نویسنده = نوشین باباپور
گزارش یک مورد متاستاز سرطان اپی‌تلیال تخمدان به سرویکس

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 98-102

10.22038/ijogi.2018.10717

زهره یوسفی؛ امیرحسین جعفریان؛ لیلا موسوی سرشت؛ نوشین باباپور؛ لعیا شیرین‌زاده؛ آزاده شوروی


خطای تشخیصی در کوریوکارسینوما بعد از زایمان: گزارش یک مورد

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 106-110

10.22038/ijogi.2018.10233

لیلا موسوی سرشت؛ زهره یوسفی؛ امیرحسین جعفریان؛ لعیا شیرین‌زاده؛ نوشین باباپور؛ فرشته بزمی