نویسنده = دکتر مژگان جوادنوری
بررسی تأثیر ماساژ واژن و پرینه با روغن مرغابی بر طول مرحله دوم زایمان، فراوانی اپی‌زیاتومی و پارگی پرینه در زنان نخست‌زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 25، شماره 10، دی 1401، صفحه 53-62

10.22038/ijogi.2022.21588

منا مطوری عبدالهی؛ دکتر مژگان جوادنوری؛ دکتر سعید قنبری؛ دکتر فرشته گل فخرآبادی؛ دکتر فاطمه امینی


بررسی تأثیر ماساژ واژن و پرینه با روغن کنجد در مقایسه با ژل لوبریکانت بر طول مرحله دوم زایمان و آسیب پرینه در زنان نخست‌زا: کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 25، شماره 10، دی 1401، صفحه 63-72

10.22038/ijogi.2022.21579

فاطمه شوشتری‌پور؛ دکتر ناهید جوادی‌فر؛ دکتر مریم مرادی؛ دکتر مژگان جوادنوری؛ دکتر فاطمه امینی


مقایسه اثر اندانسترون و طب فشاری K-K9 با اندانسترون در درمان تهوع و استفراغ بارداری

دوره 24، شماره 9، آبان 1400، صفحه 50-57

10.22038/ijogi.2021.19215

شهره خیری غریبوند؛ دکتر مژگان جوادنوری؛ پروانه موسوی؛ محمد حسین حقیقی‌زاده


بررسی شیوع و عوامل مرتبط با عوارض شدید مادری (مادران نزدیک به مرگ) در اهواز، سال 1395

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 78-87

10.22038/ijogi.2020.15966

سیده نرگس هاشمی؛ دکتر پوراندخت افشاری؛ دکتر مژگان جوادنوری؛ دکتر امل ساکی مالحی