کلیدواژه‌ها = شاخص های آنالیز اسپرم
بررسی ویژگی های فردی - اجتماعی مردان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران

دوره 16، شماره 47.48، اردیبهشت 1392، صفحه 6-12

10.22038/ijogi.2013.789

حمید چوبینه؛ محمد علی صدیقی گیلانی؛ غلامرضا حسن زاده؛ نرگس ساعی پور؛ مسعود حبیبی؛ پروین فلاحی؛ فاطمه رضائیان؛ حامد حیدری؛ آذر شمسی