (Persian).
 4. Sanchez E, Giviziez CR, Sanchez HM, Agostinho P, Barros PS, Approbato MS. Low progesterone levels and ovulation by ultrasound assessment in infertile patients. JBRA Assist Reprod 2015; 20(1):13-6.
 5. Pourmasumi S, Mostaghaci M, Sabeti P, Ardian N. Knowledge of infertile couples about assisted reproductive technology in Iran. Womens Health Gynecol 2016; 2(3):1-4.
 6. Moghadam AD, Delpisheh A, Sayehmiri K. The trend of infertility in Iran, an original review and meta-analysis. Nurs Pract Today 2015; 1(1):46-52. (Persian).
 7. Eslamian G, Amirjannati N, Rashidkhani B, Sadeghi MR, Hekmatdoost A. Effects of combined supplementation with vitamin E and docosahexaenoic acid on oxidative stress markers in seminal plasma in asthenozoospermic men. Pajoohandeh J 2013; 18(5):222-31. (Persian).
 8. Choobineh H, Sadighi Gilani M, Hassanzadeh G, Saeepour N, Habibi M, Falahi P, et al. Assessment of socio-demographic characteristics of infertile men who referred to Shariati hospital, Tehran, Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(47.48):6-12. (Persian).
 9. Sinclair S. Male infertility: nutritional and environmental considerations. Altern Med Rev 2000; 5(1):28-38.
 10. Haghighian HK, Haidari F, Mohammadi-Asl J, Dadfar M. Randomized, triple-blind, placebo-controlled clinical trial examining the effects of alpha-lipoic acid supplement on the spermatogram and seminal oxidative stress in infertile men. Fertil Steril 2015; 104(2):318-24.
 11. Zini A, Al-Hathal N. Antioxidant therapy in male infertility: fact or fiction. Asian J Androl 2011; 13(3):374-81.
 12. Ownagh A, Adibhesami M. Treatment of Candidia albicans cutaneous infection by ethanol extract of propolis in an experimental model. Med J Tabriz Univ Med Sci Health Ser 2013; 35(2):6-11. (Persian).
 13. Khaled FA, Yousef MI, Kamel KI. The protective role of propolis against the reproductive toxicity of mono-sodium glutamine in male rabbits. IJCS 2016; 4(2):4-9.
 14. Collodel G, Moretti E, Del Vecchio MT, Biagi M, Cardinali R, Mazzi L, et al. Effect of chocolate and Propolfenol on rabbit spermatogenesis and sperm quality following bacterial lipopolysaccharide treatment. Syst Biol Reprod Med 2014; 60(4):217-26.
 15. Yousef MI, Kamel KI, Hassan MS, El-Morsy AM. Protective role of propolis against reproductive toxicity of triphenyltin in male rabbits. Food Chem Toxicol 2010; 48(7):1846-52.
 16. Ibrahim NA. The possible protective effect of bee propolis on experimentally mediated cisplatin reproductive toxicity: a histological and immunohistochemical study. Egypt J Histol 2013; 36(1):78-86.
 17. Garolla A, Maiorino M, Roverato A, Roveri A, Ursini F, Foresta C. Oral carnitine supplementation increases sperm motility in asthenozoospermic men with normal sperm phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase levels. Fertil Steril 2005; 83(2):355-61.
 18. Afsharpour F, Hashemipour S, Khadem-Haghighian H, Koushan Y. Effects of Iranian propolis on glucose metabolic changes, inflammatory factors, liver enzymes levels in type 2 diabetic patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial. J Nutr Sci Dietetics 2017; 3(2):10. (Persian).
 19. Ross C, Morriss A, Khairy M, Khalaf Y, Braude P, Coomarasamy A, et al. A systematic review of the effect of oral antioxidants on male infertility. Reprod Biomed Online 2010; 20(6):711-23.
 20. Spanò M, Bonde JP, Hjøllund HI, Kolstad HA, Cordelli E, Leter G. Sperm chromatin damage impairs human fertility. The danish first pregnancy planner study team. Fertil Steril 2000; 73(1):43-50.
 21. Cocuzza M, Sikka SC, Athayde KS, Agarwal A. Clinical relevance of oxidative stress and sperm chromatin damage in male infertility: an evidence based analysis. Int Braz J Urol 2007; 33(5):603-21.
 22. Shruthi E, Suma B. Health from the hive: potential uses of propolis in general health. Int J Clin Med 2012; 3(3):159.
 23. Eskenazi B, Kidd S, Marks AR, Sloter E, Block G, Wyrobek AJ. Antioxidant intake is associated with semen quality in healthy men. Hum Reprod 2005; 20(4):1006-12.
 24. Keskes-Ammar L, Feki-Chakroun N, Rebai T, Sahnoun Z, Ghozzi H, Hammami S, et al. Sperm oxidative stress and the effect of an oral vitamin E and selenium supplement on semen quality in infertile men. Arch Androl 2003; 49(2):83-94.
 25. Greco E, Iacobelli M, Rienzi L, Ubaldi F, Ferrero S, Tesarik J. Reduction of the incidence of sperm DNA fragmentation by oral antioxidant treatment. J Androl 2005; 26(3):349-53.
 26. Agarwal A, Saleh RA. Role of oxidants in male infertility: rationale, significance, and treatment. Urol Clin North Am 2002; 29(4):817-27.
 27. Cedikova M, Miklikova M, Stachova L, Grundmanova M, Tuma Z, Vetvicka V, et al. Effects of the czech propolis on sperm mitochondrial function. Evid Based Complement Alternat Med 2014; 2014:248768.
 28. de Moraes GV, Mataveli M, de Moura LP, Scapinello C, Mora F, Osmari MP. Inclusion of propolis in rabbit diets and semen characteristics. Arq Ciências Veterinár Zool 2014; 17(4):227-31.
 29. Verma A, Kanwar KC. Effect of vitamin E on human sperm motility and lipid peroxidation in vitro. Asian J Androl 1999; 1(3):151-4.
 30. Omu A, Al-Azemi MK, Kehinde EO, Anim JT, Oriowo MA, Mathew TC. Indications of the mechanisms involved in improved sperm parameters by zinc therapy. Med Princ Pract 2008; 17(2):108-16.
 31. Capucho C, Sette R, de Souza Predes F, de Castro Monteiro J, Pigoso AA, Barbieri R, et al. Green Brazilian propolis effects on sperm count and epididymis morphology and oxidative stress. Food Chem Toxicol 2012; 50(11):3956-62.
 32. Rizk SM, Zaki HF, Mina MA. Propolis attenuates doxorubicin-induced testicular toxicity in rats. Food Chem Toxicol 2014; 67:176-86.
 33. Sönmez MF, Çilenk KT, Karabulut D, Ünalmış S, Deligönül E, Öztürk İ, et al. Protective effects of propolis on methotrexate-induced testis injury in rat. Biomed Pharmacother 2016; 79:44-51.
 34. Baykalir BG, Seven PT, Gur S, Seven I. The effects of propolis on sperm quality, reproductive organs and testicular antioxidant status of male rats treated with cyclosporine-A. Animal Reprod 2016; 13(2):105-11.
 35. Shargorodsky M, Debby O, Matas Z, Zimlichman R. Effect of long-term treatment with antioxidants (vitamin C, vitamin E, coenzyme Q10 and selenium) on arterial compliance, humoral factors and inflammatory markers in patients with multiple cardiovascular risk factors. Nutr Metab 2010; 7(1):55.
 36. Shishehbor MH, Brennan ML, Aviles RJ, Fu X, Penn MS, Sprecher DL, et al. Statins promote potent systemic antioxidant effects through specific inflammatory pathways. Circulation 2003; 108(4):426-31.