مقایسه میزان حاملگی به دنبال انتقال جنین تازه و جنین منجمد شده در زنان تحت درمان با روش‌های کمک باروری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 رزیدنت زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: منجمد کردن رویان‌ها به‌صورت بالقوه بهترین راه برای افزایش میزان باروری برای زنان در معرض سندرم تحریک بیش از حد تخمدان و زنان در خطر از دست رفتن عملکرد تخمدان می­باشد. با توجه به اهمیت موضوع و پیشرفت‌های روزافزون در دنیا در زمینه جنین‌های فریز و بارداری، مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان باروری و عوامل مؤثر بر آن به دنبال انتقال جنین تازه و جنین منجمد شده در زنان تحت درمان با روش­های کمک باروری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه هم‌گروهی طی سال­های 89-1388 بر روی 200 زن نابارور که جهت درمان ناباروری به مرکز ناباروری منتصریه مشهد مراجعه کرده و کاندید IVF/ICSI بودند، انجام شد. رویان‌های بیماران در گروه­های تازه یا منجمد برای انتقال به رحم مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون‌های کای اسکوئر، تی مستقل و کروسکال والیس استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از 200 زن نابارور، 80 نفر (40%)اززنان باردار شدند که 43 نفر (43%) در گروه جنین تازه و 37 نفر (37%) در گروه جنین منجمد بودند که این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود (38/0=p). علل ناباروری، تعداد سلول­های جنین و grading جنین­های انتقال یافته، عوارض زایمانی، نحوه انتقال جنین، تعداد جنین‌های حاصل از زایمان و ضخامت آندومتر بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (61/0=p). تفاوت میانگین تعداد جنین­های منتقل شده در دو گروه معنادار بود (05/0>p) که این تفاوت پس از حذف زنان حامله نشده و انجام مقایسه در زنان حامله شده، دیگر معنادار نبود (22/0=p).
نتیجه‌گیری: هیچ تفاوتی از نظر میزان حاملگی و عوارض بارداری بین دو گروه جنین‌های فریز و جنین‌های تازه وجود ندارد (53/0=p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Pregnancy Rate and Effective Factors following Fresh and Frozen Embryo Transfer in Women undergoing Assisted Reproductive Techniques (ART)

نویسندگان [English]

 • Ezzat Shabani 1
 • Nayereh Khadem 2
 • Mohamad Taghi Shakeri 3
1 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Embryo cryopreservation is potentially the best method to increase pregnancy rate for the women at risk of OHSS (Ovarian Hyper stimulation Syndrome) and the women at risk of losing ovarian function. With regard to the importance of issue and increasing development in the world regarding to Embryo cryopreservation and following pregnancy, this study was performed with aim to compare pregnancy rate and effective factors following fresh and frozen embryos transfer in women undergoing Assisted Reproductive Techniques (ART) in Milad Infertility Center (Montaserieh).
Methods: This cohort study was performed on 200 infertile women who had referred to Mashhad Montaserieh Infertility Center during 2009-2010 for infertility treatment and were candidate for IVF/ICSI. Mature embryos of the patients were used in frozen and fresh groups for embryo transfer to uterus. Data was analyzed by SPSS software (version 11.5) and using Chi-square, independent t, and Kruskal Wallis test. P<0.05 was considered significant.
Results: From 200 infertile women, 80 cases (42%) had pregnancy which 43 (43%) were in fresh embryo group and 37 (37%) in frozen embryo group; the difference was not significant (P=0.38). Infertility causes, number of embryo cells and grading of transferred embryos, delivery complications, method of embryo transfer, number of fetuses obtained from delivery, and endometrial thickness were not statistically different between two groups (P=0.61). But, mean number of transferred embryo was statistically different between fresh embryo group and frozen embryo group (P<0.05), but this difference was not significant when non pregnant women were deleted and comparison among pregnant women was not significant (P=0.22).
Conclusion: There was no significant difference between fresh and frozen groups in terms of pregnancy rate and pregnancy complications (P=0.53).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assisted Reproductive Techniques (ART)
 • Fresh embryos
 • Frozen embryos
 1. Cobo A, Meseguer M, Remohi J, Pellicer A. Use of cryo-banked oocytes in an ovum donation programme: a prospective, randomized, controlled, clinical trial. Hum Reprod 2010; 25(9):2239–46.
 2. Maroufizadeh S, Ghaheri A, Omani Samani R. Factors associated with poor quality of life among Iranian infertile women undergoing IVF. Psychol Health Med 2016; 22(2):145-51.
 3. Schoolcraft WB, Surrey ES, Gardner DK. Embryo transfer: techniques and variables affecting success. Fertil Steril 2001; 76(5):863–70.
 4. Nouri K, Tempfer CB, Walch K, Promberger R, Dag S, Ott J. Predictive value of the time interval between embryo loading and transfer for IVF/ICSI success: a prospective cohort study. Reprod Biol Endocrinol 2015; 13:51.
 5. Doody KJ. Cryopreservation and delayed embryo transfer–assisted reproductive technology registry and reporting implications. Fertil Steril 2014; 102(1):27–31.
 6. Shapiro BS, Daneshmand ST, Restrepo H, Garner FC, Aguirre M, Hudson C. Matched-cohort comparison of single-embryo transfers in fresh and frozenthawed embryo transfer cycles. Fertil Steril 2013; 99(2):389–92.
 7. Halvaei I, Khalili MA, Razi MH, Agha-Rahimi A, Nottola SA. Impact of different embryo loading techniques on pregnancy rates in in vitro fertlization/embryo transfer cycles. J Hum Reprod Sci 2013; 6(1):65–9.
 8. Mains L, Van Voorhis BJ. Optimizing the technique of embryo transfer. Fertil Steril 2010; 94(3):785–90.
 9. Cobo A, Castello D, Vallejo B, Albert C, de los Santos JM, Remohi J. Outcome of cryotransfer of embryos developed from vitrified oocytes: double vitrification has no impact on delivery rates. Fertil Steril 2013; 99(6):1623–30.
 10. Xue Y, Tong X, Jiang L, Zhu H, Yang L, Zhang S. Effect of vitrification versus slow freezing of human day 3 embryos on β-hCG levels. J Assist Reprod Genet 2014; 31(8):1037–43.
 11. Scaravelli G, Vigiliano V, Mayorga JM, Bolli S, De Luca R, D'Aloja P. Analysis of oocyte cryopreservation in assisted reproduction: the Italian National Register data from 2005 to 2007. Reprod Biomed Online 2010; 21(4):496-500.
 12. Noreh LJ, Tucs O, Sekadde-Kigondu CB, Noreh JA. Outcomes of assisted reproductive technologies at the Nairobi In Vitro Fertilisation Centre. East Afr Med J 2009; 86(4):156-61.
 13. Hunault CC, Eijkemans MJ, Pieters MH, te Velde ER, Habbema JD, Fauser BC, et al. A prediction model for selecting patients undergoing in vitro fertilizaiton for elective single embryo transfer. Fertil Steril 2002; 77(4):725–32.
 14. Kuwayama M, Vajta G, Kato O, Leibo SP. Highly efficient vitrification method for cryopreservation of human oocytes. Reprod Biomed Online 2005; 11(3):300–8.
 15. Shapiro BS, Daneshmand ST, Garner FC, Aguirre M, Hudson C, Thomas S. Evidence of impaired endometrial receptivity after ovarian stimulation for in vitro fertilization: a prospective randomized trial comparing fresh and frozen-thawed embryo transfer in normal responders. Fertil Steril 2011; 96(2):344–8.
 16. Vahid RF, Ayati S, Mirzaeean S, Shakeri MT. Fertility outcome after IVF and related factors. J Gorgan Univ Med Sci 2009; 11(3):42-6. (Persian).
 17. Roque M, Lattes K, Serra S, Solà I, Geber S, Carreras R, et al. Fresh embryo transfer versus frozen embryo transfer in in vitro fertilization cycles: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril 2013; 99(1):156-62.
 18. Shapiro BS, Daneshmand ST, Garner FC, Aguirre M, Hudson C, Thomas S. Similar ongoing pregnancy rates after blastocyst transfer in fresh donor cycles and autologous cycles using cryopreserved bipronuclear oocytes suggest similar viability of transferred blastocysts. Fertil Steril 2010; 93(1):319–21.
 19. Griesinger G, Schultz L, Bauer T, Broessner A, Frambach T, Kissler S. Ovarian hyperstimulation syndrome prevention by gonadotropin-releasing hormone agonist triggering of final oocyte maturation in a gonadotropin-releasing hormone antagonist protocol in combination with “freeze-all” strategy: a prospective multicentric study. Fertil Steril 2011; 95(6):2029–33.
 20. D'Angelo A. Ovarian hyperstimulation syndrome prevention strategies: cryopreservation of all embryos. Semin Reprod Med 2010; 28(6):513–8.
 21. Salim R, Ben-Shlomo I, Colodner R, Keness Y, Shalev E. Bacterial colonization of the uterine cervix and success rate in assisted reproduction: results of a prospective survey. Hum Reprod 2002; 17(2):337-40.