کلیدواژه‌ها = پلاسنتا آکرتا
بررسی نتایج حاصل از حاملگی در پلاسنتا آکرتا با و بدون پرویا

دوره 25، شماره 8، آبان 1401، صفحه 19-25

10.22038/ijogi.2022.21189

دکتر ناهید جوادی‌فر؛ دکتر ناهید شهبازیان؛ میترا تدین؛ دکتر مریم دستورپور


بررسی دقت MRI و سونوگرافی در تشخیص پلاسنتا آکرتا در زنان مستعد مراجعه کننده به بیمارستانهای زنان سطح شهر تبریز

دوره 23، شماره 4، تیر 1399، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2020.16282

دکتر فاطمه عباسعلی‌زاده؛ دکتر شمسی عباسعلی‌زاده؛ دکتر لادن کلافی