بررسى تأثیر کرم واژینال شیرین‌بیان بر علائم ذهنی آتروفى واژن در زنان یائسه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه فارماکوگنوزی، گروه فارماکوگنوزی و مرکز تحقیقات علوم دریایی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: آتروفی واژن، از شایع‌ترین عوارض بعد از یائسگی بوده و کیفیت زندگی زنان یائسه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. استفاده از استروژن جهت بهبود این علائم اگرچه مؤثر بوده، ولی دارای عوارض است. مطالعه حاضر با هدف بررسى تأثیر کرم واژینال شیرین‌بیان بر علائم ذهنی آتروفى واژن در زنان یائسه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینیدوسوکور در سال 1396 بر روی 70 زن یائسه مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت منتخب شهر ایذه انجام شد. زنان با تشخیص آتروفی واژن در دو گروه 35 نفره جهت دریافت کرم واژینال شیرین بیان 2% و دارونما به مدت 8 هفته قرار گرفتند. علائم آتروفی واژن شامل: سوزش، خارش، درد هنگام مقاربت و احساس خشکی واژن بر اساس مقیاس خودسنجی چهار درجه‌ای لیکرت قبل از مداخله و در هفته‌های 2، 4 و 8 بعد از درمان بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه و کای‌دو انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: علائم آتروفی واژن در گروه درمانی کرم واژینال شیرین‌بیان در مقایسه با ابتدای مطالعه به‌صورت معنی‌داری بهبود یافت (001/0>p). کرم واژینال شیرین‌بیان باعث کاهش علائم ذهنی آتروفی شامل خارش، سوزش، دیسپارونی، خشکی واژن در زنان یائسه نسبت به دارونما گردید (001/0>p).
نتیجه‌گیری: استفاده از کرم واژینال شیرین‌بیان، علائم ذهنی آتروفی واژن (خارش، سوزش، دیسپارونی، خشکی واژن) را در زنان یائسه کاهش می‌دهد، لذا استفاده از آن در زنان مبتلا به آتروفی واژن، می‌تواند مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Glycyrrhiza glabra vaginal cream on the mental symptoms of vaginal atrophy in postmenopausal women

نویسندگان [English]

 • Mastaneh Sadeghi 1
 • Zahra Abbaspoor 2
 • Foroogh Namjouyan 3
 • Bahman Cheraghian 4
1 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, Reproductive Health Promotion Research Center, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Pharmacognosy, Marine Pharmaceutical Research Center, Faculty of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Vaginal atrophy is one of the most common postmenopausal symptoms affecting the quality of life among postmenopausal women. Although the use of estrogen is effective in the improvement of these symptoms, it is associated with various complications. Regarding this, the present study was conducted with the aim of examining the effect of Glycyrrhiza glabra (licorice) vaginal cream on the mental symptoms of vaginal atrophy in postmenopausal women.
Methods: This double-blind clinical trial was carried out on 70 postmenopausal women referring to the health centers of Izeh city in Khuzestan Province, Iran, in 2017. The women diagnosed with vaginal atrophy were randomly assigned into two groups of intervention and placebo (n=35 per group). The intervention group received licorice 2% vaginal cream for 8 weeks. The symptoms of vaginal atrophy, including irritation, itching, dyspareunia, and vaginal dryness, were examined using a self-assessment four-point Likert scale (none=0, mild=1, moderate=2, and severe=3) before and 2, 4, and 8 weeks after the intervention. The data were analyzed in SPSS (version 22) using one-way ANOVA and Chi-square test. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The results indicated that the licorice group experienced a significant improvement in the symptoms of vaginal atrophy after the intervention, compared to that before the intervention (P<0.001). The licorice vaginal cream led to a significant decrease in the mental symptoms of atrophy (i.e., itching, irritation, vaginal dryness, and dyspareunia) in the licorice group, compared to those in the placebo group (P<0.001).
Conclusion: The application of licorice vaginal cream led to a decrease in the mental symptoms of vaginal atrophy (i.e., itching, irritation, vaginal dryness, and dyspareunia). Therefore, the use of this cream can be helpful for the women suffering from vaginal atrophy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Glycyrrhiza glabra (licorice)
 • Symptoms of vaginal atrophy
 • Vaginal cream
 • Menopause
 1. Low Dog T, Rily D, Carter T. An integrative approach to menopause. Altern Ther Heal Med 2001; 7(4):45-55.
 2. Costantino D, Guaraldi C. Effectiveness and safety of vaginal suppositories for the treatment of the vaginal atrophy in postmenopausal women: an open, non-controlled clinical trial. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2008; 12(6):411-6.
 3. Management of symptomatic vulvovaginal atrophy: 2013 position statement of The North American Menopause Society. Menopause 2013; 20(9):888-902.
 4. Costantino D, Guaraldi C. Effectiveness and safety of vaginal suppositories for the treatment of the vaginal atrophy in postmenopausal women: an open, non-controlled clinical trial. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2008; 12(6):411-6.
 5. Utian WH, Maamari R. Attitudes and approaches to vaginal atrophy in postmenopausal women: a focus group qualitative study. Climacteric 2014; 17(1):29-36.
 6. Portman DJ, Gass ML. Genitourinary syndrome of menopause: new teriminology for vulvovaginal atrophy from the internation society for the study of women s sexual health and the north a merican menopause society. Maturitas 2014; 79(3):349-54.
 7. Sinha A, Ewies AA. Non-hormonal topical treatment of vulvovaginal atrophy: an up-to-date overview. Climacteric 2013; 16(3):305-12.
 8. Fritz MA, Speroff L. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Trans: Ghazijahani B, Ghotbi R. 15th ed. Tehran: Golban; 2011. (Persian).
 9. Jassim GA. Strategies for managing hot flashes. J Fam Pract 2011; 60(6):333-9.
 10. Beck V, Rohr U, Jungbauer A. Phytoestrogens derived from red clover: an alternative to estrogen replacement therapy? J Steroid Biochem Mol Biol 2005; 94(5):499-518.
 11. Somjen D, Knoll E, Vaya J, Stern N, Tamir S. Estrogen-like activity of licorice root constituents: glabridin and glabrene, in vascular tissues in vitro and in vivo. J Steroid Biochem Mol Biol 2004; 91(3):147-55.
 12. Hajirahimkhan A, Simmler C, Yuan Y, Anderson JR, Chen SN, Nikolić D, et al. Evaluation of estrogenic activity of licorice species in comparison with hops used in botanicals for menopausal symptoms. PLoS One 2013; 8(7):e67947.
 13. LA BJ. Philipson JD. Herbal medicines. A guide for healthcare professionals. London: Pharmaceutical Press; 2002.
 14. Skidmore-Roth L. Mosby's handbook of herbs & natural supplements. New York: Elsevier Health Sciences; 2009.
 15. Ziagham Z, Abbaspoor Z, Abbaspour MR. The comparison between the effects of hyaluronic acid vaginal suppository and vitamin e on the treatment of atrophic vaginitis menopausal women. Arak Med Univ J 2012; 15(6):57-64. (Persian).
 16. Yildirim B, Kaleli B, Düzcan E, Topuz O. The effects of postmenopausal Vitamin D treatment on vaginal atrophy. Maturitas 2004; 49(4):334-7.
 17. Yaralizadeh M, Abedi P, Najar S, Namjoyan F, Saki A. Effect of Foeniculum vulgare (fennel) vaginal cream on vaginal atrophy in postmenopausal women: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Maturitas 2016; 84:75-80.
 18. Le Donne M, Caruso C, Mancuso A, Costa G, Iemmo R, Pizzimenti G, et al. The effect of vaginally administered genistein in comparison with hyaluronic acid on atrophic epithelium in postmenopause. Arch Gynecol Obstet 2011; 283(6):1319-23.
 19. Lima SM, Yamada SS, Reis BF, Postigo S, da Silva MA, Aoki T. Effective treatment of vaginal atrophy with isoflavone vaginal gel. Maturitas 2013; 74(3):252-8.
 20. Golian Tehrani S, Bazzazian S, Bakhtiarian A, Ghobadzadeh M. Effects of calci soya balance and vitagnus on menopausal symptoms. Iran Red Crescent Med J 2014; 16(10):e13651.
 21. Palacios S. Androgens and female sexual function. Maturitas 2007; 57(1):61-5.
 22. Long CY, Liu CM, Hsu SC, Wu CH, Wang CL, Tsai EM. A randomized comparative study of the effects of oral and topical estrogen therapy on the vaginal vascularization and sexual function in hysterectomized postmenopausal women. Menopause 2006; 13(5):737-43.
 23. Asgari P, Zand S, Naranji F, Bahramnezhad F, Mahmoudi M. The effect of Glycyrrhiza glabra on quality of life Postmenopausal women. Complement Med J 2015; 2(15):1146-54. (Persian).