مروری بر روش‌های تهاجمی و نیمه تهاجمی درمان خونریزی غیرطبیعی رحمی در طب سنتی ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: خونریزی غیرطبیعی رحمی، شایع‌ترین دلیل مراجعه زنان سنین باروری به پزشک است. در طب رایج بر اساس شدت و علت خونریزی، روش‌های مختلف درمانی شامل انواع درمان­های دارویی سیستمیک یا موضعی و جراحی پیشنهاد می‌شود. در طب سنتی ایران نیز برای درمان خونریزی رحمی در کنار توصیه­های غذایی و دارویی، اقدامات تهاجمی و نیمه تهاجمی نیز در نظر گرفته شده است. مطالعه مروری حاضر با هدف استخراج و بررسی درمان‌های تهاجمی و نیمه تهاجمی به‌کار گرفته شده برای درمان خونریزی بیش از حد رحمی در متون معتبر طب سنتی ایران انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری و کتابخانه‏ای مقالات فارسی و انگلیسی مرتبط با جزئیات اقدامات تهاجمی و نیمه تهاجمی پیشنهادی مربوط به درمان خونریزی رحمی از پایگاه‏های Google scholar، PubMed، Scopus، SID با کلیدواژه‏های انگلیسی management و menorrhagia و کلیدواژه­های فارسی «منوراژی»، «خونریزی غیرطبیعی رحم» و «افراط طمث» و ترکیب این دو کلمه بدون ایجاد محدودیت زمانی مورد جستجو و بررسی قرار گرفت. در انتها داده‌های حاصل بر اساس روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: در جستجوی منابع موارد مختلفی از اعمال تهاجمی و نیمه تهاجمی برای درمان خونریزی غیرطبیعی رحمی ذکر شده­اند که شامل: فصد، حجامت، بادکش، بستن اندام‌ها، بستن پستان‌ها، دوش واژینال (حقنه)، قی و آبزن می‌باشد. هنوز سطح شواهد در زمینه تأثیر این درمان‌ها محدود می­باشد و نیامند مطالعات بیشتر می­باشد.
نتیجه‌گیری: در منابع طب سنتی ایران برای درمان خونریزی غیرطبیعی رحمی اقدامات تهاجمی و نیمه تهاجمی متنوعی پیشنهاد شده‌اند که با توجه به عدم وجود مطالعات کارآزمایی بالینی و شواهد کافی نمی‌توان بین کارایی و عوارض این روش‌ها با جراحی مقایسه‌ای انجام داد، ولی می­توان با انجام تحقیقات بیشتر و کارآزمایی­های بالینی در جهت اثبات یا رد کارایی این اقدامات و کمک به کاهش عوارض ناشی از جراحی­های ناحیه لگن گام برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review on invasive and semi-invasive procedures to treat abnormal uterine bleeding in Iranian traditional medicine

نویسندگان [English]

 • Alireza yargholi 1
 • Mohammad Ali Zareian 1
 • Sousan Hafizi 1
 • Roghaye Faryabi 1
 • Maliheh Tabarraei 2
1 PhD student of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Abnormal uterine bleeding is the most common reason for referring to the physician in women of reproductive age. In conventional medicine, based on the severity and cause of bleeding, variety of systemic or local medical and surgical treatments is suggested. In Iranian traditional medicine, for the treatment of uterine bleeding, in addition to food and medical advice, semi-invasive and invasive procedures are also considered. This review study was performed with aim to extract and evaluate semi-invasive and invasive procedures which are used in common texts of Iranian traditional medicine for the treatment of uterine bleeding.
Methods: In this review and library study, English and Persian articles related to the details of the proposed invasive or semi-invasive procedures for treatment of uterine bleeding were searched from databases of Google scholar, Pubmed, Scopus and SID and using the keywords of management, menorrhagia, Abnormal uterine bleeding , and Efrat-e Tams  and also the combination of these two words without time limitation. At the end, data was analyzed by content analysis method.
Results: In searching of different sources of semi-invasive and invasive procedures for treatment of abnormal uterine bleeding including: phlebotomy, dry cupping, wet cupping, limbs tying, breasts tying, vaginal douching, vomiting, sitzbath, there is still limited evidence regarding the effects of these therapies and further studies are needed.
Conclusion: In traditional medicine, variety of semi-invasive and invasive procedures is suggested for treatment of abnormal uterine bleeding that according to the lack of enough clinical trials, the efficacy and complications of these methods cannot be compared with surgery. But, we can do further research and clinical trials to prove or disprove the effectiveness of these procedures and help to reduce the complications of pelvic surgeries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abnormal uterine bleeding
 • Efrat-e Tams
 • Iranian Traditional Medicine
 • Manual procedures
 • Menorrhagia
 1. Yen S, Goyal MK, Hillard P. Adolescent gynecologic emergencies. Adolesc Med State Art Rev 2015; 26(3):473-83.
 2. Javan R, Yousefi M, Nazari SM, Amiri P, Mosavi‐Jarrahi A, Modiramani P, et al. Herbal medicines in idiopathic heavy menstrual bleeding: a systematic review. Phytother Res 2016; 30(10):1584-91.
 3. Zafarghandi N, Jafari F, Moradi F, Alizadeh F, Karimi M, Alizadeh M. Frequency of positive symptoms of dystemperament in patients with excess uterine hemorrhage from the Iranian medicine perspective. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(24):8-16. (Persian).
 4. Tabarraei M, Eftekhar T, Nazem E, Nikbakht Nasrabadi A, Zafarghandi M, Naseri M, et al. Etiologies of hyper menorrhea (The view points of Traditional Iranian Medicine). J Islamic Iran Tradit Med 2013; 4(1):25-34. (Persian).
 5. Chen YJ, Li YT, Huang BS, Yen MS, Sheu BC, Chow SN, et al. Medical treatment for heavy menstrual bleeding. Taiwan J Obstet Gynecol 2015; 54(5):483-8.
 6. Mullins TL, Miller RJ, Mullins ES. Evaluation and management of adolescents with abnormal uterine bleeding. Pediatr Ann 2015; 44(9):e218-22.
 7. Marjoribanks J, Lethaby A, Farquhar C. Surgery versus medical therapy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2006; 2:19.
 8. Tansaz M, Memarzadehzavareh H, Qaraaty M, Eftekhar T, Tabarrai M, Kamalinejad M. Menorrhagia management in Iranian traditional medicine. J Evid Based Complementary Altern Med 2016; 21(1):71-6.
 9. Kulkarni R. Improving care and treatment options for women and girls with bleeding disorders. Eur J Haematol 2015; 95(Suppl 81):2-10.
 10. Ibn-e-Sina AH. Al-Qanun fit-tib [The Canon of Medicine]. Beirut, Lebanon: Alamle-al-Matbooat Institute; 2005.
 11. Nazem E. Ghanoonche fi-al-tib. Beirut: Al-balagh; 2001.
 12. Azam Khan M. Exir Azam (lithograph in Persian) [Great Elixir]. Lucknow, India: Monshi Nou Original Work Published; 2008.
 13. Nabimeybodi R, Tansaz M, Meyari A, Bahman M, Shiroye P. Phlebotomy applications in uterine diseases. J Islamic Iran Tradit Med 2016; 7(2):139-46. (Persian).
 14. Naseri M, Jafari F, Alizadeh M. The principle of health care and sanitation in traditional medicine of Iran. J Islamic Iran Tradit Med 2010; 1(1):39-44. (Persian).
 15. Razes B. Kholasa-al-tajarib. Tehran: Tehran University Of Medical Sciences; 2006.
 16. Jorjani SE. Zakhireh kharazmshahi [Treasure of Kharazmshahi]. Qom, Iran: Iranian Culture Foundation; 2010.
 17. Arzani M. Tebb-e-Akbari (Akbari’s medicine). Tehran, Iran: Reserch Institute for Islamic and Complementary Medicine; 2005.
 18. Hoseini Shirazi S. Mabadi al-tib. Beirut: Dar Al-Oloom; 2002.
 19. Tabarraei M. Comparative study of the foundations of intent from the perspective of Ibn Sina with the principles of modern anatomy. Darmangar 2008; 5(19):13-8. (Persian).
 20. Mohammadi Konari H. Rules relating to phlebotomy and cupping in different diseases based on traditional medicine. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2016.
 21. El Sayed SM, Al-quliti AS, Mahmoud HS, Baghdadi H, Maria RA, Nabo MM, et al. Therapeutic benefits of al-hijamah: in light of modern medicine and prophetic medicine. Am J Med Biol Res 2014; 2(2):46-71.
 22. Aqili Khorasani S. Kholasa-al-hikmat. Qom, Iran: Esmaeilian; 2006.
 23. Arzani MA. Mofarreh al-gholob. Tehran: Al-Maei; 2012.
 24. Razes M. Al-Mansoori fi-al-tib. Kowayt: Arab League Educational Cultural and Scientific Organization; 1990.
 25. Kermani N. Sharhe al-asbab va al-alamat. Qom, Iran: Jalaleddin; 2008.
 26. Ahvazi A. Kamel-al-sanaat-al-tebbieh. Qom, Iran: Jalaleddin; 2008.
 27. Bradley LD, Gueye NA. The medical management of abnormal uterine bleeding in reproductive-aged women. Am J Obstet Gynecol 2016; 214(1):31-44.
 28. Zahravi K. Al-Tasrif li-man ajaza an al-ta’lif. Kuwayt: Kuwayt Foundation for the Advancement of Sciences; 2004.
 29. Robinson S, Bewley S, Hunt BJ, Radia DH, Harrison CN. The management and outcome of 18 pregnancies in women with polycythemia vera. Haematologica 2005; 90(11):1477-83.
 30. Nemets A, Isakov I, Barshai Y, Oren S, Lugassy G. Evaluation of arterial compliance in polycythemia vera patients: short and long-term influence of phlebotomy. Isr Med Assoc J 2006; 8(12):845-7.
 31. Kaifie A, Kirschner M, Wolf D, Maintz C, Hänel M, Gattermann N, et al. Bleeding, thrombosis, and anticoagulation in myeloproliferative neoplasms (MPN): analysis from the German SAL-MPN-registry. J Hematol Oncol 2016; 9(1):18.
 32. Watanabe K, Hoshi T, Miyabe M, Tanaka M, Mizutani T. Volume manipulation by phlebotomy for cesarean section in a patient with pulmonary hypertension. J Anesth 2009; 23(3):449-52.
 33. van Lieshout JJ, Wieling W, Karemaker JM, Eckberg DL. The vasovagal response. Clin Sci 1991; 81(5):575-86.
 34. Kokka F, Vorgias G, Tserkezoglou A, Tsiaousi I, Hadjieleftheriou G, Andriotis M, et al. Preoperative work-up of early cervical cancer (stages Ib-IIa). Eur J Gynaecol Oncol 2002; 24(2):175-7.
 35. Shokeir T, Shalaby H, Nabil H, Barakat R. Reducing blood loss at abdominal myomectomy with preoperative use of dinoprostone intravaginal suppository: a randomized placebo-controlled pilot study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013; 166(1):61-4.
 36. Zhu T, Chen Z, Xia Q, Jiang S, Jin Q, Farahani M, et al. A suppository for treating cervical erosion and its preparation method. Clin Exp Obstet Gynecol 2012; 40(3):361-6.
 37. Martino JL, Vermund SH. Vaginal douching: evidence for risks or benefits to women’s health. Epidemiol Rev 2002; 24(2):109-24.
 38. Cao H, Li X, Liu J. An updated review of the efficacy of cupping therapy. PLoS One 2012; 7(2):e31793.
 39. Ghaemmaghami M, Akbarzadeh M, Yazdanpanahi Z, Zara N, Azizi A, Mohagheghzadeh A. Comparison of dry cupping therapy and BL 23 acupressure point on the severity of lower back pain after delivery in nulliparous women based on the visual assessment scale in 2012. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2014; 21(6):724-34.
 40. Akbarzadeh M, Ghaem Magham M, Yazdan Panahi Z, Zare N, Azizi A, Mohagheghzade A. Comparative effects of dry cupping therapy and acupressure at acupoint (BL23) on postpartum anxiety in nulliparous women. Evid Based Care 2013; 3(2):37-48.
 41. Sultana A, Rahman KU. Effect of traditional dry cupping therapy on heavy menstrual bleeding in menorrhagia: a preliminary study. Tang Hum Med 2012; 2(4):33.
 42. O’Leary AJ, Tejura H. Medical management of menorrhagia. Rev Gynaecol Pract 2005; 5(3):159-65.
 43. Lethaby AE, Hussain M, Rishworth JR, Rees MC. Progesterone or progestogen‐releasing intrauterine systems for heavy menstrual bleeding. New York: The Cochrane Library; 2015.
 44. Pearce L. Heavy menstrual bleeding. Nurs Standard 2016; 31(6):15.