نویسنده = دکتر مجید خزاعی
اثر درمانی سلول‌های بنیادی بر کاهش میزان چسبندگی‌های داخل رحمی: مقاله مروری

دوره 25، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 96-108

10.22038/ijogi.2022.20800

سیده الناز نظری؛ دکتر امیر آوان؛ دکتر سید مهدی حسنیان‌مهر؛ دکتر مجید خزاعی


اثر داروهای مهارکننده رگزایی به همراه شیمی‌درمانی در درمان سرطان پستان: مطالعه مروری

دوره 22، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 78-89

10.22038/ijogi.2019.13586

نجیبه نصیری؛ دکتر امیر آوان؛ دکتر سید مهدی حسنیان؛ دکتر مجید خزاعی