کلیدواژه‌ها = مرگ و میر
بررسی فراوانی و عوامل مؤثر بر مرگ و میر مادران باردار استان سیستان و بلوچستان در فاصله سال های 1388-1381

دوره 16، شماره 44، فروردین 1392، صفحه 28-34

10.22038/ijogi.2013.653

ندا محمدی نیا؛ طیبه سمیعی زاده طوسی؛ محمد علی رضائی؛ فاطمه روستایی


بررسی میزان و علل مرگ و میر دوره پری ناتال در بیمارستان امام ساری (1385)

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 23-30

10.22038/ijogi.2009.5892

عالیه زمانی کیاسری؛ آذر کبیرزاده؛ بنیامین محسنی ساروی؛ اسماعیل رضا زاده؛ محمد خادملو؛ تهمینه بی آزار