نویسنده = دکتر نوریه شریفی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ارزش تشخیصی دو روش برش انجمادی و اسلاید تماسی جهت افتراق بافت‌های خوش‌خیم و بدخیم تخمدان حین عمل جراحی

دوره 23، شماره 7، مهر 1399، صفحه 22-28

دکتر سارا راستا؛ دکتر ملیحه حسن‌زاده مفرد؛ دکتر علی عمادی طرقبه؛ دکتر نوریه شریفی


2. بررسی نتایج پاتولوژیک حاصل از بیوپسی استریوتاکسیک میکروکلسیفیکاسیون های دارای نمای مشکوک به بدخیمی در ماموگرافی پستان

دوره 23، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 43-50

دکتر منصوره برادران؛ دکتر دنیا فرخ؛ دکتر مونا نجف نجفی؛ دکتر نوریه شریفی


3. بروز ژن PTEN و مقاومت به درمان با تاموکسیفن در بیماران سرطان پستان با گیرنده استروئیدی مثبت، یک مطالعه مقطعی طی سال 95-1385

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 9-19

فرشته محمدی دلویی؛ دکتر نوریه شریفی؛ دکتر فاطمه همائی شاندیز؛ دکتر لیدا جراحی