دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 1-52 (خرداد و تیر ماه 1390) 
5. بررسی اثر α۱۷ - هیدروکسی پروژسترون کاپروات در پیشگیری از زایمان زودرس

صفحه 28-33

نفیسه ثقفی؛ نیره خادم؛ ترانه مهاجری؛ محمد تقی شاکری؛ مرجان امینی