کلیدواژه‌ها = کوریوکارسینوما
تومور تروفوبلاستیک اپی‌تلوئید با متاستاز به گره‌های لنفاوی: گزارش موردی

دوره 23، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 99-105

10.22038/ijogi.2021.17624

دکتر صدیقه قاسمیان دیزج‌مهر؛ دکتر شهرزاد شیخ‌حسنی؛ دکتر ستاره اخوان؛ دکتر معصومه صفایی؛ دکتر فرزانه رشیدی فکاری


خطای تشخیصی در کوریوکارسینوما بعد از زایمان: گزارش یک مورد

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 106-110

10.22038/ijogi.2018.10233

لیلا موسوی سرشت؛ زهره یوسفی؛ امیرحسین جعفریان؛ لعیا شیرین‌زاده؛ نوشین باباپور؛ فرشته بزمی