تأثیر رایحه درمانی ماساژی با اسانس شمعدانی معطر بر کاهش شدت درد دیسمنوره اولیه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سویه‌کور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پرستاری داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

3 کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

مقدمه: دیسمنوره اولیه، یکی از شایع­ترین مشکلات ژنیکولوژیک زنان است. درد به­صورت متناوب از خفیف تا ناتوان­کننده رخ می­دهد. یکی از روش­های غیر­دارویی در درمان دیسمنوره ­اولیه، رایحه­درمانی می­باشد. مطالعه حاضر با هدف تأثیر رایحه­درمانی­ ماساژی با اسانس شمعدانی ­معطر بر شدت درد دیسمنوره­ اولیه انجام گرفت.
روش‌کار: در این مطالعه کارآزمایی­بالینی دو سوکور که در سال 1396 انجام شد، 90 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم­پزشکی نیشابور که مبتلا به دیسمنوره اولیه بودند، به‌طور تصادفی به سه گروه تخصیص یافتند. در گروه آزمون، ماساژ دورانی با استفاده از اسانس شمعدانی معطر 5% و در گروه پلاسبو با استفاده از روغن بادام شیرین در ناحیه سمفیز پوبیس و به مدت 15 دقیقه انجام شد. گروه آزمون و پلاسبو مداخله را در روز اول قاعدگی و طی دو سیکل قاعدگی متوالی دریافت نمودند. در گروه کنترل مداخله­ای انجام نمی­شد و فقط شدت درد آنها در هر سیکل قاعدگی ثبت می­شد. ابزار گردآوری داده­ها، فرم اطلاعات فردی و مقیاس دیداری درد بود. شدت درد قبل از مداخله، بلافاصله بعد از انجام مداخله و 24 ساعت بعد از مداخله ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS‌ (نسخه 19) و آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه، آنالیز اندازه­های تکراری و کای­اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی­دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: شدت درد دیسمنوره در سیکل قاعدگی قبل از شروع مطالعه در سه گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت (05/0<p). همچنین شدت درد دیسمنوره در اولین و دومین سیکل قاعدگی قبل از انجام مداخله بین سه گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت (05/0<p)، اما شدت آن بلافاصله پس از انجام مداخله و 24 ساعت پس از انجام مداخله در اولین و دومین سیکل قاعدگی تفاوت معنی­داری داشت (001/0p<). میزان کاهش شدت درد در گروه رایحه درمانی ماساژی نسبت به گروه روغن بادام بیشتر بود (001/0p<).
نتیجه‌گیری: رایحه­درمانی­ ماساژی با اسانس شمعدانی معطر می­تواند به­عنوان روش غیر­دارویی در کاهش درد دیسمنوره اولیه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aromatherapy Massage with Geranium Essence for Pain Reduction of Primary Dysmenorrhea: A Double Blind Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Mousa Sajjadi 1
 • Narjes Bahri 2
 • Mahnaz Abavisani 3
1 Assistant Professor, Department of Medical-Surgical Nursing, Faculty of Nursing, Social Development & Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Faculty of Medicine, Social Development & Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Science, Gonabad, Iran.
3 M.Sc. of Medical-Surgical Nursing, Student Research Committee, Gonabad University of Medical Science, Gonabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Primary dysmenorrhea is one of the most common gynecologic problems in women. Aromatherapy is one of the non-pharmacological methods in the treatment of primary dysmenorrhea. This research was performed to study the effects of aromatherapy massage with scented geranium oil on the pain intensity in primary dysmenorrhea.
Methodology: This randomized clinical trial was conducted in 2017.  90 students of Neyshabour University of Medical Sciences who had primary dysmenorrhea were randomly allocated to three groups. Subjects in the intervention group were massaged with scented geranium oil 5% and in placebo group; the same procedure was performed using sweet almond oil on the symphysis pubis region for 15 minutes. The intervention and placebo groups received the massage on the first day of menstruation in two consecutive cycles. The control group received no intervention and the severity of their pain was recorded in each cycle. The pain intensity was measured before, immediately after and 24 hours after the treatment using visual analogue scale. SPSS software (version 19) was used for data analysis and p value less than 0.05 was considered significant.
Findings: There was no statistically significant difference in pain intensity between three groups in the menstrual cycle before the initiation of study. There was no significant difference in pain intensity before intervention in the first and second menstrual cycle before the intervention. There was a significant difference in pain intensity between three groups immediately after and 24 hours after the intervention in the first and second menstrual cycles ( P<0/001). Pain reduction with scented geranium oil was significantly more than massage with sweet almond oil (P<0/001).
Conclusion: Aromatherapy massage with geranium essence can be used as a non-pharmacological method to reduce the pain of primary dysmenorrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Primary dysmenorrhea
 • Aromatherapy massage
 • Pain
 • scented Geranium
 • Complementary Medicine
 1. Novak E. Berek & Novak's gynecology. 15th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012. P. 390-400.
 2. Beiranvand S, Hosseinabadi R, Anbari K, Beiranvand S, Asti P. The effect of lavender aromatherapy massage on severity and symptoms of primary dysmenorrheal. Complement Med J Facul Nurs MIdwifery 2015; 5(1):1028-40.
 3. Polat A, Celik H, Gurates B, Kaya D, Nalbant M, Kavak E, et al. Prevalence of primary dysmenorrheal in young adult female university students. Arch Gynecol Obstet 2009; 279(4):527-32.
 4. Momenzadeh F, Toghiri MA, Taghizadeh M, Mahlioji M, Rafiee F. Comparison the effect of fennel and mefenamic acid on severity of primary dysmenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):44-9. (Persian).
 5. French L. Dysmenorrhea. Am Fam Phys 2005; 71(2):285-91.
 6. Pirkalani K, TalaeeRad Z. Comparative evaluation of sexual attitude and function of normal and dysmonorrhea patients with the QSAF 2009. J Psych Obstet Gynecol 2013; 31:118.
 7. Chen HY, Lin YH, Su IH, Chen YC, Yang SH, Chen JL. Investigation on Chinese herbal medicine for primary dysmenorrheal: Implication from a nationwide prescription database in Taiwan. Complement Ther Med 2014; 22(1):116-25.
 8. Ebrahimi Varzaneh F, Nahidi F, Mojab F, Pourhoseingholi MA, Panahi Z. The effect of hydro alcoholic extract of AchilleaMillefolium capsule on duration and severity of primary dysmenorrhea pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(3):48-86.
 9. Saadat E. The effect of aromatherapy with rose oil on primary dysmenorrheal. Complement Alternat Med 2014; 4(2):787-97.
 10. Potur DC, Komurcu N. The effects of Local low-Dose heat application on dysmenorrheal. J Pediatr Adolesc Gynecol 2014; 27(4):216-21.
 11. Bharkatiya M, Nema RK, Rathor KS, PancHawat S. Aromatherapy: short review. Int J Green Pharm 2008; 2(1):13-6.
 12. Rho KH, Han SH, Kim KS, Lee MS. Effects of aromatherapy massage on anxiety and self-esteem in Korean elderly women: a pilot study. Int J Neurosci 2006; 116(12):1447-51.
 13. Tseng YH. Aromatherapy in nursing practice. J Nurs 2005; 52(4):11-5.
 14. Howarth AL. Will aromatherapy be a useful treatment strategy for people with multiple sclerosis who experience pain? Complement Ther Nurs Midwifery 2002; 8(3):138-41.
 15. Rezayatmand Z. Regeneration and somatic variation in pelargonium Roseum L. J Cell Tissue 2013; 3(4):327-36.
 16. Mithila J, Murch SJ, Krishnaraj S, Saxena PK. Percent advances in pelargonium in vitro regeneration system. Plant Cell Tissue 2001; 67:1-9.
 17. .Mahmoodi B. Familiar with herbal and aromatic plant essences and their healing effects. 1st ed. Tehran: Noore Danesh Publishing; 2002. P. 176. (Persian).
 18.  Zeighami R, Jalilolghadr S. Investigating the effect of “Citrus Aurantium” aroma on sleep quality of patients hospitalized in the coronary care unit (CCU). Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2014; 4(1):720-33.
 19. Sabzevari S, Mohammadallizade S, Bagherian B, Mirzaee F. Comparison of signs and symptoms of myocardial infarction and unstable angina in male and female hospitalized. J Mazandaran Univ Med Sci 2007; 17(57):42-9.
 20. Zahedifard T, Firozi M. Assessment of the articles related to primary dysmenorrhea in dimension of menstrual pain assessment tools. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(4):17-27.
 21. Hur MH, Lee MS, Seong KY, Lee MK. Aromatherapy massage on abdominal for alleviating menstrual pain in high school girls: a preliminary controlled clinical study. Evid Based Complement Alternat Med 2012; 2012:187163.
 22. Kim Y, Lee M, Yang Y, Hur MH. Self-aromatherapy massage of abdomen for the reduction of menstrual pain and anxiety during menstruation in nurse: a placebo-controlled clinical trial. Eur J Integrat Med 2011; 3(3):165-8.
 23. Hur MH, Yang YS, Lee MS. Aromatherapy massage affects menopausal symptoms in Korean climacteric women: a pilot-controlled clinical trial. Evid Based Complement Alternat Med 2008; 5(3):325-8.
 24. Greenway FL, Frome BM, Engels TM 3rd, Mclellan A. Temporary relief of postherpetic neuralgia pain with topical geranium oil. Am J Med 2003; 115(7):586-7.
 25. Sari N, Kooshiar H, Vaghee S,  Kamelnia, H. Elderly's quality of life and related factors among nursing home residents in Mashhad, 2013. Journal of Mazandaran University of Medical      Sciences 2014; 24(SUPPL. 1), pp. 242-52.
 26. Sirousfard M, Marofi M, Moeini M, Samouie F. Heidari MM. The effect of aromatherapy with pelargonium graveolens on post-operative pain intensity in hospitalized children: a clinical randomized trial. J Clin Nurs Midwifery 2014; 3(2):67-76.

Nikfarjam M, Parvin N, Asarzadegan N. The effect of Lavandula angustifolia in the treatment of mild to moderate depression. J Shahrekord Univ Med Sci 2010; 11(4):66-73