گیاهان دارویی پیشنهادی برای تهوع و استفراغ بارداری: مطالعه مروری مبتنی بر طب سنتی ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکتری تخصصی طب سنتی، مرکز تحقیقات جراحی‌های کم تهاجمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی طب سنتی، مرکز تحقیقات طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 دکتری تخصصی داروسازی سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: تهوع و استفراغ، از شکایات شایع دوران بارداری است. به دلیل نگرانی‌های مرتبط با مصرف دارو در بارداری، عوارض جانبی داروهای تأیید شده سازمان غذا و دارو و تمایل عمومی در استفاده از درمان‌های مکمل، درمان‌های غیر‌دارویی به طور فزاینده در درمان تهوع و استفراغ بارداری به کار می‌رود. این راه­ها به عنوان درمان­های طبیعی و ایمن یا کم خطر‌تر از درمان‌های دارویی شناخته می‌شوند. مطالعه مروری حاضر با هدف معرفی گیاهان دارویی مؤثر بر تهوع و استفراغ بارداری در منابع طب سنتی ایران انجام شد.
روش‌کار: مطالعه حاضر یک بررسی کتابخانه‌ای و بررسی متون و نسخ و کتب اصلی طب سنتی ایران می‌باشد که در آن، گیاهان دارویی در 6 کتاب مرجع طب سنتی مورد ارزیابی قرار گرفت. مراحل انجام این مطالعه شامل یافتن واژگان کلیدی، جستجو در منابع طب سنتی ایران، یافتن مترادفات، دسته‌بندی، امتیازدهی و مرتب‌سازی بر اساس امتیاز بود.
یافته‌ها: 19 مورد از گیاهان دارویی در منابع مرتبط در درمان تهوع و استفراغ بارداری یافت شد. بیشترین امتیاز و پرکاربردترین مفرده‌ها مربوط به انار، ترنج، به، نعنا و غوره بود.
 نتیجه‌گیری: استفاده از انواع روش‌های خوراکی داروهایی با منشأ طبیعی در کنار داروهای رایج در درمان تهوع و استفراغ بارداری می‌تواند به عنوان یک درمان مکمل مدنظر قرار گیرد و این امر نیاز به مطالعات بالینی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Medicinal plants proposed for nausea and vomiting of pregnancy: a review study based on Iranian traditional medicine

نویسندگان [English]

 • Shahrbanoo Abdolhosseini 1
 • Roshanak Mokaberinejad 2
 • Jale Aliasl 3
 • Fatemeh Aliasl 4
1 PhD of Traditional Medicine, Minimally Invasive Surgery Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 PhD of Traditional Medicine, Islamic and Complementary Medicine Research Institute, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 PhD of Traditional Pharmacy, School of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the most common complications of pregnancy is nausea and vomiting. Non-pharmacologic therapies are increasingly used in the treatment of NVP because of concerns related to the consumption of drugs in pregnancy and side effects of Food and Drug Administration approved drugs for NVP and general tendency to the use of complementary therapies. These therapies are known as natural remedies and safer than medical treatments. This review study was performed with aim to introduce effective medicinal plants for NVP in Iranian Traditional Medicine resources.
Methods: This study is a library and literature review of the main texts and books of Iranian traditional medicine that in which, medicinal plants were evaluated in six references of Iranian Traditional Medicine. The study process included finding of the key words, searching in the resources of Iranian Traditional Medicine, finding the synonyms, sorting, ranking and rating by score.
Results: Nineteen medicinal plants were found in the resources related for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy. The highest score and most applicable ones were related to Pomegranate, Quince, Citron, Spearmint and unripe grape.
Conclusion: The use of oral drugs of natural origin along with common medications in the treatment of NVP can be considered as a complementary therapy and this would require further clinical studies

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nausea
 • vomiting
 • pregnancy
 • Iranian Traditional Medicine
 • Medicinal Plants
 1. Matthews A, Haas DM, O'Mathúna DP, Dowswell T, Doyle M. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. New York: The Cochrane Library; 2015.
 2. Davis M. Nausea and vomiting of pregnancy: an evidence‐based review. J Perinat Neonatal Nurs 2004; 18(4):312-28.
 3. Haji Seid Javadi E, Salehi F, Mashrabi O. Comparing the effectiveness of vitamin b6 and ginger in treatment of pregnancy-induced nausea and vomiting. Obstet Gynecol Int 2013; 2013:927834.
 4. Soltani AZ, Kajuri MD, Safavi SH, Hosseini FA. Frequency and severity of nausea and vomiting in pregnancy and the related factors among pregnant women. Iran J Nurs 2007; 19(48):95-102. (Persian.(
 5. Viljoen E, Visser J, Koen N, Musekiwa A. A systematic review and meta-analysis of the effect and safety of ginger in the treatment of pregnancy-associated nausea and vomiting. Nutr J 2014; 13(1):20.
 6. Narenji F, Delavar M, Rafiei M. Comparison the effects of the ginger fresh root and vitamin B6 on the nausea and vomiting in pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(2):39-43. (Persian.(
 7. Matthews A, Haas DM, O’Mathúna DP, Dowswell T, Doyle M. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2014; 3:CD007575.
 8. Niebyl JR. Clinical practice: nausea and vomiting in pregnancy. N Engl J Med 2010; 363(16):1544-50.
 9. Patwardhan B. Drug discovery and development: traditional medicine and ethnopharmacology perspectives. New York: SciTopics; 2009.
 10. Tobinick EL. The value of drug repositioning in the current pharmaceutical market. Drug News Perspect 2009; 22(2):119-25.
 11. World Health Organization. National policy on traditional medicine and regulation of herbal medicines: Report of a WHO global survey. Geneva: World Health Organization; 2005.
 12. Mozaffarpur SA, Khodadust M, Shirafkan H, Yousefi M, Mirzapor M. Introducing a model for prioritization of drugs, based on Iranian traditional medicine references. Hist Med J 2016; 6(19):11-28. (Persian).
 13. Ghahreman A, Okhovat AR. Matching the old descriptions of medicinal plants with the scientific ones. Tehran, Iran: Tehran University; 2010. (Persian).
 14. Amin GR. Popular medicinal plant of Iran. Tehran: Iranian Research Institute of Medicinal Plants; 1991. (Persian.(.
 15. Ghassemi Dehkordi N, Sajjadi SE, Ghannadi A, Amanzadeh Y, Azadbakht M, Asghari GR. Iranian herbal pharmacopoeia (IHP). Hakim J 2003; 6(3):63-9. (Persian).
 16. Aliasl F, Toliyat T, Aliasl J, Minaee MB. Nausea and vomiting remedies in Iranian Traditional Medicine (ITM). Iran J Public Health 2015; 44(8):1164-5.
 17. Dehkordi EJ, Sohrabvand F, Naazem E, Minaee B, Dabaghian FH, Sadeghpour O, et al. Nausea and vomiting in pregnancy: revisiting their aetiologies and treatments in Iranian traditional medicine. Hist Med J 2016; 5(14):33-48. (Persian).
 18. Ibn Nafis F. Al-shamel fi senaat tebeeh. Tehran: Iran University of Medical Sciences; 2008; 7(84, 870), 9(431), 12(35), 13(237, 239, 264), 15(564), 29(96,97), 30(83).
 19. Pasha H, Behmanesh F, Mohsenzadeh F, Hajahmadi M, Moghadamnia AA. Study of the effect of mint oil on nausea and vomiting during pregnancy. Iran Red Crescent Med J 2012; 14(11):727-30.
 20. Yavari Kia P, Safajou F, Shahnazi M, Nazemiyeh H. The effect of lemon inhalation aromatherapy on nausea and vomiting of pregnancy: a double-blinded, randomized, controlled clinical trial. Iran Red Crescent Med J 2014; 16(3):e14360.
 21. Abdolhosseini S. Assessment of the effect of a product of "Punica granatum" fruit and " mentha spicata" on nausea and vomitting in pregnancy. [Doctorate Thesis]. Kerman, Iran: School of Traditional Medicine, Kerman University of Medical Sciences. (Persian.(
 22. Sadeghpour O, Mohammadi A, Aliasl J. Eeffective herbal medicines on nausea and vomiting based on canon of Avecina. Adv Environ Biol 2015; 9(3):557-60.
 23. Jahromi MM, Pasalar M, Afsharypuor S, Choopani R, Mosaddegh M, Kamalinejad M, et al. Preventive care for gastrointestinal disorders; role of herbal medicines in traditional persian medicine. Jundishapur J Nat Pharm Prod 2015; 10(4):e21029.
 24. Ernst E. Herbal medicinal products during pregnancy: are they safe? BJOG 2002; 109(3):227-35.
 25. Jafari Dehordi E. Comparison of ’Cydonia Oblonga’ fruit product with B6 on nausea and vomiting in pregnancy. [Doctorate Thesis]. Tehran, Iran: School of Traditional Medicine, Iran University of Medical Sciences; 2013. (Persian.(
 26. Abdolhosseini S, Hashem-Dabaghian F, Mokaberinejad R, Sadeghpour O, Mehrabani M. Effects of Pomegranate and Spearmint Syrup on Nausea and Vomiting During Pregnancy: A Randomized Controlled Clinical Trial. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2017(In Press)
 27. Abdolhosseini S, Dabaghian FH, Mehrabani M, Mokaberinejad R. A Review of Herbal Medicines for Nausea and Vomiting of Pregnancy in Traditional Persian Medicine. Galen Medical Journal. 2017 Jun 28.
 28. Gardner Z, McGuffin M. American herbal products association’s botanical safety handbook. Florida: CRC Press; 2013.

Ernst E. Herbal medicinal products during pregnancy: are they safe? BJOG 2002; 109(3):227-35