کلیدواژه‌ها = بیمارستان
بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه‌گذاری بر اساس کتاب ارزش‌های نسبی بر عملکرد دپارتمان زنان: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ

دوره 20، شماره 8، آبان 1396، صفحه 15-25

10.22038/ijogi.2017.9586

حسین ابراهیمی‌پور؛ سمیرا علیانی؛ علیرضا رضازاده؛ علی خورسند وکیل‌زاده؛ سمیه فضایلی؛ مینا جعفری؛ آرزو شعبانی‌فر؛ مهدی یوسفی


ارتباط فعالیت فیزیکی متوسط با الگو و نشانه های قاعدگی مستخدمین زن بیمارستان های زاهدان

دوره 15، شماره 30، آذر 1391، صفحه 15-21

10.22038/ijogi.2012.69

شهین دخت نوابی ریگی؛ فتیحه کرمان ساروی؛ شهلا شفیعی؛ زهرا علیمرادی