کلیدواژه‌ها = لاپاروسکوپی
بررسی ارزش انجام هیستروسکوپی، در موارد مشاهده انسداد لوله فالوپ حین لاپاروسکوپی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2021.17987

دکتر لیلی حفیظی؛ دکتر سمیه معین درباری؛ دکتر ملیحه امیریان؛ دکتر ناهید زیرک؛ دکتر نیما نخعی


گزارش یک مورد آسیب نمونه‌های صفاقی لگن توسط ابزار لاپاروسکوپی مشخص شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی

دوره 19، شماره 5، اردیبهشت 1395، صفحه 28-31

10.22038/ijogi.2016.6926

ابوالفضل مهدیزاده کاشی؛ کبری طاهرمنش؛ بهاره فقیه نصیری؛ شهلا چایچیان؛ سیده مهر عابد؛ ندا هاشمی؛ عباس فاضل انواری یزدی