تعیین فراوانی و علل مرگ و میر مادران باردار استان هرمزگان طی سال های 1390-1384

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری خلیج فارس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

4 دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی پزشکی مولکولی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

5 دانشجوی دکترای تخصصی بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

6 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

7 کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از مهمترین شاخص های توسعه هر جامعه، میزان مرگ و میر مادران می باشد، زیرا از یک سو نشان دهنده تأثیر مراقبت های بارداری و از سوی دیگر بیانگر اوضاع اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی و علل مرگ و میر مادران استان هرمزگان در فاصله سال های 1390-1384 انجام شد.
روش‌کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی است. جامعه پژوهش آن را تمام مادران بارداری که از فروردین سال 1384 لغایت اسفند سال 1390 در استان هرمزگان فوت کرده بودند تشکیل می داد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته و روش جمع آوری اطلاعات پرونده مادران، نتایج پرسشگری های تیم های کارشناسی معاونت بهداشتی و درمان بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای دو و آنووا انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: فراوانی مرگ و میر مادران، 91 مورد و میزان آن 7/39 نفر به ازای هر صد هزار تولد زنده بود. بیشترین موارد مرگ مادران در سال 1389 (19 مورد) و کمترین آن در سال 1388 (10 مورد) بود. بیشترین تعداد متوفیان در بین ساکنین روستا (4/60%) و زنان با حداقل یک عامل خطر در بارداری (7/74%) مشاهده شد. 70 نفر (9/76%) در مقطع پس از زایمان فوت کردند. شایعترین علت مرگ مادری، خونریزی (1/34%) بود. علت مرگ مادران با نوع زایمان (001/0>p)، تعداد بارداری (001/0>p) و عوامل خطر در دوران بارداری (022/0=p) ارتباط آماری معنی داری داشت.
نتیجه‌گیری: افزایش کیفیت خدمات مامایی در مناطق روستایی، مراقبت مستمر از مادران پرخطر، مراقبت های اورژانسی و پیگیری مادران در دوره پس از زایمان، در کاهش مرگ و میر مادران مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Frequency and Causes of Maternal Mortality in Hormozgan Province, Iran during 2005-2011

نویسندگان [English]

 • Minoo Rajaee 1
 • Shahram Zare 2
 • Sakineh Dadipour 3
 • Soghra Fallahi 4
 • Farzam Rajaee 5
 • Fatemeh pourahmad 6
 • Arezoo Mobarakabadi 7
 • Soheila Moradi 7
1 Associate Professor , Department of Obstetrics and Gynecology, Persian Gulf Fertility and Infertility Research Center, School of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
2 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
3 M.Sc. Student of Health Education, Mother and Child Welfare Research Center, School of Health, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
4 Ph.D. Student of Molecular Medicine, Cellular and Molecular Research Center, School of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
5 Resident of Anesthesiology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
6 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
7 B.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Maternal mortality rate is an important indicator of the development of any society. It indicates the effect of pregnancy healthcare, and on the other hand it is an indicator of the economic status of the society. The aim of this study was to determine the rate and related factors of maternal mortality in Hormozgan, Iran during 2005-2011.
Methods: This descriptive-analytical, cross-sectional study was conducted on all pregnant women who died between April 2005 and march 2012 in Hormozgan province, Iran. Data gathering instrument was a questionnaire and the information regarding each case was obtained from the records of maternal mortality committee, perinatal healthcare reports, verbal reports and interviews. Data were analyzed by SPSS software version16 and chi-square and ANOVA. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: There were 91 cases of mortality and mortality rate was 39.7 per 100000 live births. The highest maternal death cases occurred in 2010 (19 cases) and the lowest occurred in 2009 (10 cases). The majority of the deceased were observed in rural residents (60.4%) and women who had at least one risk factor during pregnancy (74.7%). 70 women (76.9%) died during postpartum period. The most common cause of maternal death was bleeding (34.1%). The causes of maternal mortality had significant relationship with the type of delivery (p<0.001), parity (p<0.001) and risk factors during pregnancy (p=0.022).
Conclusion: To reduce maternal mortality after delivery, it is necessary to increase the quality of obstetric healthcare services provided in rural areas and pay special attention to mothers with high risk status, and provide efficient emergency as well as the follow-up healthcare of mothers in the postpartum period

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maternal mortality
 • Postpartum Period
 • pregnancy
 • prenatal care
 1. Maharlouei M, Zakeri Z, Mazloomi E, Lankarani KB. Maternal mortality rate in Fars Province: trends and associated factors in a community-based survey .Arch Iran Med 2012 Jan;15(1):14-7.
 2. Ijadunola KT, Ijadunola MY, Esimai OA, Abiona TC .New paradigm old thinking: the case for emergency obstetric care in the prevention of maternal mortality in Nigeria. BMC women's health. 2010;10(1):6.
 3. Shamshiri milani H. [Mothers Health.In: Hatami H, Razavi M, Eftekhar Ardabili H, Majlesi F [Article in Persian] . FPublic Health2th ed Tehran: Arjmand pub. 2006:1664-7.
 4. Hosseini M. Epidemiology for nursing. TehranBoshra pub. 2006; (7).
 5. Mohamadinia N, Samiye zadye tosy T, Rezay MA, Rostay F.[ the Frequency and Effective Factors on Maternal Mortality in Sistan and Baluchistan Province, Iran 2002-2009][Article in Persian]. Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 2013;16(44):28-34.
 6. Simbar M, Dibazari ZA, Saeidi JA, Majd HA. Assessment of quality of care in postpartum wards of Shaheed Beheshti Medical Science University hospitals, 2004. International Journal of Health Care Quality Assurance. 2005;18(5):333-42.
 7. Gupta Shiv D, Khanna Anoop, Gupta Rajeshwari, Sharma Nand K, Sharma Narottam D. Maternal mortality ratio and predictors of maternal deaths in selected desert districts in Rajasthan: a community-based survey and case control study. Women's Health Issues. 2010;20(1):80-5.
 8. GHolami-Taramsari M. The causes of maternal maternity in Kohkiloyeh & Boyerahmad province in 10yearsperiod. Danesh & tandorosti journal.2008;3(2):33-7
 9. Sedghieyani M, Golmohammadlu S, Ayatollahi H, Ibrahimi M , Salari SH. [Rate and causes of maternal mortality induced by direct complications of pregnancy and delivery in West Azerbaijan province in 1997-1999] [Article in Persian]. Uraemia university of medical sciences journal. 2002;13(4):275-82.
 10. Gelian Tehrani SH, Halakoye K, Zareei M. [Factors affected on maternal mortality in kordestan provincefrom 1998 to 2002 years]. [Article in Persian] Hayat journal. 2004:48-53.  
 11. Mansouri A, Hijazi A, Mousavi N. [Causes of maternal mortality and its risk factors in the cases referred to the forensic Khorasan] [Article in Persian]. journal of Forensic Medicine. 2005;(37).28-31
 12. Akhlaghi F, Hamedi A, Lotfi N. [Study of the maternal mortality rate in the last decade in Mashad Emamreza Hospital][Article in Persian]. Journal of sabzevar school of medical sciences. 2003;9(4):74-9
 13. Bashour H, Abdulsalam A, Jabr A, Cheikha S, Tabbaa M, Lahham M, et al. Maternal mortality in Syria: causes, contributing factors and preventability. Tropical Medicine & International Health. 2009;14(9):1122-7
 14. Martey J, Djan J, Twum S, Browne E, Opoku S. Maternal mortality and related factors in Ejisu District, Ghana. East African medical journal. 1994;71(10):656-60.
 15. Mungra A, Kanten Rv, Kanhai H, Roosmalen Jv. Nationwide maternal mortality in Surinam. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 1999;106(1):55-9.
 16. Arps Sh. Threats to safe motherhood in Honduran Miskito communities: Local perceptions of factors that contribute to maternal mortality. Social Science & Medicine. 2009;4(9):579-86