کلیدواژه‌ها = مرگ و میر مادران
تعیین فراوانی و علل مرگ و میر مادران باردار استان هرمزگان طی سال های 1390-1384

دوره 16، شماره 87، اسفند 1392، صفحه 9-14

10.22038/ijogi.2014.2432

مینو رجایی؛ شهرام زارع؛ سکینه دادیپور؛ صغری فلاحی؛ فرزام رجایی؛ فاطمه پوراحمد گوربندی؛ آرزو مبارک آبادی؛ سهیلا مرادی