بررسی ارتباط عملکرد جنسی با چاقی در زنان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه یک زندگی زناشویی قرار دارند و اختلال در عملکرد
جنسی یکی از مشکلات شایع و قابل درمان است که به عنوان یکی از علل تنش های عاطفی و مشکلات زناشویی می
باشد. مطالعات اخیر به نقش شاخص توده بدنی بر عملکرد جنسی اشاره کرده اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط
عملکرد جنسی با چاقی در زنان انجام شد.
روشکار: این مطالعه همبستگی در سال 1390 بر روی 286 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر
مشهد که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، انجام شد. پژوهشگر در مراکز بهداشتی درمانی منتخب جهت نمونه گیری،
مستقر و به دنبال مراجعه مادران به مرکز بهداشتی درمانی و در صورتی که فرد واجد شرایط ورود به مطالعه بود، مورد
مصاحبه قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها از فرم های مشاهده و مصاحبه استفاده شد. داده ها پس از گردآوری با
استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 14/5) و با کمک آزمون های توصیفی، کای دو، من ویتنی و رگرسیون مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: دو گروه از نظر تصویر ذهنی از خود (p=0/000) و کیفیت زندگی (p=0/34) اختلاف آماری معنی داری
داشتند. همچنین دو گروه از نظر متغیرهای اصلی عملکرد جنسی شامل میل جنسی (p<0/000)، تحریک
 اختلاف (p=0/018) درد و (p<0/000) جنسی رضایت ،(p<0/000) ارگاسم ،(p<0/000) لوبریکاسیون ،(p<0/000)
آماری معنی داری داشتند. تصویر ذهنی مثبت از خود بر ارگاسم، تحریک، لوبریکاسیون و رضایت جنسی تأثیرگذار بود و
از عوامل مؤثر بر میل جنسی، سن همسر و از عوامل مؤثر بر رضایت جنسی، سن فرد بود.
نتیجهگیری: چاقی در زنان با اختلال در عملکرد جنسی همراه است و همچنین چاقی منجر به اختلال در تصویر ذهنـی
مثبت از خود و کاهش کیفیت زندگی نیز می شود. بنابراین جهت ارتقاء عملکرد جنسی، بهبود کیفیـت زنـدگی و تصـویر
 ذهنی از بدن در زنان چاق، کاهش وزن پیشنهاد می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Sexual Function and Obesity in Women

نویسندگان [English]

  • Maliheh Dor Mohammadi 1
  • Farzaneh Jafarnezhad 2
  • Monvar Afzal Aghayi 3
  • Halimeh Kazemeini 4
1 M.Sc. of Midwifery, Department of Midwifery, Islamic Azad University of Ghochan, Ghochan, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Specialist of Community Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sexual issues have the greatest importance in a marriage. However, sexual dysfunction is one of the common and treatable problems, which causes emotional tensions and marital problems. The present study has pointed to the role of body mass index (BMI) on sexual function. This paper was held to determine the relationship between sexual function and obesity in women.
Methods: This correlation study was performed on 286 eligible women that referred to health centers in Mashhad in 2011. The researcher settled at the intended health centers and interviewed the eligible individuals. Interview and observation forms were utilized for data collection. Data were analyzed by SPSS statistical software version 14.5, descriptive, chi-square, Mann-Whitney and regression tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Self-image and life quality were statistically significantly different in the two groups, as well as, in main variables of sexual function including libido (p<0.001), arousal (p<0.001), lubrication (p<0.001), orgasm (p<0.001), sexual satisfaction (p<0.001) and pain (p=0.018). Positive self-image effects orgasm, arousal, lubrication and sexual satisfaction. An effective factor on libido is wife's age and an effective factor on sexual satisfaction is one's age.
Conclusion: Obesity in women is associated with sexual dysfunction, impaired self-image, and reduction of life quality. Therefore, in order to enhance sexual performance, and improve quality of life and self-image, losing weight is mostly recommended obese women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obesity
  • Sexual function
  • Women
1. Nasiri Amiri F, Haji Ahmadi M, Bakouei F. [Assessment of sextual function during breastfeeding and its related
factors in primiparous women referred to babol health centers, 2005-2006] [Article in Persian]. J Babol Univ
Med Sci 1386;9(4):52-8.
2. Jonaidy E, Noorani Sadodin Sh, Mokhber N, Shakeri MT. [Comparing the marital satisfaction and sexual
satisfaction in infertile and fertile women referred to the public clinics in Mashhad in 2006-2007] [Thesis in
Persian]. Mashhad:Mashhad University of Medical Science, Nursing Midwifery Collage of mashhad;2007.
3. Abu Ali RM, Al Hajeri RM, Khader YS, Ajlouni KM. Factor associated with sexual dysfunction in Jordanian
woman and their sexual attitudes. Ann Saudi Med 2009 Jul-Aug;29(4):270-4.
4. Bolourian Z. [Sexual dysfunction in Sabzevar women] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2007 Summer:164-70.
 
5. Goshtasebi A, Vahdaninia M, Rahimi Foroushani A, Mohammadi A. [Reproductive correlates of female sexual
dysfunctions in Kohgilouyeh-Boyerahmad Province: a population-based study] [Article in Persian]. Payesh J
2007;7(1):67-73.
6. Foroutan SK, Jadid Milani M. [The Prevalence of sexual dysfunction among divorce requested] [Article in
Persian]. J Shahed Univ 2008;6(78):37-42.
7. Ghavam M, Tasbihsazan R. [Prevalence and diversity of sexual disorders among male and female patients in a
family health care clinic, Tehran, Iran] [Article in Persian]. J Uromiyeh Univ Med Sci 2007;18(4):634-9.
8. Cayan S, Akbay E, Bozlu M, Canpolat B, Acar D, Ulusoy E.The prevalence of female sexual dysfunction and
potential risk factors that may impair sexual function in Turkish women. Urol Int 2004;72:52-7.
9. Palacios S, Castano R, Grazziotin A. Epidemiology of femal sexual dysfunction. Maturitis 2009 Jun;63(2):119-23.
10. Pace G, Silvestri V, Gualá L, Vicentini C. Body mass index, urinary incontinence, and female sexual
dysfunction: how they affect female postmenopausal health. Menopause 2009Nov-Dec;16(6):1188-92.
11. Esposito K, Ciotola M, Giugliono F, Bisogni C, Schisano B, Autorino R, et al. Association of body weight with
sexual function in women. Int J Impot Res 2007 Jul-Aug;19(4):353-7.
12. Shah MB. Obesity and sexuality in women. Obstet Gynecol Clin North Am 2009 Jun;36(2):347-60.
13. Camps MA, Zeruos E, Goode S, Rosemurgy AS. Impact of bariatric surgery on body image perception and
sexuality in morbidity obese patients and their partners. Obes Surg 1996 Aug;6(4):356-60
14. McCook JG, Thatcher SS.The influence of hyperandrogenism obesity and infertility on the sexual and
relationship satisfaction of women with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2002 Sep:78.
15. Enzlin P, Mathieu C, Van den Bruel A, Bosteels J, Vanderschueren D, Demyttenaere K. Sexual dysfunction in
women with type 1 diabets: a controlled study. Diabets Care 2002 Apr;25(4):672-7.
16. Huang AJ, Stewart AL, Hernandez AL, Shen H, Subak LL. Sexual function among overweight and obese
women with urinary incontinence in a randomized controlled trial of an intensive behavioral weight loss
intervention. J Urol 2009 May;181(5):2235-42.
17. Khabbaz Khob M, Fotohi A, Hashemi H. [Obesity and overweight in the population of Tehran] [Article in
Persian]. Iran J Diabet Lipids 2008;7(3):315-24.
18. Yaylali GF, Tekekoglu S, Akin F. Sexual dysfunction in women with obesity. Endoc Abstr 2009;20:469.
19. Mohammadi KH, Heydari M, Faghihzadeh S. The female sexual function index (FSFI): validation of the Iranian
version] [Article in Persian]. Payesh J 2008;7(2):269-78.
20. Huang AJ, Stewart AL, Hernandez AL, Shen H, Subak LL. Sexual function among overweight and obese
women with urinary incontinence in a randomized controlled trial of an intensive behavioral weight loss
intervention. J Urol 2009 May;181(5):2235-42.
21. Annis NM, Cash TF, Hrabosky JI. Body image and psychosocial differences among stable average weight,
currently overweight, and formerly overweight women: the role of stigmatizing experiences. Body Image 2004
May;1(2):155-67.
22. Roehrborn CG, Marberger M, Wolford E, Wilson TH .The effects of BMI, alcohol and smoking on measures of
sexual dysfunction: baseline data from dutasteride studies involving a total of 18,966 subjects. Urol
2006:68(Supplement 5A).
23. Satinsky S, Reece M, Dennis B, Sanders S, Bardzell S. An assessment of body appreciation and its relationship
to sexual function in women. Body Image 2012 Jan;9(1):137-44.
24. La Rocque CL, Cioe J. An evaluation of the relationship between body image and sexual avoidance. J Sex Res
2011 Jul;48(4):397-408.
25. Pujols Y, Seal BN, Mesto CM. The association between sexual satisfaction and body image in women. J Sex
Med 2010 Feb;7(2 Pt 2):905-16.
26. Woertman L, van den Brink F. Body image and female sexual functioning and behavior: a review. J Sex Res
2012;49(2-3):184-211.