نویسنده = زهره غلامی
مایع آمنیوتیک مکونیال و نتایج مادری و نوزادی

دوره 26، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 9-15

10.22038/ijogi.2023.22595

دکتر ملیحه عافیت؛ دکتر مرضیه لطفعلی‌زاده؛ دکتر اعظم اکبری؛ دکتر فاطمه تارا؛ دکتر سیده حورا موسوی واحد؛ نصرت بهاریان؛ زهره غلامی؛ معصومه خوش‌سیما