مقایسه اثر کرم خرفه و لانولین بر درد نوک پستان زنان شیرده: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات فارماکولوژیک و گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: درد نوک پستان، یکی از شکایات شایع مادران در روزهای اول بعد از زایمان و دومین علت قطع زودهنگام شیردهی می‌باشد. لانولین، درمان توصیه شده جهت بهبود درد نوک پستان است. از طرفی خرفه به دلیل ترکیبات فلاونوئید و ساپونین، دارای اثرات ضد دردی و ضد التهابی ثابت شده‌ای می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه اثر کرم خرفه با لانولین بر درد نوک پستان در زنان شیرده انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور در سال 1395 بر روی 86 زن شیرده مبتلا به درد نوک پستان در شهر مشهد انجام شد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه 43 نفری کرم خرفه و لانولین قرار گرفتند. روش صحیح شیردهی و طریقه استعمال دارو به افراد هر دو گروه آموزش داده شد. نمره درد نوک پستان قبل از شروع مداخله و روزهای سوم و هشتم بعد از درمان با استفاده از مقیاس عددی درد توسط پژوهشگر اندازه‌گیری و ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های آماری تی، فیشر، کای دو و ویلکاکسون انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه قبل از مداخله از نظر شدت درد همگن بودند. اختلاف معناداری در شدت درد در هر یک از گروه‌ها در روز سوم و هشتم نسبت به قبل مشاهده شد و شدت درد در هر دو گروه کاهش یافته بود (001/0>p). شدت درد بین دو گروه در روز سوم و هشتم اختلاف معناداری داشت؛ به‌طوری‌که شدت درد در گروه خرفه کمتر از گروه لانولین بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: کرم خرفه در بهبود درد نوک پستان مؤثرتر از لانولین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of purslane cream and lanolin on nipple pain among breastfeeding women: A randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Azin Niazi 1
 • Sedigheh Yousefzadeh 2
 • Hasan Rakhshandeh 3
 • Habibollah Esmaeili 4
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Pharmacology, Pharmacological Research Center of Medicinal Plants, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Medical Sciences Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Maternal nipple pain is one of the common complaints on the first few days post birth, which is the second cause of early discontinuation of breastfeeding. Lanolin is the recommended treatment for relieving the nipple pain. In addition, purslane has analgesic and anti-inflammatory effects due to containing flavonoids and saponins. Regarding this, the present study was conducted with the aim of determining the effect of purslane cream and lanolin on nipple pain among the breastfeeding women.
Material and Methods: This double-blind, randomized controlled trial was conducted on 86 breastfeeding women suffering from nipple pain in Mashhad, Iran, in 2016. The samples were randomly assigned into two groups of purslane cream and lanolin (n=43 cases in each group). Both groups were trained about the correct method of breastfeeding and using cream. The nipple pain scores were measured and recorded by the researcher before the treatment, as well as 3 and 8 days post-intervention using the numeric pain scale. Data analysis was performed in SPSS software (version 22) using the t-test, Fisher's exact test, Chi-square test, and Wilcoxon test. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: According to the results, the two groups were comparable before the intervention in terms of pain severity. The two groups showed a significant difference in pain severity on days 3 and 8 post-intervention, compared to the pre-intervention stage; accordingly, the severity of pain was decreased in both groups (P<0.001). Furthermore, there was a significant difference between the two groups regarding the pain severity on the third and eighth days post-intervention (P<0.001). In this regard, the purslane group showed a lower pain severity than the lanolin group.
Conclusion: As the findings of the present study indicated, purslane cream was more effective in the treatment of nipple pain than lanolin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nipples
 • Purslane
 • Lanolin
 • Breastfeeding
 1. Ghasemzadeh MJ, Masoumi A, Karamali J, Sharif MR, Mohebi S. Association of postpartum depression and exclusive breastfeeding. J Health Syst Res 2013; 9(6):579-86. (Persian).
 2. Spencer J, Abrams S, Hoppin AG. Common problems of breastfeeding and weaning. UpToDate. Available at: URL: https://www.uptodate.com/contents/common-problems-of-breastfeeding-and-weaning; 2015.
 3. Jackson KT, Dennis CL. Lanolin for the treatment of nipple pain in breastfeeding women: a randomized controlled trial. Matern Child Nutr 2016; 13(3):12357. 
 4. Buck ML, Amir LH, Cullinane M, Donath SM. Nipple pain, damage, and vasospasm in the first 8 weeks postpartum. Breastfeed Med 2014; 9(2):56-62.
 5. Heller MM, Fullerton‐Stone H, Murase JE. Caring for new mothers: diagnosis, management and treatment of nipple dermatitis in breastfeeding mothers. Int J Dermatol 2012; 51(10):1149-61.
 6. Kent JC, Ashton E, Hardwick CM, Rowan MK, Chia ES, Fairclough KA, et al. Nipple pain in breastfeeding mothers: Incidence, causes and treatments. Int J Environ Res Public Health 2015; 12(10):12247-63.
 7. Tait P. Nipple pain in breastfeeding women: causes, treatment, and prevention strategies. J Midwifery Womens Health 2000; 45(3):212-5.
 8. Shahrahmani N, Amir Ali Akbari S, Mojab F, Mirzai M, Shahrahmani H. The effect of Zizyphus Jujuba fruit lotion on improvement of nipple fissure pain in breastfeeding primipara women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19:13-21. (Persian).
 9. Morland‐Schultz K, Hill PD. Prevention of and therapies for nipple pain: a systematic review. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2005; 34(4):428-37.
 10. Dennis CL, Jackson K, Watson J. Interventions for treating painful nipples among breastfeeding women. Cochrane Database Syst Rev 2014; 12:CD007366.
 11. Vieira F, Bachion MM, Mota DD, Munari DB. A systematic review of the interventions for nipple trauma in breastfeeding mothers. J Nurs Scholarsh 2013; 45(2):116-25.
 12. Martin J. Nipple pain: causes, treatments, and remedies. Leaven 2000; 36(1):10-1.
 13. Cable B, Stewart M, Davis J. Nipple wound care: a new approach to an old problem. J Hum Lact 1997; 13(4):313-8.
 14. Abou-Dakn M, Fluhr JW, Gensch M, Wöckel A. Positive effect of HPA lanolin versus expressed breastmilk on painful and damaged nipples during lactation. Skin Pharmacol Physiol 2011; 24(1):27-35.
 15. Dennis CL, Schottle N, Hodnett E, McQueen K. An all-purpose nipple ointment versus lanolin in treating painful damaged nipples in breastfeeding women: a randomized controlled trial. Breastfeed Med 2012; 7(6):473-9.
 16. Dodd V, Chalmers C. Comparing the use of hydrogel dressings to lanolin ointment with lactating mothers. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2003; 32(4):486-94.
 17. Afshar M, Sattari FH, Shadi M, Ghaderi R. Repairing effects of Iran flora on wound healing. J Birjand Univ Med Sci 2015; 22(1):1-18. (Persian).
 18. Hejazian SH, Bafghi AF, Mahdavi SM. The analgesic effects of aqueous part of Carum copticum (L.) CB Clarke extract on chronic pain and comparison with oil part of extract in mice. Iran J Med Aromatic Plants 2009; 25(1):104-12. (Persian).
 19. Radhakrishnan R, Zakaria MN, Islam MW, Chen HB, Kamil M, Chan K, et al. Neuropharmacological actions of Portulaca oleraceae L v. sativa (Hawk). J Ethnopharmacol 2001; 76(2):171-6.
 20. Rashed AN, Afifi FU, Disi AM. Simple evaluation of the wound healing activity of a crude extract of Portulaca oleracea L. (growing in Jordan) in Mus musculus JVI-1. J Ethnopharmacol 2003; 88(2-3):131-6.
 21. Oktaffrastya WS, Sudiana IK, Wahyuni ED. Effect of giving crude extract of purslane topically to accelerate the 2nd grade of burn healing process in guinea pigs. Global Nurs Chall 2016; 7(1):570-6.
 22. Eldeighdye SM, Abdel-Khalek T, Allam TM. The therapeutic effect of purslane (portulaca oleracea) extract on wound healing in biabetic albino rats. World J Pharm Pharmaceut Sci 2016; 5(11):1454-69.
 23. Hajzadeh MR, Rakhshandeh H, Esmaeilizadeh M, Ghorbani A. Analgesic and anti-inflammatory effects of Portolaca oleracea extracts in mice & rat. Koomesh 2004; 5(3):113-20. (Persian).
 24. Chan K, Islam MW, Kamil M, Radhakrishnan R, Zakaria MN, Habibullah M, et al. The analgesic and anti-inflammatory effects of Portulaca oleracea L. subsp. sativa (Haw.) Celak. J Ethnopharmacol 2000; 73(3):445-51.
 25. Rao JN, Jayasree T, Mallikarjuna Rao B, Kumar S, Kumar V. Evaluation of the anti-nociceptive and anti-inflammatory activities of the pet: ether extract of Portulaca oleracea (linn.). J Clin Diagn Res 2012; 6(2):226-30.
 26. Rao BM, Kavitha R, Subash KR, Rao NJ. Evaluation of anti-arthritic activity of pet–ether extract of portulaca oleracea (Linn.). Int J Appl Bio Pharm Technol 2012; 3(3):144-8.
 27. Bakkiyaraj S, Pandiyaraj S. Evaluation of potential antimicrobial activity of some medicinal plants against common food-borne pathogenic microorganism. Int J Pharma Bio Sci 2011; 2(2):484-91.
 28. Zhou YX, Xin HL, Rahman K, Wang SJ, Peng C, Zhang H. Portulaca oleracea L.: a review of phytochemistry and pharmacological effects. Biomed Res Int 2015; 2015:925631.
 29. Lei X, Li J, Liu B, Zhang N, Liu H. Separation and identification of four new compounds with antibacterial activity from Portulaca oleracea L. Molecules 2015; 20(9):16375-87.
 30. Obeng HO, Schwartz B, Plahar WA. Can leafy vegetable source of Omega-3 fatty acids ameliorate acute intestinal inflammation induced in mice? case study of purslane (Portulaca oleracea). Eur J Med Plants 2015; 6(2):70.
 31. Yen GC, Chen HY, Peng HH. Evaluation of the cytotoxicity, mutagenicity and antimutagenicity of emerging edible plants. Food Chem Toxicol 2001; 39(11):1045-53.
 32. Najafi S, Mohammadzadeh M, Esfahani HM, Meighani G, Rezaei NI. The effect of Purslane in the treatment of recurrent aphthous stomatitis. Tehran Univ Med Sci 2013; 71(2):102-8. (Persian).
 33. Asadizeidabadi F. Effect of Purslane seeds on the hemoglobin school girls with iron deficiency anemia Sirjan. [Master Thesis]. Mashhad: School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences; 2014. P. 22-85. (Persian).
 34. Ferreira-Valente MA, Pais-Ribeiro JL, Jensen MP. Validity of four pain intensity rating scales. Pain 2011; 152(10):2399-404.
 35. Phan NQ, Blome C, Fritz F, Gerss J, Reich A, Ebata T, et al. Assessment of pruritus intensity: prospective study on validity and reliability of the visual analogue scale, numerical rating scale and verbal rating scale in 471 patients with chronic pruritus. Acta Derm Venereol 2012; 92(5):502-7.
 36. Coca KP, Marcacine KO, Gamba MA, Corrêa L, Aranha AC, de Vilhena Abrão AC. Efficacy of low-level laser therapy in relieving nipple pain in breastfeeding women: a triple-blind, randomized, controlled trial. Pain Manag Nurs 2016; 17(4):281-9.
 37. Yang X, Yan Y, Li J, Tang Z, Sun J, Zhang H, et al. Protective effects of ethanol extract from Portulaca oleracea L on dextran sulphate sodium-induced mice ulcerative colitis involving anti-inflammatory and antioxidant. Am J Transl Res 2016; 8(5):2138-48.
 38. Meng Y, Ying Z, Xiang Z, Hao D, Zhang W, Zheng Y, et al. The anti‐inflammation and pharmacokinetics of a novel alkaloid from Portulaca oleracea L. J Pharm Pharmacol 2016; 68(3):397-405.
 39. Farhadpour F, Alvany A, Khakpour B, Ahmadi R, Mahdavi E. The Effects of Portulaca oleracea seed hydroalcoholic extract on pain threshold. Bio Med Sci 2014; 10:80-1.
 40. Tafazoli M, Ebrahimi A, Mohammad Zadeh A, Esmaili H. Effect of breastfeeding technique modification on prevention of nipple sore. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(138):10-7. (Persian).

Brent N, Rudy SJ, Redd B, Rudy TE, Roth LA. Sore nipples in breast-feeding women: a clinical trial of wound dressings vs conventional care. Arch Pediatr Adolesc Med 1998; 152(11):1077-82