کلیدواژه‌ها = یائسه
بررسی مقایسه‌ای تأثیر کرم واژینال بذر کتان و استروژن کونژوگه بر رضایت‌مندی جنسی زنان یائسه: کارآزمایی بالینی تصادفی یک‌سوکور

دوره 26، شماره 4، تیر 1402، صفحه 82-91

10.22038/ijogi.2023.22735

فهیمه شاکری؛ دکتر ناهید گلمکانی؛ سیدرضا مظلوم؛ دکتر شکوه سادات حامدی؛ دکتر زهره فیض‌آبادی؛ دکتر نفیسه ثقفی


مقایسه اثر عصاره گیاه پنج‌انگشت و مریم‌گلی در برخی از فاکتورهای استئوژنیک در زنان یائسه یک مطالعه کارآزمایی بالینی سه‌سوکور

دوره 24، شماره 10، آذر 1400، صفحه 48-60

10.22038/ijogi.2021.19389

افسانه زیدآبادی؛ دکتر محمد حسین دباغ‌منش؛ دکتر محمدرضا ساسانی؛ دکتر معصومه امام قریشی؛ مرضیه اکبرزاده


شیوع پوکی استخوان در زنان یائسه ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 21، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 90-102

10.22038/ijogi.2018.11068

فرهاد همتی؛ دیانا ساروخانی؛ کوروش سایه‌میری؛ مرتضی متدین


تأثیر برنامه ورزشی هوازی بر کیفیت زندگی زنان پری منوپوز و منوپوز: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

دوره 17، شماره 114، شهریور 1393، صفحه 19-26

10.22038/ijogi.2014.3413

مژگان میرغفوروند؛ سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ سحرناز نجات؛ مهرناز اصغری