الگوی تشخیص سندرم تخمدان پلی‌کیستیک از دیدگاه طب ایرانی و طب رایج

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 اﺳﺘﺎدﻳﺎر گروه طب چینی، داﻧﺸﻜﺪه ﻃﺐ سنتی و مکمل، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ، مشهد، اﻳﺮان.

3 دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 متخصص داروسازی سنتی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 استادیار گروه طب ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

7 دانشجوی تحصیلات تکمیلی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی (ایرانی)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک، شایع‌ترین اختلال اندوکرین زنان در سنین باروری می‏باشد. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه مشابهی جهت بررسی علائم و الگوی تشخیصی این بیماری از دیدگاه طب سنتی ایرانی منتشر نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تطبیق علائم و دستیابی به الگوی تشخیصی این بیماری از دیدگاه حکمای طب پارسی، جهت دستیابی به راه‌های پیشگیری و درمان‌های مؤثرتر در این بیماران انجام شد.
روش­‌کار: در این مطالعه تطبیقی با رویکرد تحلیل محتوا، تمامی علائم و عوارض سندرم تخمدان پلی‌کیستیک از منظر طب کلاسیک از کتب مرجع زنان و مقالات متعدد و پس از آن از ۱۴ کتاب مرجع طب سنتی گردآوری شد و کدهای مرتبط با کمک نرم‌افزار Max.Qda2 تعیین شدند. سپس طبقه‌بندی این سندرم بر اساس این علائم به دست آمد.
یافته­ها: با توجه به معیارهای تشخیصی سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در طب کلاسیک و جستجوی علائم مرتبط با این معیارها در منابع طب سنتی پارسی، سوء مزاج گرم مفرط و یا گرم و خشک شدید در رحم، تخمدان­ها و یا در کل بدن، سوء مزاج سرد شدید و یا سوء مزاج سرد با ماده بلغم در اعضای تولید مثلی و یا در کل بدن به همراه غلظت اخلاط، منجر به علائم مرتبط با هیپرآندروژنیسم و اختلال دوره ماهیانه می‌گردد.
نتیجه­گیری: بر اساس یافته‌ها، دو الگوی غالب برای بیماران مطرح می‌گردد. گروه اول افراد با غلبه سردی و رطوبت و گروه دوم افراد با غلبه حرارت در طبیعت خود می‌باشند و افراد هر گروه با توجه به طبیعت خود، نیاز به تدابیر و درمان‌های غیر دارویی و دارویی متفاوت بر اساس درجه سردی و گرمی اجزاء دارو دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic Model in Polycystic Ovarian Syndrome Based on Traditional Iranian Medicine and Common Medicine

نویسندگان [English]

 • Maryam Rohani 1
 • Shapour Badiee Aval 2
 • Ali Taghipour 3
 • Maliheh Amirian 4
 • Shokouh-Sadat Hamedi 5
 • Mandana Tavakkoli 6
 • Seyyedeh-Atiyeh Naeemi 7
 • Malihe Motavasselian 6
1 Ph.D student of Iranian Medicine, Student Research Committee, School of Traditional and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Chinese Medicine, School of Traditional and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Epidemiology & Biostatistics, Social Determinants of Health Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Traditional Pharmacologist, School of Traditional and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Iranian Medicine, School of Traditional and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
7 PhD student, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine (Iranian), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder in reproductive-aged women. Since no similar study was published so far to evaluate the symptoms and diagnostic model of the disease from the view of Iranian traditional medicine, therefore, this study was performed to adapt the symptoms and achieve the diagnostic model of PCOS from the view of Iranian traditional medicine in order to achieve the prevention methods and more effective treatment in these patients.
Methods: In this comparative study with content analysis approach, all signs and symptoms of PCOS from the view of classic medicine were collected from Textbooks of Obstetrics and various papers and 14 Textbooks of Traditional Medicine. Thereafter, the relevant codes were produced by the software program Max.Qda2. PCOS was classified based on these signs.
Results: Given diagnostic criteria of PCOS in classic medicine and searching for signs associated with these criteria in Textbooks of Traditional Persian Medicine, extremely warm dystemperament or warm and dry in uterine, ovaries or in the whole body, extremely cold dystemperament or cold dystemperament with phlegm in reproductive organs or in the whole body associated with the concentrations of humors lead to the signs relevant to hyperandrogenism and menstruation disorder.
Conclusion: Based on the findings, two major patterns were proposed for patients. The first group included those who have "cold" and "humid" dominance while the second group consists of those with "heat" dominance in their temperament. Each group with respect to their temperament need to specific and different pharmacological or non-pharmacological treatments and strategies according to warm and cold degree of drug constituents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infertility
 • Oligomenorrhea/Amenorrhea
 • Polycystic Ovarian Syndrome
 • Traditional Medicine
 1. Cussons AJ, Watts GF, Mori TA, Stuckey BG. Omega-3 fatty acid supplementation decreases liver fat content in polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial employing proton magnetic resonance spectroscopy. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94(10):3842-8.
 2. Franasiak J, Young SL, Williams CD, Pastore LM. Longitudinal anti-müllerian hormone in women with polycystic ovary syndrome: an acupuncture randomized clinical trial. Evid Based Complement Alternat Med 2012; 2012:973712.
 3. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. P. 31-501.
 4. Frouhari S, Heidari Z, Tavana Z, Mihanpour H, Sayadi M, Shayan A, et al. Effect of some hormones related to polycystic ovary syndrome on health-related quality of life. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(186):17-27. (Persian).
 5. Trikudanathan S. Polycystic ovarian syndrome. Med Clin North Am 2015; 99(1):221-35.
 6. Akbari Nasrekani Z, Fathi M. Efficacy of 12 weeks aerobic training on body composition, aerobic power and some women-hormones in polycystic ovary syndrome infertile women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(5):1-10. (Persian).
 7. Morris S, Grover S, Sabin MA. What does a diagnostic label of ‘polycystic ovary syndrome’really mean in adolescence? A review of current practice recommendations. Clin Obes 2016; 6(1):1-8.
 8. Hussain A. Polycystic ovary syndrome-diagnosis and treatment. [Master's Thesis]. Norway: University of Oslo; 2015.
 9. Tsikouras P, Spyros L, Manav B, Zervoudis S, Poiana C, Nikolaos T, et al. Features of polycystic ovary syndrome in adolescence. J Med Life 2015; 8(3):291-6.
 10. Asunción M, Calvo RM, San Millán JL, Sancho J, Avila S, Escobar-Morreale HF. A prospective study of the prevalence of the polycystic ovary syndrome in unselected Caucasian women from Spain. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85(7):2434-8.
 11. Diamanti-Kandarakis E, Kouli CR, Bergiele AT, Filandra FA, Tsianateli TC, Spina GG, et al. A survey of the polycystic ovary syndrome in the Greek island of Lesbos: hormonal and metabolic profile. J Clin Endocrinol Metab 1999; 84(11):4006-11.
 12. Sayehmiri F, Kiani F, Sayehmiri K, Maleki F, Ahmadi M, Shohani M. Prevalence of polycystic ovary syndrome in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(115):11-21. (Persian).
 13. Feng Y, Johansson J, Shao R, Manneras-Holm L, Billig H, Stener‐Victorin E. Electrical and manual acupuncture stimulation affect oestrous cyclicity and neuroendocrine function in an 5α‐dihydrotestosterone‐induced rat polycystic ovary syndrome model. Exp Physiol 2012; 97(5):651-62.
 14. Qureshi SS, Gupta JK, Shah K, Upmanyu N. Prevalence and risk factor of polycystic ovarian syndrome. Asian J Pharm and Clin Res 2016; 9(2):23-5.
 15. Billhult A, Stener-Victorin E. Acupuncture with manual and low frequency electrical stimulation as experienced by women with polycystic ovary syndrome: a qualitative study. BMC Complement Altern Med 2012; 12:32.
 16. Naderi T, Akbarzadeh M, Dabbaghmaneh MH, Tabatabaei HR. Prevalence of various phenotypes of polycystic ovarian syndrome among high school girls of Shiraz (2009). J Qazvin Univ Med Sci 2012; 15:60-7. (Persian).
 17. Lansdown A, Rees DA. The sympathetic nervous system in polycystic ovary syndrome: a novel therapeutic target? Clin Endocrinol 2012; 77(6):791-801.
 18. Movahed Abtahi M, Babaeian M, Borhani M, Hajiheidari MR, Sharifi Olounabadi AR, Mazaheri M. Analysis of scientific reasoning in traditional Iranian medicine. J Islamic Iran Tradit Med 2012; 2(4):285-96.
 19. Naseri M. A comprehensive review on Iranian traditional medicine. Tehran: Shahr Publication; 2012. P. 13-52. (Persian).
 20. Novak E. Berek & Novak's gynecology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. P. 1185-277.
 21. Norman RJ, Dewailly D, Legro RS, Hickey TE. Polycystic ovary syndrome. Lancet 2007; 370(9588):685-97.
 22. Majousi Ahwazi A. Kamil al-Sina’at al-tibbiyya. Qom: Jalaledin; 2009. P. 226. (Persian).
 23. Nazem Jahan MA. Eksir-e-Azam. Tehran: Institute for Islamic and Complementary Medicine; 2009. P. 704-53. (Persian).
 24. Ibn Sina H. Al-Qanun fi al-tibb. Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi; 2005. P. 121-2, 396, 407. (Persian).
 25. Sekandarpouri H. Lezzat al-vesal. Tehran: Institute for Islamic and Complementary Medicine; 2010. (Persian).
 26. Jorjani E. Zakhire Kharazmshahi. Qom: Ehya Teb Institute; 2013. P. 201, 377, 911-8. (Persian).
 27. Arzani MA. Tebe Akbari. Qom: Jalal Al-Deen; 2009. P. 937-9. (Persian).
 28. Baghdadi A. Al-Mukhtarat fi al-tibb. Hyderabad: Osmania Oriental Publications; 1936. P. 24-30. (Persian).
 29. Akhvini Bokhari A. Hidayat al-muta`allemin fi al-tibb. Mashhad: Mashhad University of Medical Sciences; 1966. P. 519-20. (Persian).
 30. Mokaberinejad R, Zafarghandi N, Naseri M, Davati A, Biyous S, Tansaz M, et al. Anatomical causes of amenorrhea of Avicenna's view and comparison with modern medicine. Hist Med J 2012; 3(9):157-71. (Persian).
 31. Jorjani E. al-Eghraz al-tabibeh al-mabahes al-alaiah. Tehran: Iranian Cultural Foundation; 1967. P. 507-8. (Persian).
 32. Mokabberi Nezhad R, Zafarghandi N. Etiology and semiology of amenorrhea in the traditional Iranian medicine. J Islam Iran Trad Med 2012; 3(1):19-30. (Persian).
 33. Bahaodoleh R. Kholasato-tajarob. Tehran: Iran University of Medical Sciences; 2004. P. 516-25. (Persian).
 34. Aghili M. Kholasato-hekmat. Qom: Esmaeilian Publication; 2007. P. 278, 333, 516-8. (Persian).
 35. Kermani N. Sharhol asbab va-al alamat. Qom: Ehya Teb Tabiei; 2009. P. 225-52. (Persian).
 36. Aghili Alavi Shirazi M. Aghili’s moalejat. Tehran: Iran University of Medical Sciences; 2009. P. 867. (Persian).
 37. Lyttleton J. Treatment of infertility with Chinese medicine. New York: Elsevier Health Sciences; 2013. P. 200-33.
 38. Zahravi K. Al-tasrif liman ajiza an al-talif. Kuwait: Kuwait Institute for the Advancement of Science, The Scientific Culture Management; 2004. P. 890.
 39. Nejatbakhsh F. Principles of nutrition in diseases based on principles of Iranian traditional medicine. Tehran: Choogan; 2013. P. 609-63. (Persian).