کلیدواژه‌ها = آنتی بیوتیک
گزارش یک مورد دفع واژینال میوم اینترامورال بعد از زایمان

دوره 17، شماره 115، مهر 1393، صفحه 22-26

10.22038/ijogi.2014.3425

معصومه میرتیموری؛ سلمه دادگر؛ منیره پورجواد


تجویز آنتی بیوتیک در حاملگی و شیردهی

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 49-61

10.22038/ijogi.2008.5911

جمشید آیت اللهی؛ نسرین قاسمی؛ شکوه تقی پور ظهیر؛ اعظم السادات هاشمی؛ مصطفی بهجتی