ارزیابی نقادانه کارآزمایی‌های بالینی منتشر شده در رابطه با تأثیر طب مکمل بر روی علائم یائسگی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: مطالعات کارآزمایی بالینی در حیطه یائسگی، به دلیل نقش بسیار حیاتی سلامت زنان در خانواده و جامعه، از جایگاه ویژه‌ای در تولید شواهد برخودار هستند. شرط استفاده از نتایج کارآزمایی‌های بالینی در پزشکی مبتنی بر شواهد، کیفیت مطلوب کارآزمایی بالینی و صحت متدولوژیک آن است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقادانه کیفیت کارآزمایی‌های بالینی منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی، در زمینه تأثیر طب مکمل بر روی علائم یائسگی انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه توصیفی، مطالعات کارآزمایی بالینی منتشر شده در حیطه تأثیر طب مکمل بر روی علائم یائسگی در یک بازه زمانی (10 ساله) سال‌های 94-1384 در مجلات ایرانی نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر SID، Iranmedx، Irandoc، Magiran و Google scholar و با استفاده از کلید‌واژه‌های یائسگی، طب مکمل، ماساژ، طب فشاری، طب گیاهی و کارآزمایی بالینی مورد بررسی قرار گرفتند. از مجموع 238 مقاله بازیابی شده، تعداد 47 مقاله با استفاده از چک لیستConsort 2010 مورد ارزیابی نقادانه قرار گرفت. حداکثر و حداقل امتیازی که هر مقاله می‌توانست کسب کند به ترتیب 37 و صفر بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی و نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) صورت گرفت.
یافته‌ها: میانگین کیفیت کلی مقالات بررسی شده برابر با 94/3±93/23 از حداقل و حداکثر کسب شده 33-16 بود. به‌علاوه از 47 کارآزمایی بالینی منتشر شده، محاسبه حجم نمونه در 21 مورد (68/44%)، شیوه تصادفی‌سازی در 20 مورد (5/46%)، نوع کورسازی و چگونگی انجام آن در 19 مورد (42/40%) و روش مورد استفاده برای تولید توالی تخصیص در 35 مقاله (46/74%) ذکر شده بود. در 46 مقاله (87/97%) نیز به روش‌های آماری استفاده شده اشاره شده بود. در بین بخش‌های اصلی مقاله، قسمت "پیشینه و هدف" بیشترین و "روش‌کار" کمترین میانگین را در ارزیابی کیفی به خود اختصاص دادند.
نتیجه‌گیری:کارآزمایی‌های بالینی منتشر شده در مجلات علوم پزشکی ایران از طراحی و شیوه گزارشی در حد متوسط برخوردارند، بنابراین پیشنهاد می‌شود که سردبیران مجلات، داوران و پژوهشگران کارآزمایی‌های بالینی از یک دستورالعمل استاندارد به‌منظور طراحی و گزارش کارآزمایی‌ها استفاده نموده و آموزش‌های لازم در این خصوص در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Evaluation of the Published Clinical Trials Regarding the Effect of Complementary Medicine on Menopausal Symptoms

نویسندگان [English]

 • Khadijeh Sarayloo 1
 • Robab Latifnejad Roudsari 2
1 PhD Student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Midwifery, Evidence-Based Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Clinical trials in the field of menopause play a critical role in producing valid evidence due to the importance of women’s health in the family and society. The results of clinical trials could be used in the evidence-based medicine in case they have a good quality and precise methodology. Therefore, this study aimed to evaluate the quality of clinical trials published by Iranian authors regarding the effects of complementary medicine on menopausal symptoms.
Materials and Methods: This descriptive study assessed the clinical trials published during 2007-2016 concerning the impact of complementary medicine on menopausal symptoms. The articles of Iranian journals indexed in SID, Iranmedex, Irandoc, Magiran, and Google Scholar were selected. Several keywords were utilized for searching, including menopause, complementary medicine, massage therapy, acupressure, herbal medicine, and clinical trials. Finally, 47 out of 238 retrieved articles were critically appraised using the  Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) checklist 2010. The maximum and minimum score that each article could obtain was 37 and zero, respectively. All the data were analyzed using descriptive statistics by SPSS version 16.
Results: The findings of present study demonstrated that the mean score of overall quality for the reviewed articles was 23.93±3.94 with the maximum and maximum scores of 16 and 33, respectively. It was revealed that among the 47 clinical trials, sample size calculation, randomization method, type and method of blinding, and the method for generating a random allocation sequence were mentioned in 21 (44.68%), 20 (46.5), 19 (40.42), and 35 (74.46%) studies, respectively. In addition, the used statistical methods were also noted in 46 (97.87%) studies. In the qualitative assessment, the highest mean score was obtained for the introduction and the least for the materials and methods parts.
Conclusion: According to the results of this study, the clinical trials published in Iranian medical journals are moderate in terms of study design and reporting method. Consequently, it is recommended that the editors, referees, and researchers of clinical trials, apply a standard guideline for designing and reporting the results of clinical trials. Moreover, the necessary steps for trainings in this regard should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acupressure
 • Acupuncture
 • Complementary Medicine
 • CONSORT
 • Herbal Medicine
 • Menopause
 • Randomized controlled trial
 1. Hopewell S, Clarke M, Moher D, Wager E, Middleton P, Altman DG, et al. CONSORT for reporting randomized controlled trials in journal and conference abstracts: explanation and elaboration. PLOS Med 2008; 5(1):e20-9.
 2. Mansourian Y. Principles of academic writing. Tehran: Ketabdar; 2010. (Persian).
 3. Burls A. What is critical appraisal? 2nd ed. Newmarket: Hayward Medical Communications; 2009. P. 1-8.
 4. Falagas ME, Grigori T, Ioannidou E. A systematic review of trends in the methodological quality of randomized controlled trials in various research fields. J Clin Epidemiol 2009; 62(3):227‐31.
 5. Moher D, Hopewell S, Schulz KF, Montori V, Gøtzsche PC, Devereaux PJ, et al. CONONSORT 2010 explanation and elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomized trials. BMJ 2010; 340:c869.
 6. Moradi MT, Asadi-Samani M, Mobasheri M. Evaluating the quality of materials and methods for writings of final proposal in clinical trial studies in Shahrekord University of Medical Sciences based on Consort checklist. J Clin Nurs Midwifery 2014; 2(4):1-7. (Persian).
 7. Kazemi SM, Minaee R, Farhang ZR. Basic principles in medical publication. Iran J Orthop Surg 2009; 7(2):76-81. (Persian).
 8. Ghojazade M, Tavananezhad N, Karkhane M, Naghavi Behzad M, Azami Aghdash S. Quality of randomized clinical trial reports published by Iranian researchers in the obstetrics and gynecology level 1 journals: using consortr. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 16(78):7-15. (Persian).
 9. Ayat-Elahi SMT, Jafari P, Ghaem H. An evaluation of the quality of published clinical trials in Iranian medical journals during 2001-2004. J Babol Univ Med Sci 2005; 7(4):64-70. (Persian).
 10. Schulz KF, Chalmers I, Grimes DA, Altman DG. Assessing the quality of randomization from reports of controlled trials published in obstetrics and gynecology journals. JAMA 1994; 272(2):125-8.
 11. Nappi RE, Kokot-Kierepa M. Women’s voices in the menopause: results from an international survey on vaginal atrophy. Maturitas 2010; 67(3):233–8.
 12. Pérez JAM, Garcia FC, Palacios S. Epidemiology of risk factors and symptoms associated with menopause in Spanish women. Maturitas. 2009;62(1):30-6.
 13. Russo R, Corosu R. The clinical use of a preparation based on phytoestrogens in the treatment of menopausal disorders. Acta Biomed Ateneo Parmense. 2003;74(3):137- 143.
 14. Salehi K, Ehsanpour S, Zolfaghari B, Salehi Z, Honargoo M. Effect of red clover Isoflavones extract on menopausal symptoms. J Gorgan Univ Med Sci 2013; 15(2):21-7. (Persian).
 15. Maclennan A. Evidenced based review of therapies at the menopause, Int J Evidenc Heal Care 2009; 7:112-123.
 16. Hersh AL, Stefanick ML, Stafford RS. National use of postmenopausal hormone therapy: annual trends and response to recent evidence. JAMA 2004; 291:47–53.a
 17. Gollschewski S, Kitto S, Anderson D, Lyons-Wall P. Women's perceptions and beliefs about the use of complementary and alternative medicines during menopause. Complement Ther Med 2008; 16(3):163-8.
 18. Sheibaninia A, Valaie N, Mohammad Sadeghi S, Azizi F. The evaluation of accuracy of article writing in scientific journals of dentistry in 2006. J Res Med 2009; 33(1):5-11. (Persian).
 19. Ayatollahi M, Jafari P, Ghaem H. Assessment of quality randomized controlled trials published in Iran during 2000-2002. J Babol Univ Med Sci 2004; 7(4):64-70. (Persian).
 20. Ayatollahi M, Jafari P, Ghaem H. An evaluation of the quality of published clinical trials in Iranian medical journals during 2001-2004. J Babol Univ Med Sci 2005; 7(4):64-70. (Persian).
 21. Kashani L, Khajuei Kermani F, Akhondzadeh S. The efficacy of herbal medicines for treatment of hot flash: a systematic review. J Med Plants 2017; 4(64):1-20. (Persian).
 22. Amiri Pebdani M, Taavoni S, Haghani H. The effect of herbal supplement of ginkgo biloba on attitudes toward menopausal women to sexual relations. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2013; 11(3):231-7. (Persian).
 23. Enjezab B, Faraj-Khoda T, Khoshbin A, Mozaffari-Khosravi H. Effect of soybeans on hot flashes in postmenopausal women. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2009; 17(4):242-8. (Persian).  
 24. Amiri PM, Taavoni S, Haghani H. Effect of ginkgo biloba extract on sexual activity in 50–60 years menopausal women in Tehran. J Sabzevar Univ Med Sci 2013; 20(2):204-12. (Persian).
 25. Salehi K, Ehsanpour S, Zolfaghari B, Salehi Z, Honargoo M. Effect of red clover Isoflavones extract on menopausal symptoms. J Gorgan Univ Med Sci 2013; 15(2):21-8. (Persian).
 26. Taavoni S, Ekbatani N, Haghani H. Effect of Sedamin capsule on sleep disorder among menopausal women. J Gorgan Univ Med Sci 2012; 14(1):39-45. (Persian).
 27. Boroomandfar K, Kazemiyan A, Safdari F, Delaram M, Nooriyan K. Effect of Vitex on hot flash of menopausal women referred to health center of Isfahan. J Birjand Univ Med Sci 2007; 14(3):13-9. (Persian).
 28. Najjar Sh, Yaralizadeh M, Abedi P. Effect of Vaginal Cream of fennel on Dyspareunia and Sexual Satisfaction in Postmenopausal women: A randomized, double-blind, controlled trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil,2015; 18( 717): pp. 8-17(Persian).
 29. Sekhavat L, Dehghani Firouzabadi R. Effect of soya protein on symptoms of hot flash in menopausal women in Yazd, Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(6):10-5. (Persian).
 30. Gholamalian F, Tadayon M, Abedi P, Haghighizadeh MH. The effect of lavender aromatherapy on sleep quality in postmenopausal women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(157):18-25. (Persian).
 31. Kazemian A, Banaian S, Parvin N, Delaram M. The effect of valerian on hot flash in menopausal women. J Shahrekord Univ Med Sci 2006; 8(2):25-40. (Persian).
 32. Kheirkhah M, Hamzi S, Vahedi M, Sadeghi H. Effect of hypericum perforatum oral capsule on sleep problems during menopause. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2014; 4(3):935-43. (Persian).
 33. Asali Z, Fahami F, Aslani A, Fathizade N. Comparative evaluation of st jhon’s wrot and passion flower effect on hot flash and insomnia in menopausal woman. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2013; 3(1):383-93. (Persian).
 34. Taavoni S, Nazem Ekbatani N, Haghani H. The Effect of lemon Balm on sleep disorder in menopausal women 60-50 years old. Complement Med J Facul Nurs Midwifery. 2012; 4(3):344-54. (Persian).
 35. Sadeghi A, Bakhshi M, Behboodi Z, Goodarzi S, Haghani H. Effect of Sage extract on hot flashes in postmenopausal women. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2013; 2(4):324-35. (Persian).
 36. Taavoni S, Shakeri F, Haghani H, Gooshegir SA. Effect of red clover on vasomotor symptoms and heart discomfort of menopausal women. Complement Med J Facul,2012 ; 2(3):235-45. (Persian).
 37. Amiri PM, Taavoni S, Haghani H. Effect of ginkgo biloba extract on sexual activity in 50–60 years menopausal women in Tehran. J Sabzevar Univ Med Sci 2013; 20(2):204-12. (Persian).
 38. Akbari Torkestani N, Attarha M, Heidari T, Narenji F. The effect of fenugreek and flaxseed on menopausal hot flash. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2011; 1(1):68-74. (Persian).
 39. Shahbazzadegan S. The effect of geranium tea on menopausal symptoms. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2011; 1(1):60-7. (Persian).
 40. Nahidi F, Zare E, Mojab F, Alavi Majd H. The effect of Licorice root extract on hot flashes in menopause. Pajoohande 2011; 16(1):11-7. (Persian).
 41. Salehi K, Ehsanpour S, Zolfaghari B, Salehi Z, Honarjoo M. The effects of red clover on hot flushes in post-menopausal women. Bim J Hormozgan Univ Med Sci 2014; 17(6):521-30. (Persian).
 42. Mirmohammadali M, Zendehdel-Rakhshandeh T, Sadeghniyat-Haghighi K, Faghihzadeh S, Taheri M. Evaluation of valerians’ effect on sleep quantity and quality of menopausal women: cross-over clinical trial. J Kermanshah Univ Med Sci 2014; 17(11):687-97. (Persian).  
 43. Baghdari N, Akbari A, Ayati S, Emami A, Esmaeili H. Effect of powder of flaxseed on hot flashes in women at the climacteric. Iran J Obstetr Gynecol Infertil 2011; 14(1):37-47. (Persian).
 44. Saghafi N, Mahmoodinya M, Ayati S, Behdani F, Shakeri MT, Rakhshandeh A. Comparison of effects of black cohosh and fluoxetine in treatment of menopausal symptoms. Iran J Obstetr Gynecol Infertil 2012; 15(32):1-7. (Persian).
 45. Taavoni S, Nazem Ekbatani N, Haghani H. Effect of Afrodit on sexual satisfaction in menopausal women. Arak Med Univ J 2014; 17(84):10-8.
 46. Kazemian A, Sereshti M, Forouzandeh N, Akbari N. Effects of passion flower on hot flash in menopausal women supervised by Esfahan health centers, 2002. J Ilam Univ Med Sci 2006; 14(2):41-7. (Persian). 
 47. Hakimi S, Mohammad Alizadeh S, Delazar A, Abbasalizadeh F, Bamdad Mogaddam R, Siiahi M, et al. Probable effects of fenugreek seed on hot flash in menopausal women. J Med Plants 2006; 3(19):9-14. (Persian).  
 48. Nahidi F, Taherpour M, Mojab F, Alavi Majd H. Effects of anise abstract on menopausal hot flashes. Pajoohande 2008; 13(3):167-73. (Persian).
 49. Azadbakht L, Atabak S, Rajayee S, Zahedi M, Tehrani M, Esmaillzadeh A. Soy protein intake, cardiovascular risks, crp-level and kidney function among type 2 diabetic patients with nephropathy. Zahedan J Res Med Sci 2012; 14(2):31-8. (Persian).  
 50. Menati L, Siahpoosh A, Tadayon M. A randomized double blind clinical trial of licorice on hot flash in post-menopausal women and comparison with hormone replacement therapy. Jundishapur Sci Med J 2010; 9(2):657-67.
 51. Ekbatani N, Taavoni S, Haghani H. The effect of valerian on sleep component among menopausal women. J Kerman Univ Med Sci 2012; 19(2):190-200.
 52. Ebrahimi MA, Yecta Z. Effect of soya protein supplementation on menopausal symptoms. Hakim Res J 2009; 11(4):16-20. (Persian).
 53. Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Aghamiri V, Nazemiyeh H, Soltanpoor S. The effect of Hop (Humulus lupulus L.) in treating early menopausal symptoms in post-menopausal women: a randomized clinical-controlled trial. Razi J Med Sci 2015; 22(131):14-24.
 54. Valizadeh NA, Zakeri HR, Shafiee A, Sarkheil P, Heshmat RA, Larijani B. The effect of nigella sativa extract on biochemical bone markers in osteopenic postmenopausal women. Iran J Endocrinol Metab 2009; 10(6):571-80.
 55. Abbaspour Z, Hajikhani NA, Afshari P. Effect of vitex agnus castuson early menopausal symptoms in postmenopausal women. J Sabzevar Univ Med Sci Health Serv 2005; 12(2):26-31. (Persian).
 56. Taavoni S, Darsareh F, Joolayee S 3, Haghani H . Effect of massage therapy on somatic symptoms of postmenopausal women. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2012; 2(1):96-103. (Persian).
 57. Akbari Torkestani N. Comparative evaluation of soy and fenugreek seed on hot flashes in menopausal women: a randomized clinical trial. J Shahrekord Univ Med Sci 2015; 17(1):70-7. (Persian).
 58. Ziagham Z, Abbaspoor Z, Abbaspour MR. The comparison betweenthe effects of hyaluronic acid vaginal suppository and vitamin E on the treatment of atrophic vaginitis in menopausal women. J Arak Med Univ Med Sci 2012; 15(65):57-64. (Persian).
 59. Tadayon Najafabady M, Shalikar Z, Abedi P, Bamshad Z. The impact of omega-3 fatty acids on depression of menopausal women: a randomized double-blind clinical trial. J Arak Med Univ Med Sci 2013; 16(1):16-23. (Persian).
 60. Ghasemi A, Rezaei A, Khatibi A, Jahanloo A. Evaluating the efficacy of omega-3 on hot flashes during menopause compared to placebo. Med Sci J Islamic Azad Univ 2012; 22(3):221-5. (Persian).
 61. Honarjoo M, Tadayon M, Abedi P. Effect of oral antioxidants supplement (Vitamin E and Omega3) on frequency and intensity of hot flashes in postmenopausal women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(133):22-8. (Persian).
 62. Tavakoli Darestani A, Tavakoli Darestani R, Tahbaz F, Hossein Panah F, Najafi F. The effects of conjugated linoleic acid (CLA) on bone mineral density, bone metabolism and inflammatory markers in postmenopausal women: double blind randomized clinical trial. Pajoohande 2014; 18(6):287-95. (Persian).
 63. Moghadam R, Ozgoli G, Molaei B, Hajifaraji M, Soori H, Ghanati K. Effect of omega 3 on vasomotor disorders in menopausal women. J Arak Univ Med Sci 2012; 15(1):116-26. (Persian).
 64. Jokar A, Farahi F, Asadi N, Salehi M, Sayadi M, Foruhari S. The effect of vitamin c on bone mineral density (A randomized clinical trial). Zanjan Univ Med Sci J 2015; 23(96):1-10. (Persian).
 65. Ozgoli G, Armand M, Heshmat R. Acupressure effect on sleep quality in menopausal women. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2012; 2(3):212-24. (Persian).
 66. Taavoni S, Nazem EN, Izadjoo M, Haghani H. Effect of Lemon Balm supplementation on menopausal symptoms. Complement Med J 2016; 4(17):1324-36.
 67. Moghadam R, Rostamkhani F, Raufi Kolachaye S. Effect of fish oil supplement on quality of life among middle age menopausal women. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2014; 4(3):891-603. (Persian).
 68. Foroud A, Mehdipour S. The effects of electro-acupuncture in postmenopausal women with hot flashes. J Birjand Univ Med Sci 2010; 17(3):165. (Persian).
 69. Talachi H, Orak RJ, Ravaghi H, Amanollahi A. Assessment of the quality of methodology reporting in the randomized trials. J Health Administ 2012; 15(48):81-92.
 70. Ayatollahi M, Jafari P, Ghaem H. Assessment of quality randomized controlled trials published in Iran during 2000-2002. Babol Univ Med J 2004; 7(4):64-70. (Persian).
 71. Turpen RM, Fesperman SF, Smith WA, Vieweg J, Dahm P. Reporting quality and information consistency of randomized controlled trials presented as abstracts at the American urological association annual meetings. J Urol 2010; 184(1):249-53.
 72. Pocock SJ, Hughes MD, Lee RJ. Statistical problems in the reporting of clinical trials: a survey of tree medical journals. N Engl J Med 1987; 317(7):426-32.
 73. Mostteller F, Gilbert JP, McPeek B. Reporting standards and reaserch strategies for controlled trials: agenda for the editor. Control Clin Trials 1980; 1(1):37-58.