نویسنده = فرزانه جعفرنژاد
بررسی ارتباط عملکرد جنسی با چاقی در زنان

دوره 15، شماره 24، آبان 1391، صفحه 26-33

10.22038/ijogi.2012.5651

ملیحه درمحمدی؛ فرزانه جعفرنژاد؛ منور افضل آقایی؛ بی بی حلیمه کاظمینی


بررسی تأثیر آرامسازی عضلانی بر میزان فشار خون در بارداری

دوره 14، شماره 6، دی 1390، صفحه 62-68

10.22038/ijogi.2011.6018

فرزانه جعفرنژاد؛ محبوبه اعلمی؛ منیره پورجواد؛ مرتضی مدرس غروی؛ سعید ابراهیم زاده


بررسی ارتباط زمان وقوع لاکتوژنز II و شاخص های تن سنجی مادران بعد از زایمان

دوره 13، شماره 4، مهر 1389، صفحه 39-44

10.22038/ijogi.2010.5835

فرزانه جعفرنژاد؛ فرحت گلیجانی؛ سوسن پارسای؛ حبیب اله اسماعیلی


بررسی ارزش تشخیصی معیارهای بالینی آمسل (Amsel) در تشخیص واژینوز باکتریال

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 33-38

10.22038/ijogi.2010.5871

فرزانه جعفرنژاد؛ سارا نایبان؛ کیارش قزوینی