تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید همراه با مکمل زنجبیل بر دیسمنوره اولیه دختران غیر‌ورزشکار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.

2 مربی گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.

چکیده

مقدمه: علی‌رغم اینکه شرکت در فعالیت‌های ورزشی به صورت منظم و با شدت مناسب، اثرات مثبت و سازگاری‌های فیزیولوژیکی متعددی را به همراه دارد، اما گزارش شده است که ورزش شدید و طولانی مدت می‌تواند باعث بروز برخی اختلالات قاعدگی شود. با این حال استفاده از گیاهان دارویی برای درمان دردهای دیسمنوره رواج یافته است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات تناوبی شدید (HIIT) با مکمل زنجبیل بر دیسمنوره اولیه در دختران غیر ‌ورزشکار انجام شد. 
روش‌کار: این مطالعه نیمه‌تجربی بر روی 45 نفر از دانشجویان دختر غیر‌ ورزشکار دانشگاه آزاد مهاباد که در نیمسال دوم تحصیلی 96-1395 به تحصیل اشتغال داشتند، انجام شد. افراد به طور تصادفی در سه گروه تمرین+ زنجبیل، تمرین+ دارونما و کنترل قرار گرفتند. افراد گروه تمرین+ زنجبیل، به مدت 3 روز از شروع خونریزی، روزانه 4 بار کپسول‌های 250 میلی‌گرم زنجبیل را مصرف کردند و برای گروه تمرین + دارونما کپسول‌های حاوی دارونما با همان دستورالعمل تجویز شد. افراد گروه‌های تمرین همراه با کپسول زنجبیل و یا دارونما، در برنامه تمرین تناوبی شدید به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و با شدت 95-85% حداکثر ضربان قلب شرکت کردند. شدت و مدت درد دیسمنوره با استفاده از ابزار سنجش معتبر در مدت سه سیکل ماه اول، دوم و سوم قاعدگی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های لون، تحلیل کوواریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر (ANCOVA) و آزمون تعقیبی بونفرونی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین گروه‌ها در رابطه با نمرات شدت و مدت درد دیسمنوره در سیکل‌های مختلف قاعدگی تفاوت آماری معنی‌داری وجود نداشت (05/0‌<p)، که بیانگر عدم اثر‌گذاری تمرینات ورزشی و مصرف مکمل بر این شاخص‌ها بود. همچنین علی‌رغم اینکه شدت درد دیسمنوره پس از 8 هفته تمرین ورزشی شدید در گروه تمرین+ داورنما (77/2) بیشتر از گروه تمرین+زنجبیل (17/2) و همچنین کنترل (93/2) بود، با این حال این اختلافات از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0‌<p).
نتیجه‌گیری: هشت هفته تمرین تناوبی شدید با مکمل‌ زنجبیل، تأثیری بر علائم دیسمنوره اولیه در دختران غیر ورزشکار ندارد، لذا جهت مشخص شدن اثرات واقعی این شیوه تمرینات و مصرف این مکمل گیاهی، انجام پژوهش‌های بیشتر ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of eight-week high-intensity interval training and ginger supplementation on primary dysmenorrhea in nonathletic female students

نویسندگان [English]

 • Sirvan Atashak 1
 • Shapol Rashidi 2
1 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran.
2 Lecturer, Department of Exercise Physiology, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Regular exercise with suitable intensity is associated with positive effects and several physiological adaptations. Prolonged and high-intensity exercise is reported to cause some menstrual dysfunction. On the other hand, the use of herbal medicine for the treatment of dysmenorrhea pain is on an increasing trend. Regarding this, the aim of the present study was to assess the effects of eight-week high-intensity interval training (HIIT) and ginger supplementation on primary dysmenorrhea in nonathletic girls.
Methods: This quasi-experimental study was conducted on 45 nonathletic freshman students of Mahabad Islamic Azad University, Mahabad, Iran, within the academic year of 2016-2017. The study population was randomly assigned into three groups of training+ginger, training+placebo, and control. The training+ginger group was daily administered with four capsules (250 mg) of ginger for 3 days initiated from the beginning of menstruation. The training+placebo group received placebo capsules with the same instruction. The training+ginger and training+placebo groups participated in HIIT with 85-95% of maximum heart rate intensity, held three sessions a week for eight weeks. The severity and duration of pain dysmenorrhea were estimated in three cycles, namely first, second, and third months of menstruation, using validated tools. Data analysis was performed in SPSS (version 20) using repeated measures ANCOVA, Bonferroni post hoc test, and Levene's test. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The results of the present study revealed no significant difference between the groups in terms of the severity and duration of dysmenorrhea in different menstrual cycles (P<0.05). This is indicative of the ineffectivity of exercise training and ginger supplementation on these indicators. The training+placebo group (2.77) showed greater dysmenorrhea pain intensity after 8 weeks of intense training, compared to the training+ginger (2.17) and control (2.93) groups. However, these differences were not statistically significant (P>0.05).
Conclusion: As the results indicated, eight weeks of HIIT with ginger supplementation had no significant effect on primary dysmenorrhea in nonathletic girls. Therefore, further empirical studies are needed in order to determine the effect of this training method and herbal supplementation on dysmenorrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • High-intensity interval training
 • ginger
 • Primary dysmenorrhea
 1. Kazama M, Maruyama K, Nakamura K. Prevalence of dysmenorrhea and its correlating lifestyle factors in Japanese female junior high school students. Tohoku J Exp Med 2015; 236(2):107-13.
 2. Shah S, Verma N, Begani P, Nagar H, Mujawar N. Effect of exercises on primary dysmenorrhoea in young females. Int J Physiother Res 2016; 4(5):1652-7.
 3. Ataalahi M, AliAkbari SA. Complementary medicine and primary dysmenorrhea. Adv Nurs Midwifery 2014; 23(83):65-74. (Persian).
 4. Harada T. Dysmenorrhea and endometriosis in young women. Yonago Acta Med 2013; 56(4):81-4.
 5. Kamel DM, Tantawy SA, Abdelsamea GA. Experience of dysmenorrhea among a group of physical therapy students from Cairo University: an exploratory study. J Pain Res 2017; 10:1079-85.
 6. Motahari-Tabari N, Ahmad Shirvani M, Alipour A. Comparison of the effect of stretching exercises and mefenamic acid on the reduction of pain and menstruation characteristics in primary dysmenorrhea: a randomized clinical trial. Oman Med J 2017; 32(1):47-53.
 7. Habibi N, Huang MS, Gan WY, Zulida R, Safavi SM. Dysmenorrhea and factors associated with its intensity among undergraduate students: a cross-sectional study. Pain Manag Nurs 2015; 16(6):855-61.
 8. Nasri M, Barati AH, Ramezani A. The effects of aerobic training and pelvic floor muscle exercise on primary dysmenorrhea in adolescent girls. J Clin Nurs Midwifery 2016; 5(3):53-61. (Persian).
 9. Heidarianpour A, Zamiri D. The effects of 8 weeks of moderate intensity aerobic exercise on menstrual cycle disorders and serum levels of sex hormones in non- athlete women. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2016; 21(2):103-11. (Persian).
 10. Mahvash N, Eidy A, Mehdi K, Zahra MT, Mani M, Shahla H. The effect of physical activity on primary dysmenorrhea of female university students. World Appl Sci J 2012; 17(10):1246-52.
 11. Cho GJ, Han SW, Shin JH, Kim T. Effects of intensive training on menstrual function and certain serum hormones and peptides related to the female reproductive system. Medicine (Baltimore) 2017; 96(21):e6876.
 12. Sundgot-Borgen J, Torstveit MK. The female football player, disordered eating, menstrual function and bone health. Br J Sports Med 2007; 41(1):68-72.
 13. Matin HH, Sehhati SF, Zoodfekr L. Comparing menarche age, menstrual regularity, dysmenorrhea and analgesic consumption among athletic and non-athletic female students at universities of Tabriz-Iran. Int J Womens Health Reprod Sci 2014; 2(5):307-10.
 14. Choobine S, Akbarnejad A, Borjian M, Kordi MR. The effect of Omega-3 supplementation on serum prostaglandin E2 in athlete women after a single bout of exhaustive exercise. J Sport Biosci 2013; 4(15):121-33. (Persian).
 15. Saei Gharenaz M, Ozgoli G. Effect of medicinal plants in the treatment of primary dysmenorrhea in Iran: a review article. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(160):14-31. (Persian).
 16. Chen CX, Barrett B, Kwekkeboom KL. Efficacy of oral ginger (zingiber officinale) for dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis. J Evid Based Complement Alternat Med 2016; 2016:6295737.
 17. Daily JW, Zhang X, Kim DS, Park S. Efficacy of ginger for alleviating the symptoms of primary dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Pain Med 2015; 16(12):2243-55.
 18. Shirvani MA, Motahari-Tabari N, Alipour A. The effect of mefenamic acid and ginger on pain relief in primary dysmenorrhea: a randomized clinical trial. Arch Gynecol Obstet 2015; 29(6):1277-81.
 19. Kashefi F, Khajehei M, Tabatabaeichehr M, Alavinia M, Asili J. Comparison of the effect of ginger and zinc sulfate on primary dysmenorrhea: a placebo-controlled randomized trial. Pain Manag Nurs 2014; 15(4):826-33.
 20. Khayat S, Kheirkhah M, Behboodi Moghadam Z, Fanaei H, Kasaeian A, Javadimehr M. Effect of treatment with ginger on the severity of premenstrual syndrome symptoms. ISRN Obstet Gynecol 2014; 2014(4):792708.
 21. Nayebifar S, Afzalpour ME, Saghebjoo M, Hedayati M, Shirzaee P. The effect of aerobic and resistance trainings on serum c- reactive protein, lipid profile and body composition in overweight women. Mod Care J 2012; 8(4):186-96.
 22. Koushkie Jahromi M, Salesi M. Comparison ginger and resistance training on primary dysmenorrhea in female students of Shiraz University. Iran South Med J 2015; 18(1):100-9. (Persian).
 23. Saneh A, Soraya Akbarabad S. Comparison of mefenamic acid and exercise on reduce primary dysmenorrhea in non-athletes Girls. Razi J Med Sci 2014; 21(119):12-7. (Persian).
 24. Jackson AS, Pollock ML, Ward A. Generalized equations for predicting body density of women. Med Sci Sports Exerc 1985; 12(3):175-81.
 25. Buchan DS, Ollis S, Young JD, Thomas NE, Cooper SM, Tong T, et al. The effects of time and intensity of exercise on novel and established markers of CVD in adolescent youth. Am J Hum Biol 2011; 23(4):517-26.
 26. Shavandi N, Taghian F, Soltani V. The effect of isometric exercise on primary dysmenorrhea. Arak Med Univ J 2010; 13(1):71-7. (Persian).
 27. Maïmoun L, Georgopoulos NA, Sultan C. Endocrine disorders in adolescent and young female athletes: impact on growth, menstrual cycles, and bone mass acquisition. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99(11):4037-50.
 28. Sarhadi S, Ramezani A, Gholami M, Taheri H. The effect of an aerobic training cycle in the morning and evening on primary dysmenorrhea and some physiological variables in matured girls. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(162):11-20. (Persian).
 29. Reyhani T, Jafarnejad F, Behnam H, Ajam M, Baghaei M. The effect of brisk walking on primary dysmenorrhea in girl students. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(46):14-9. (Persian).
 30. Jarrett M, Heitkemper MM, Shaver JF. Symptoms and self-care strategies in women with and without dysmenorrhea. Health Care Women Int 1995; 16(2):167-78.
 31. Blakey H, Chisholm C, Dear F, Harris B, Hartwell R, Daley AJ, et al. Is exercise associated with primary dysmenorrhea in young women? BJOG 2010; 117(2):222-4.
 32. Choi PY, Salmon P. Stress responsivity in exercisers and nonexercisers during different phases of the menstrual cycle. Soc Sci Med 1995; 41(6):769-77.
 33. Luger A, Deuster PA, Kyle SB, Gallucci WT, Montgomery LC, Gold PW, et al. Acute hypothalamic-pituitaryadrenal responses to the stress of treadmill exercise. Physiologic adaptations to physical training. N Engl J Med 1987; 316(21):1309-15.
 34. Zhu X, Proctor M, Bensoussan A, Wu E, Smith CA. Chinese herbal medicine for primary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2008; 2:CD005288.
 35. Terry R, Posadzki P, Watson LK, Ernst E. The use of ginger (Zingiber officinale) for the treatment of pain: a systematic review of clinical trials. Pain Med 2011; 12(12):1808-18.
 36. Rahnama PA, Fallah Huseini H, Mohammadi H, Modares M. The effects of Zingiber officinal R. on primary dysmenorrhea. J Med Plants 2010; 9:81-6. (Persian).

Nazari Yeknami F, Nasri M, Shahidi F, Kashef M. The effect of a set of submaximal aerobic exercise and ginger on college girls’ primary dysmenorrhea’s duration of pain. Adv Herb Med 2015; 1(3):27-30