بررسی تأثیر دانه شنبلیله بر شدت و مدت درد دیسمنوره اولیه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1395

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

3 دانشجوی دکترا، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

4 کارشناس ارشد مشاوره مامایی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

5 استادیار گروه داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

6 استادیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدل‌سازی بیماری‌های غیر واگیردار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: دیسمنوره معمولاً ماهیت کرامپی دارد و در قسمت پایین شکم متمرکز می‌شود و اختلال شایعی است که طی سیکل قاعدگی فرد تظاهر می­کند و با فعالیت­های روزمره افراد تداخل می­کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر دانه شنبلیله بر شدت دیسمنوره اولیه و مدت درد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل در سال 1395 بر روی 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. افراد در دو گروه 50 نفره مداخله (دریافت کننده شنبلیله) و کنترل (دارونما) قرار گرفتند و به مدت 2 ماه داروها مصرف شد و پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه درد مک گیل، مقیاس چند بُعدی گفتاری قبل از مداخله و 1 و 2 ماه پس از مصرف دارو توسط افراد تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون­های آماری تی مستقل، تی زوجی و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین مدت و شدت درد در گروه مصرف کننده دانه شنبلیله در پایان سیکل اول و دوم مداخله کاهش معناداری یافت (01/0p<). همچنین میانگین تعداد مسکن مصرفی در گروه مداخله در پایان سیکل اول و دوم مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش و متوسط تعداد روزهای دارای خونریزی افزایش یافت که این اختلاف از نظر آماری معنادار بود (01/0p<).
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر مثبت دانه شنبلیله در کاهش شدت و مدت علائم دیسمنوره اولیه و عوارض ناچیز آن نسبت به داروهای شیمیایی، مصرف آن در درمان این اختلال توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Fenugreek Seeds on the Severity and Duration of Pain in Primary Dysmenorrhea in the Students at Hamadan University of Medical Sciences, Iran (2016)

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Zahra Masoumi 1
 • Arezoo Shayan 2
 • Hassan Ahmadinia 3
 • Reyhaneh Ebrahimi 4
 • Roya Ahmadi Niyatabesh 4
 • Shirin Moradkhani 5
 • Maryam Farhadian 6
 • Farzaneh Soltani 1
1 Assistant Professor, Department of Midwifery, Mother and Child Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, Mother and Child Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
3 PhD Candidate, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
4 M.Sc. in Midwifery Counseling, Student Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Biostatistics, Modeling of Noncommunicable Diseases Research Center, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Dysmenorrhea is a common disorder that manifests during the menstrual cycle, causing cramps in the lower abdomen. The discomfort interferes in the daily activities of the individual. The present study aimed to evaluate the effects of fenugreek seeds on the severity and duration of pain in primary dysmenorrhea in the students at Hamadan University of Medical Sciences, Iran.
Methods: This randomized, controlled clinical trial was conducted on 100 students at Hamadan University of Medical Sciences in 2016. The subjects were equally divided into two groups of intervention (Fenugreek seeds) and control (placebo). Medications were administered for two months. Data were collected using demographic questionnaires, McGill pain questionnaire, and multidimensional speech scale before the intervention and one and two months after the medication administration. Data analysis was performed in SPSS version 19 using independent and paired t-test and Chi-square at the significance level of <0.05.
Results: In the group receiving Fenugreek seeds, mean duration and severity of primary dysmenorrhea pain decreased significantly at the end of the first and second cycle of the intervention (P<0.01). Moreover, mean number of the analgesics used in the intervention group significantly reduced compared to the control group at the end of the first and second cycle of the intervention, while the mean number of menstruating days increased with a significant difference (P<0.01).
Conclusion: Considering the positive impact of fenugreek seeds on reducing the severity and duration of the symptoms of primary dysmenorrhea with fewer side-effects than chemical drugs, it is recommended that this herbal compound be used in the treatment of this disorder. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pain
 • Primary dysmenorrhea
 • Fenugreek Seeds
 1. Janathan SB. Berek & Novak’s gynecology. 15th ed. Maryland: Library of Congress Cataloging; 2012.
 2. Shirooye P, Hamzeloo-Moghadam M, Hashem-Dabaghian F, Mokaberinejad R. Comparison of local effects of ginger oil with oral ginger on associated symptoms of primary dysmenorrhea: randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infert 2017; 20(8):61-9. (Persian).
 3. Agarwal AK, Agarwal A. A study of dysmenorrhea during menstruation in adolescent girls. Indian J Community Med 2010; 35(1):159-64.
 4. Dawood MY. Primary dysmenorrhea: advances in pathogenesis and management. Obstet Gynecol 2006; 108(2):428-41.
 5. Momenzadeh F, Toghiri MA, Taghizadeh M, Mahlioji M, Rafiee F. Comparison the effect of fennel and mefenamic acid on severity of primary dysmenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):44-9. (Persian).
 6. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 17th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 7. Farquhar CM, Roberts H, Okonkwo QL, Stewart AW. A pilot survey of the impact of menstrual cycles on adolescent health. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2009; 49(5):531-6.
 8. Doty E, Attaran M. Managing the primary of dysmenorrhea. J Pediatr Adolesc Gynecol 2006; 19(5):341-4.
 9. Benson RC. Current obstetrics & gynecologic diagnosis & treatment. New York: McGrow-Hill; 2003.
 10. Park JE. Textbook of medical and social prevention general health services. India: Banarsidas Bhanot; 2003. P. 215.
 11. Shayan A, Masoumi SZ, Shobeiri F, Tohidi S, Khalili A. Comparing the effects of agnugol and metformin on oligomenorrhea in patients with polycystic ovary syndrome: a randomized clinical trial. J Clin Diagn Res 2016; 10(2):QC13.
 12. Chiyaneh IR, Tajbakhsh M, Chiyaneh SF. Yield and yield components of fenugreek (trigonella foenum-graecum l.) in strip intercropping with Ajowan (Carum copticum L.) influenced by bio and chemical fertilizer. J Agri Sci Sustain Prod 2014; 24(4):1-15. (Persian).
 13. Ashish DP, Sancheti VP, Puja MS. Review article on fenugreek plant with its medicinal uses. SND Coll Pharmacy 2014; 4(4):20.
 14. Mandegary A, Pournamdari M, Sharififar F, Pournourmohammadi S, Fardiar R, Shooli S. Alkaloid and flavonoid rich fractions of fenugreek seeds (Trigonella foenum-graecum L.) with antinociceptive and anti-inflammatory effects. Food Chem Toxicol 2012; 50(7):2503-7.
 15. Younesy S, Amiraliakbari S, Esmaeili S, Alavimajd H, Nouraei S. Effects of fenugreek seed on the severity and systemic symptoms of dysmenorrhea. J Reprod Infertil 2014; 15(1):41-8.
 16. Mohammadzadeh A, Gol A, Oloumi H. The Effects of Fenugreek Seed Powder on Oxidant and Antioxidant Factors in Male Rats with Acetaminophen-induced Liver Toxicity. J Babol Univ Med Sci. 2015;17(9):44-51
 17. Firoozi M, Zahedi Fard T, Salari P, Mazloum SR. Study of the relationship between mode of delivery and pattern of primary dysmenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(71):14-20. (Persian).
 18. Han SH, Hur MH, Buckle J, Choi J, Lee MS. Effect of aromatherapy on symptoms of dysmenorrhea in college students. J Altern Complementary Med 2006; 12(6):535-41.
 19. Phipps WJ, Monahan FD, Sands JK, Marek JF, Neighbors M. Medical-surgical nursing: health and illness perspectives. St. Louis: Mosby; 2003.
 20. Bird ML, Callisaya ML, Cannell J, Gibbons T, Smith ST, Ahuja KD. Accuracy, validity, and reliability of an electronic visual analog scale for pain on a touch screen tablet in healthy older adults: a clinical trial. Interact J Med Res 2016; 5(1):e3.
 21. Liu YF, Wang TF, Shi MY, Wang DH. Effect observation on treatment of dysmenorrhea due to endometriosis (adenomyosis) with Modified Fenugreek Bolus in 40 cases. China J Traditional Chin Med Pharmacy 2011; 1:59.
 22. Hasanzadeh EL, Rezazadeh SH, Shamsa SF, Dolatabadi R, Zarringhalam J. Review on phytochemistry and therapeutic properties of fenugreek (Trigonella foenum-graceum). J Med Plants 2010; 2(34):1-18.
 23. Subhashini N, Thangathirupathi A, Lavanya N. Antioxidant activity of trigonella foenum graecum using various in vitro and ex vivo models. Int J Pharm Pharm Sci 2011; 3(2):96-102.
 24. Khalil MY, Hussein JS, Oraby FS, Farrag AR. Antidiabetic effects of fenugreek alkaloid extract in streptozotocin induced hyperglycaemic rats. J Appl Sci Res 2007; 3(10):1073-83.
 25. Vafaei AA, Mollashahi Z, Zahedi KM, Taherian AA. Assessment of the effect of hydro- alcoholic extract of trigonella foenum on anxiety and sleep in mice. J Sabzevar Univ Med Sci 2008; 15(2):65-72. (Persian).
 26. Yadav UC, Baquer NZ. Pharmacological effects of Trigonella foenum-graecum L. in health and disease. Pharm Biol 2014; 52(2):243-54.
 27. Madar Z, Abel R, Samish S, Arad J. Glucose lowering effect of fenugreek in non-insulin dependent diabetes. Eur J Cancer Prev 1988; 42(1):51-4.
 28. Sauvaire Y, Ribes G, Baccou JC, Loubatieères-Mariani MM. Implication of steroid saponins and sapogenins in the hypocholesterolemic effect of fenugreek. Lipids 1991; 26(3):191-7.