نویسنده = دکتر مریم یادگاری
اثر کورکومین بر ذخیره تخمدان موش صحرایی به‌دنبال آسیب ایسکمیک ریپرفیوژن

دوره 25، شماره 7، مهر 1401، صفحه 14-21

10.22038/ijogi.2022.21130

دکتر عباس شاهدی؛ مینا ملک‌پور افشار؛ دکتر مریم یادگاری؛ دکتر علیرضا طالبی؛ ابوالقاسم عباسی سرچشمه؛ دکتر محمود وکیلی


بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس روی سقط و ویژگیهای مورفولوژیکی جنین موشهای سوری

دوره 21، شماره 9، آذر 1397، صفحه 50-57

10.22038/ijogi.2018.12135

سید کاظم بزاززاده؛ دکتر عباس شاهدی؛ دکتر مرتضی انوری؛ دکتر مریم یادگاری؛ نعیمه اکرم‌زاده اردکانی