نویسنده = دکتر امیرحسین فتحی
بررسی همراهی بیماریهای پریودنتال با وزن کم هنگام تولد، زایمان زودرس و پرهاکلامپسی: مروری نقلی بر مطالعات توصیفی

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 90-100

10.22038/ijogi.2022.20329

دکتر امیرحسین فتحی؛ دکتر سید ساسان آریانژاد؛ دکتر احسان مستاجران؛ دکتر اولدوز زمانی اهری؛ دکتر سید محدثه اسدی‌نژاد


بررسی ارتباط پریودنتیت با پره‌اکلامپسی: یک مرور سیستماتیک

دوره 24، شماره 11، دی 1400، صفحه 79-86

10.22038/ijogi.2021.19543

دکتر امیرحسین فتحی؛ دکتر المیرا فردی؛ دکتر اولدوز زمانی اهری؛ دکتر میثاء نقدی‌پور میرصادقی؛ فرزانه اورعی