کاربرد طب فشاری گوش در حوزه زنان و مامایی: مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های بالینی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت ‌باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: طب فشاری گوش، یک تکنیک غیرتهاجمی و ایمن ذکر شده و یکی از مواردی است که پزشکان، ماماها، پرستاران و حتی خود بیماران می­توانند از آن استفاده کنند. مطالعات متعددی در خصوص طب فشاری گوش در درمان بیماری‌ها و مشکلات مختلف زنان انجام شده است، لذا مطالعه­ حاضر با هدف مروری بر کاربردهای طب فشاری گوش در زنان و مامایی انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری مقالات نمایه شده در پایگاه­های اطلاعاتی Pumped، Google scholar، Magiran، Irandoc، Medline، Scoupus، Web of Science در بازه­ زمانی 2006-2018 با استفاده از کلید واژه­های مبتنی بر MeSHشامل طب گوش یا طب فشاری گوش (OR Auriculotherapy Acupressure) با استفاده از AND با کلید واژه‌های دیسمنوره، یائسگی، تهوع و استفراغ، یبوست، کمردرد، زایمان، بارداری و ناباروری به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه شامل درج کلمات مورد جستجو در بخش عنوان و کلید واژه­های مقالات در کارآزمایی­های بالینی انتشار یافته به زبان فارسی و انگلیسی بود. مقالاتی که طب فشاری و سوزنی را به صورت ترکیبی استفاده کرده بودند، از مطالعه خارج شدند. جهت ارزیابی کیفیت مقالات از ابزار جداد استفاده شد.
یافته‌ها: در این مطالعه 12 کارآزمایی بالینی بررسی شد. از 3 مقاله مرتبط با یائسگی، 1 مقاله تأثیر معنادار با طب فشاری گوش را نشان داد؛ از 2 مقاله مرتبط با دیسمنوره، 1 مقاله تأثیر معنادار طب فشاری گوش در کاهش درد و عواطف منفی را نشان داد؛ از 2 مقاله مرتبط با درد زایمان، 1 مقاله تأثیر معنادار طب فشاری گوش در کاهش درد را گزارش کرد و از 2 مقاله مرتبط با اضطراب بعد از سزارین، 1 مقاله طب فشاری گوش را در کاهش اضطراب معنادار گزارش کردند. مقاله مرتبط با یبوست نیز بهبود معنادار را در صورت استفاده از طب فشاری گوش نشان داد و در مورد تهوع و ناباروری نتایج معنی‌دار نبود.
نتیجه‌گیری: طب فشاری گوش می­تواند در بهبود مشکلات زنان کمک کننده باشد و به عنوان یک روش مکمل و جایگزین دارودرمانی پیشنهاد شود، اما با توجه به کم بودن تعداد مطالعات انجام شده در این زمینه، گزارش نتایج ضد و نقیض و همچنین محدودیت برخی مطالعات، انجام پژوهش­های بیشتر با رفع محدودیت­ها و اشکالات مطالعات قبل، پیش از بکارگیری در بالین پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Usage of Ear Acupressure in Gynecology and Obstetrics: A Systematic Review of Clinical Trials

نویسندگان [English]

 • Zahra Hadizadeh Talasaz 1
 • Talat Khadivzadeh 2
 • Mahboube Firoozi 3
 • Hoda Azizi 4
 • Morvarid Irani 1
1 PhD candidate of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 PhD candidate of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Ear Acupressure is a non-invasive and safe technique and is one of the approaches which can be used by doctors, midwives, nurses, and even patients themselves. Several studies have been conducted on ear acupressure in treatment of various diseases and problems of women. Therefore, the present study was conducted with aim to review the usage of ear acupressure on gynecology and obstetrics.
Methods: In this review study, the articles indexed in databases of Pumped, Google scholar, Magiran, Irandoc, MEDLINE, Scoupus, and Web of Science were searched during 2006-2018 using the keywords based on MeSH including ear acupressure OR auriculotherapy by using AND with the keywords of dysmenorrhea, menopause, nausea and vomiting, constipation, low back pain, delivery, pregnancy, and infertility. The inclusion criteria included the insertion of search words in the title section and the articles' keywords in the clinical trials published in Persian and English. The articles which had used acupuncture and needles in combination were excluded from the study. The Jadad scale was used to assess the quality of the articles.
Results: In this study, 12 clinical trials were reviewed. Out of three menopause-related articles, one had a significant effect with ear acupressure. Out of two dysmenorrhea-related articles, one showed a significant effect of ear acupressure on pain and negative emotions. Out of two labor pain-related articles, one reported significant effects of ear acupressure on pain relief. Out of two articles related to anxiety after cesarean section, one reported a significant reduction in anxiety. The article related to constipation also showed a significant improvement by using ear acupressure; no significant results were reported regarding nausea and infertility.
Conclusion: Ear acupressure can be helpful in improving women's problems and is suggested as a complementary and alternative approach. However, due to the limited number of studies which were conducted in this area, as well as the limitation of some studies, it is recommended to perform further studies with removing the limitations and defects of previous studies before using it in clinical medicine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Childbirth
 • Dysmenorrhea
 • Ear acupressure
 • Menopause
 • nausea and vomiting
 1. Oleson T. Auriculotherapy manual: Chinese and Western systems of ear acupuncture. New York: Elsevier Health Sciences; 2014.
 2. Jouya S, Golmakani N, Mazloum SR, Abdi H, Yousefi Z. Effect of auriculotherapy with vaccaria seeds on the anxiety of female colposcopy Candidates. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(1):70-9. (Persian).
 3. Ozgoli G, Sedigh S, Heshmat RE. Effect of right hand hegu acupressure on pain intensity of active phase of labor in primiparous women. Trauma Monthly 2010; 2009(4):229-34.
 4. Mousavi FS, Golmakani N, Bahrami Taghanaki HR, Saki A, Akhlaghi F. Effects of auriculotherapy on post cesarean anxiety. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(6):50-60. (Persian).
 5. Kurebayashi LF, Gnatta JR, Borges TP, Belisse G, Coca S, Minami A, et al. The applicability of auriculotherapy with needles or seeds to reduce stress in nursing professionals. Rev Esc Enferm USP 2012; 46(1):89-95.
 6. Rastegarzade H, Abedi P, Valiani M, Haghighi MH. The effect of auriculotherapy on labor pain intensity in nulliparous women. Anesthesiol Pain 2015; 6(1):54-63.
 7. Bernardo-Filho M, de Sá-Caputo DdC, Marin PJ, Chang S. The mechanism of auriculotherapy: a case report based on the fractal structure of meridian system. Afr J Tradit Complement Altern Med 2014; 11(3):30-7.
 8. Goli M, Jouzi M, Goli S. The status of using complementary medicine by pregnant women referred to health centers in Isfahan City, Iran, 2013. J Health Syst Res 2016; 12(1):32-7.
 9. Davoodi D, Hejazi S, Nikbakht S, Derakhshan G, Noorian R. Frequency of application of complementary and traditional medicine methods in bojnord. The First International Congress of Complementery and Alternative Medicine, Mashhad, Iran; 2015. P. 104. (Persian).
 10. Tehrani BS, Asgharifard H, Haghdoust A, Barghamadi M, Mohammad HN. The use of Complementary/Alternative Medicine among the general population in Tehran, Iran. Payesh 2008; 7(4):355-62. (Persian).
 11. Xin-Hua C, Fu-Dong W. Comparative observation on therapeutic effects of treating menopausal syndrome with auricular points sticking-pressure and acupuncture. J Acupuncture Tuina Sci 2006; 4(3):180-2.
 12. Kao CL, Chen CH, Lin WY, Chiao YC, Hsieh CL. Effect of auricular acupressure on peri- and early postmenopausal women with anxiety: a double-blinded, randomized, and controlled pilot study. Evid Based Complement Alternat Med 2012; 2012:7.
 13. Kung YY, Yang CC, Chiu JH, Kuo TB. The relationship of subjective sleep quality and cardiac autonomic nervous system in postmenopausal women with insomnia under auricular acupressure. Menopause 2011; 18(6):638-45.
 14. Saffari M, Khashavi Z, Valiani M. The effect of auriculotherapy on the stress and the outcomes of assistant reproductive technologies in infertile women. Iran J Nurs Midwifery Res 2018; 23(1):8-13.
 15. Wang YJ, Hsu CC, Yeh ML, Lin JG. Auricular acupressure to improve menstrual pain and menstrual distress and heart rate variability for primary dysmenorrhea in youth with stress. Evid Based Complement Altern Med 2013; 2013:138537.
 16. Wang MC, Hsu MC, Chien LW, Kao CH, Liu CF. Effects of auricular acupressure on menstrual symptoms and nitric oxide for women with primary dysmenorrhea. J Altern Complement Med 2009; 15(3):235-42.
 17. Puangsricharern A, Mahasukhon S. Effectiveness of auricular acupressure in the treatment of nausea and vomiting in early pregnancy. J Med Assoc Thai 2008; 91(11):1633-8.
 18. Kuo SY, Tsai SH, Chen SL, Tzeng YL. Auricular acupressure relieves anxiety and fatigue, and reduces cortisol levels in post-caesarean section women: a single-blind, randomised controlled study. Int J Nurs Stud 2016; 53:17-26.
 19. Mafetoni RR, Shimo AK. Effects of auriculotherapy on labour pain: a randomized clinical trial. Rev Esc Enferm USP 2016; 50(5):726-32.
 20. Valiani M, Khaki I, Shahshahan Z, Sirus M. Effect of auriculotherapy on menstrual irregularities in single girls with polycystic ovarian syndrome and aged 18-35 years in Isfahan in 2012. Iran J Nurs Midwifery Res 2015; 20(2):190-4.
 21. Khaki I, Valiani M. Comparative study of the effects of auriculotherapy and pharmacotherapy on hirsutism due to polycystic ovary syndrome in unmarried 18-35-years-old women. J Isfahan Med Sch 2016; 34(402):1205-10. (Persian).
 22. Shin J, Park H. Effects of auricular acupressure on constipation in patients with breast cancer receiving chemotherapy: a randomized control trial. West J Nurs Res 2018; 40(1):67-83.
 23. Yazdizadeh V, Kazemnejad A, Modares Gilani M. The effect of fluoxetin on hot flashes in menopaused women. Daneshvar Med 2009; 16(81):23-8.
 24. Ghazanfarpour M, Kaviani M, Abdolahian S, Bonakchi H, Najmabadi Khadijeh M, Naghavi M, et al. The relationship between women's attitude towards menopause and menopausal symptoms among postmenopausal women. Gynecol Endocrinol 2015; 31(11):860-5.
 25. Berek J, Novak E. Berek & Novak’s gynecology. 15th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
 26. Oliveira D, Hachul H, Tufik S, Bittencourt L. Effect of massage in postmenopausal women with insomnia: a pilot study. Clinics 2011; 66(2):343-6.
 27. Zhou J, Qu F, Sang X, Wang X, Nan R. Acupuncture and auricular acupressure in relieving menopausal hot flashes of bilaterally ovariectomized chinese women: a randomized controlled trial. Evid Based Complement Alternat Med 2011; 2011:713274.
 28. Luo L, Dai Q, Mo Y, Yan Y, Qian M, Zhuang X, et al. The effect of auricular acupressure on preoperative anxiety in patients undergoing gynecological surger. Int J Clin Exp Med 2016; 9(2):4065-70.
 29. Bassampour S, Nikbakht Nasrabadi A, Mehran A, Poresmaeil Z, Valiee S. Effect of acupressure on patients' anxiety and vital sign before abdominal surgeries. J Hayat 2008; 14(2):23-34. (Persian).
 30. Qu F, Zhang D, Chen LT, Wang FF, Pan JX, Zhu YM, et al. Auricular acupressure reduces anxiety levels and improves outcomes of in vitro fertilization: a prospective, randomized and controlled study. Sci Rep 2014; 4:5028.
 31. Ozgoli G, Armand M, Heshmat R, Alavi MH. Acupressure effect on sleep quality in menopausal women. Complement Med J Facult Nurs Midwifery 2012; 2(3):9-18.
 32. Yeung WF, Chung KF, Poon MM, Ho FY, Zhang SP, Zhang ZJ, et al. Acupressure, reflexology, and auricular acupressure for insomnia: a systematic review of randomized controlled trials. Sleep Med 2012; 13(8):971-84.
 33. Lan Y, Wu X, Tan HJ, Wu N, Xing JJ, Wu FS, et al. Auricular acupuncture with seed or pellet attachments for primary insomnia: a systematic review and meta-analysis. BMC Complement Altern Med 2015; 15(1):103.
 34. Ezadi H, Geranmay M, Taebi NS. Effect of acupressure of Xue Hai point on severity of pain in primary dysmenorrhea. Horizon Med Sci 2016; 22(4):359-63.
 35. Xu Y, Zhao W, Li T, Bu H, Zhao Z, Zhao Y, et al. Effects of acupoint-stimulation for the treatment of primary dysmenorrhoea compared with NSAIDs: a systematic review and meta-analysis of 19 RCTs. BMC Complement Altern Med 2017; 17(1):436.
 36. Ganji G, Keramat A, Ahmad Shiravani M. Effect of acupressure on labor pain relief: a systematic review of clinical trials. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(119):8-17.
 37. Van den Heuvel E, Goossens M, Vanderhaegen H, Sun HX, Buntinx F. Effect of acustimulation on nausea and vomiting and on hyperemesis in pregnancy: a systematic review of Western and Chinese literature. BMC Complement Altern Med 2016; 16:13.
 38. Eghbali M, Yekaninejad MS, Varaei S, Jalalinia SF, Samimi MA, Sa'atchi K. The effect of auricular acupressure on nausea and vomiting caused by chemotherapy among breast cancer patients. Complement Ther Clin Pract 2016; 24:189-94.
 39. Prueksaritanond N, Yontawin K. Effectiveness of auricular acupressure in the treatment of chemotherapy induced nausea and vomiting in ovarian cancer and endometrial cancer: a pilot study. J Gynec Obstet 2017; 1:7.
 40. Huang CH, Hsu YW, Chen CC, Tsai PS, Lin KY. Effect of auricular acupressure therapy for the prevention of postoperative nausea and vomiting after gynecological surgery. Taiwan J Obstet Gynecol 2005; 44(3):242-6.
 41. Hasanabadi H, Bahri N, Tara F, Bahri N. The effects of exercise on back pain during pregnancy: a review article. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(127):16-28.
 42. Wang SM, DeZinno P, Lin EC, Lin H, Yue JJ, Berman MR, et al. Auricular acupuncture as a treatment for pregnant women who have low back and posterior pelvic pain: a pilot study. Am J Obstet Gynecol 2009; 201(3):271.e1-9.
 43. Yeh CH, Morone NE, Chien LC, Cao Y, Lu H, Shen J, et al. Auricular point acupressure to manage chronic low back pain in older adults: a randomized controlled pilot study. Evid Based Complement Alternat Med 2014; 2014:375173.
 44. Yeh CH, Kwai-Ping Suen L, Chien LC, Margolis L, Liang Z, Glick RM, et al. Day-to-day changes of auricular point acupressure to manage chronic low back pain: a 29-day randomized controlled study. Pain Med 2015; 16(10):1857-69.
 45. Li MK, Lee TF, Suen KP. Auriculotherapy in relieving symptoms of constipation and improving quality of life for the elderly: a pilot project. Hong Kong Med J 2012; 18(Suppl 6):30-3.
 46. Yang LH, Duan PB, Du SZ, Sun JF, Mei SJ, Wang XQ, et al. Efficacy of auriculotherapy for constipation in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Altern Complement Med 2014; 20(8):590-605.
 47. Moghadam AD, Delpisheh A, Sayehmiri K. The trend of infertility in Iran, an original review and meta-analysis. Nurs Pract Today 2014; 1(1):46-52.
 48. Haririan HR, Mohammadpour Y, Aghajanloo A. Prevalence of depression and contributing factors of depression in the infertile women referred to Kosar infertility center, 2009. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13(2):45-9. (Persian).
 49. Gerhard I، Postneek F. Auricular acupuncture in the treatment of female infertility. Gynecological endocrinology: the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology. 1992;6(3):171-81.