بررسی نقش گروه خونی، قد و تغییرات وزن دوران بارداری در ابتلاء به دیابت دوران بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دستیار پزشکی اطفال، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی، معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: دیابت دوران بارداری به معنای هرگونه عدم تحمل گلوکز که شروع آن برای اولین بار در حاملگی است، تعریف می‌شود که می‌تواند خطراتی برای مادر و نوزاد به همراه داشته باشد. لذا بررسی دقیق عوامل خطر و مساعد کننده آن مورد توجه است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی هرچه بیشتر عوامل خطر آن در شهر اهواز انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی و آینده‌نگر در سال 1393 بر روی 195 نفر از زنان باردار بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز انجام شد. 65 فرد مبتلا به دیابت دوران بارداری در گروه بیماران و 130 نفر به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مبتنی بر اهداف شامل گروه خونی، قد، تغییرات وزن، میزان قند خون و اطلاعات دموگرافیک، در پرسشنامه خودساخته توسط محقق گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‌های کای اسکوئر، تی تست و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: افراد مورد مطالعه در دو گروه مورد و شاهد از لحاظ متغیرهای گروه خونی و  قد رابطه معنی‌داری نداشتند (05/0p>)، ولی برای افزایش وزن غیرطبیعی از زمان شروع حاملگی تا هفته 28-24 بارداری، ارتباط معنی‌داری مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: روند افزایش وزن مادران طی بارداری اهمیت زیادی دارد، لذا با شناسایی بهتر و دقیق‌تر عوامل مساعد‌کننده، می­توان دیابت بارداری را زودتر تشخیص و عوارض و خطرات آن را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Blood Group, Height, and Weight Gain during Pregnancy on Gestational Diabetes Mellitus

نویسندگان [English]

 • Nasrin saadati 1
 • Mohsen Anafcheh 2
 • Bahareh Ahmadzadeh 3
 • Mostafa Albookordi 4
 • Mahin Najafian 5
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Pediatric Physician Assistant, Reproductive Health Promotion Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 M.Sc. of Medical Informatics, Deputy of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 Specialist Professor of Community Medicine, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
5 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Gestational diabetes mellitus (GDM) is defined as glucose intolerance, which presents during pregnancy for the first time. It is important due to its complications for pregnant woman and fetus. The aim of this study was to identify the risk factors of GDM in Ahvaz, Iran.
Methods: This descriptive analytic, prospective, and case-control study was conducted on 195 pregnant mothers hospitalized in Imam Khomeini Hospital, Ahvaz, Iran, 2014. A total of 65 patients were assigned into the control group and 130 patients with GDM were selected. Data was collected by a researcher using a self-constructed questionnaire including blood group, height, weight changes, blood glucose, and demographic data. Data were analyzed using SPSS software, version 19, Chi-Squares, t-test, and logistic regression analysis.
Results: There was no significant difference between the case and control groups in terms of blood group and height variables. However, a significant relationship was observed between abnormal weight gains since the beginning of pregnancy until the gestational age of 24-28 weeks and GDM.
Conclusion: The weight gain of mothers during pregnancy is important. Therefore, early diagnosis of GDM and reducing its complications is possible by identifying the risk factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gestational diabetes
 • Diabetes Mellitus
 • Height
 • Blood group
 • Weight
 • Ahvaz
 1.  

   

  1. Zamanfar D, Farhadi R, Shahbaznejad L. Neonate of diabetic mother, pathogenesis and complications. Clin Exc 2014; 2(2):90-103. (Persian).
  2. Afkhami Ardakani M, Rashidi M. Gestational diabetes. Med J Hormozgan 2007; 11:1-11.
  3. Gorshasbi A, Faghihzadeh S, Naghizadeh MM, Ghavam M. Prevalence and risk factors for gestational diabetes mellitus in Tehran. J Fam Repord Health 2008; 2(2):75-80.
  4. Kim SY, England JL, Sharma JA, Njoroge T. Gestational diabetes mellitus and risk of childhood overweight and obesity in offspring. Exp Diabetes Res 2011; 2011:541308.
  5. Tabatabaei A, Fallah Z, Haghighi S, Farmani M, Horri N, Eslamian Z, et al. Prevalence and risk factors for gestational diabetes mellitus in pregnant women of Isfahan, Iran. Iran J Endocrinol Metab 2007; 9(3):251-9.
  6. Shahbazian HB, Shahbazian N, Yarahmadi M, Saeidi S. Prevalence of gestational diabetes mellitus in pregnant women referring to genecology and obstetrics clinics. Jundishapur Sci Med J 2012; 11(2):113-21. (Persian).
  7. Mitanchez D. Fetal and neonatal complications in gestational diabetes: perinatal mortality, congenital malformations, macrosomia, shoulder dystocia, birth injuries, neonatal complications. Diabetes Metab 2010; 36(6 Pt 2):617-27.
  8. Ogonowski J, Miazgowski T. Are short women at risk for gestational diabetes mellitus? Eur J Endocrinol 2010; 162(3):491-7.
  9. Gorshasbi A, Faghihzadeh S, Fallah N, Khosniat M, Torkestani F, Ghavam M, et al. Evaluation of selective screening for diagnosis of gestational diabetes mellitus. Tehran Univ Med J 2009; 67(4):290-5.
  10. Phaloprakarn C, Tangjitgamol S. Maternal ABO blood group and adverse pregnancy outcomes. J Perinatol 2013; 33(2):107-11.
  11. Donma MM. Macrosomia, top of iceberg: the charm of underlying factors. Pediatr Int 2011; 53(1):78-84.
  12. Sharifi N, Dolatian M, Mahmoodi Z, Nasrabadi FM. Gestational diabetes and its relationship with social determinants of health according to world health organization model: systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 19(40):6-18. (Persian).
  13. Cronbach LJ. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 1951; 16(3):297-334.
  14. Fesharaki M. Theory and multiple-choice questions biostatistics. Tehran: Ebadifar; 2002. (Persian).
  15. Shimodaira M, Yawasaki T, Nakayama T. The association of maternal ABO blood group with gestation diabetes mellitus in Japanese pregnant women. Diabetes Metab Syndr 2016; 10(2 Suppl 1):S102-5.
  16. Wu L, Han L, Zhan Y, Cui L, Chen W, Ma L, et al. Prevalence of gestational diabetes mellitus and associated risk factors in pregnant Chinese women: a cross-sectional study in Huangdao, Qingdao, China. Asia Pac J Clin Nutr 2018; 27(2):383-8.
  17. Kaliany KR, Jajoo S, Hariharan C, Samal S. Prevalence of gestational diabetes mellitus, its association risk factors and pregnancy outcomes at a rural setup in central India. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2014; 3(1):219-24.
  18. Verma A, Singh B, Mengi V. Gestation diabetes in rural women of Jammu. Indian J Community Med 2008; 33(1):54-5.
  19. Issat T, Nowicka MA, Jakiminka AJ. Polycystic ovary syndrome (PCOS) and gestation diabetes mellitus (GDM) risk. Ginekol Polska 2015; 86(5):392-5.
  20. Cheung NW, Wasmer G, Al-Ali J. Risk factors for gestational diabetes among Asian women. Diabetes Care 2001; 24(5):955-6.
  21. Boriboonhirunsarn D, Talungjit P, Sunsaneevithayakul P, Sirisomboon R. Adverse pregnancy outcomes in gestational diabetes mellitus. J Med Assoc Thai2006; 89:S23-8.