بررسی ویژگی های فردی - اجتماعی مردان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بیولوژی تولید مثل، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکترای آمار، دانشگاه کوئیزلند، بریسبان، استرالیا.

5 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات سرطان پستان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

6 دکتری علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

7 دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی جانوری، دانشگاه پیام نور تهران شرق، تهران، ایران.

8 دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران.

9 کارشناس ارشد بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: حدود نیمی از علت ناباروری ها، به طور کامل یا نسبی وابسته به عوامل مردانه می باشند. عوامل محیطی و ژنتیکی در بروز ناباروری مردان مؤثر می باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی های فردی مردان نابارور انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی از آذر ماه سال 1389 تا خرداد ماه سال 1390 بر روی 200 مرد نابارور مراجعه کننده به کلینیک ناباروری شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. داده ها به وسیله پرسشنامه و با مصاحبه رودررو جمع آوری شدند. آزمایش اسپرم نیز برای تمام افراد، توسط یک آزمایشگاه و به روش دستی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تی تست، کای اسکوئر و مدل رگرسیون خطی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 7/5±1/34 سال و متوسط تعداد سال های پس از ازدواج 3/1±6/3 سال بود. اکثر افراد مورد مطالعه (68%) دارای شغل آزاد بودند که از این میان، بیشتر افراد در شغلشان با مواد شیمیایی سروکار داشتند. خطر بروز دیابت، اوریون و واریکوسل در بین افراد با مشاغل کارگری نسبت به افراد با مشاغل دفتری بالاتر بود. بر اساس آزمایش تجزیه اسپرم، مشکل عمده ناباروری مردان مربوط به کاهش تحرک اسپرم بود به گونه ای که 162نفر (81%) از افراد مورد مطالعه دارای تحرک اسپرم کمتر از 40% بودند. از نظر تعداد اسپرم ها نیز، 84 نفر (42%) کاهش تعداد اسپرم داشتند و از این تعداد، 39 نفر (46%) فاقد اسپرم بودند.
نتیجه‌گیری: بین عواملی نظیر شاخص توده بدنی، وضعیت شغلی، مصرف سیگار و سابقه بیماری قبلی با شاخص های اسپرم مردان نابارور ارتباط معنی داری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Socio-Demographic Characteristics of Infertile Men Who Referred to Shariati Hospital, Tehran, Iran

نویسندگان [English]

 • Hamid Choobineh 1
 • Mohamadali Sadighi Gilani 2
 • Gholamreza Hassanzadeh 3
 • Narges Saeepour 4
 • Masoud Habibi 5
 • Parvin Falahi 6
 • Fatemeh Rezaeian 7
 • Hamed Heydari 8
 • Azar Shamsi 9
1 Ph.D. Student of Reproductive Biology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Urology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Ph.D. Student of Biostatistics, Faculty of Public Health, University of Queensland, Brisbane, Australia.
5 General Practitioner, Breast Cancer Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6 Ph.D. of Laboratory Sciences, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
7 M.Sc. of Biology, Payam Noor University of East Tehran, Tehran, Iran.
8 M.Sc. of Biology, Islamic Azad University of Arsenjan, Arsenjan, Iran.
9 M.Sc. of Maternal and Child Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: About 50% of causes of infertility are partly or completely attributable to male factors. Some factors affecting men's infertility are related to genetic and environmental factors. The aim of this study was to examine demographic characteristics of infertile men.
Methods: This was a descriptive study was conducted on200 infertile men who were referred to Shariati Hospital Infertility Clinic, Tehran, Iran, November 2010 to May 2011. Data were collected by face-to-face interviews based on a questionnaire. Spermiogram test was performed for all patients by a laboratory manual method. Data were analyzed using SPSS software version 16 and t-test, chi-square and linear regression tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Mean age of patients was 34.1±5.7 years. Mean number of years after marriage was 3.6±1.3 years.Most patients (68%) were self-employed and the majority of them were dealt with chemicals in their jobs.The risk of diabetes, mumps and varicocele were higher in workers than patients who had official jobs. Sperm analysis showed that the most common problem in infertile men was decreased sperm motility.So that,sperm motility was lower than 40% in 162 participants (81%). 84 cases (42%) had a decrease in sperm count and 39 patients of them (46%) were azoospermic.
Conclusions: No relationship exists between body mass index, occupational status, smoking, history of any disease and sperm parameters in infertile men.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Characteristics
 • Infertility
 • Semen Analysis