بررسی سطح آگاهی مادران مراجعه کننده به زایشگاه‌های دانشگاهی شهر مشهد از مراقبت‌های دوره نوزادی در سال 1393

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی (MPH)، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 کارشناس ارشد مدیریت، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 متخصص پزشکی هسته‌ای، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه:کودکان آینده‌سازان جامعه هستند و تأمین سلامت کودکان یک سرمایه‌گذاری ملی و سازنده است. از آنجایی که مادران بیشترین تماس را با نوزادان دارند، بالا بودن آگاهی آنها در زمینه مراقبت‌ها و عوامل خطر دوره نوزادی می‌تواند در پیشگیری از مرگ‌‌و‌میر نوزادان بسیار مؤثر باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی مادران از مراقبت‌های نوزادی در سه بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1393 بر روی 784 مادر باردار مراجعه کننده به زایشگاه‌های بیمارستان‌های ام‌البنین (س)‌، امام رضا (ع)‌ و قائم (عج) انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این مطالعه، پرسشنامه پژوهشگر ساخته در خصوص مراقبت‌های دوره نوزادی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های تی، کای اسکوئر و آنووا انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها:در این مطالعه 50 نفر (4/6%) از مادران در مورد مراقبت‌های دوره نوزادی آگاهی ضعیف، 430 نفر (8/54%) آگاهی متوسط و 295 نفر (6/37%) آگاهی خوب داشتند. مادران با سطح تحصیلات دیپلم بیشترین میزان آگاهی را نسبت به سایر مادران داشتند. بین میزان تحصیلات، شغل مادر و نوع زایمان با آگاهی مادران از مراقبت­های دوره نوزادی ارتباط معناداری وجود داشت (05/0=p).
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر میزان آگاهی مادران در پیشگیری از بیماری­ها و مرگ و میر نوزادان، بهتر است تمرکز بیشتری بر آموزش مادران به خصوص در زمینه فعالیت‌های ورزشی مادر و رژیم غذایی، ترک خوردگی سرپستان و داروهای بی‌خطر در دوران شیردهی برای تمام مادران معطوف شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mothers' knowledge of neonatal care who referred to university maternities of Mashhad in 2014

نویسندگان [English]

 • Rozita Davoodi 1
 • Fatemeh Tara 2
 • Masoumeh Mirteimouri 2
 • Salmeh Dadgar 3
 • Robab Latifnejad Roudsari 3
 • Azadeh Soltanifar 1
 • Shaghayegh Rahmani 4
 • Golnaz Sabouri 4
 • Maryam Zare Hoseini 5
 • Nafiseh Saghafi 2
 • Toktam Hoseinnezhad 6
 • Mahboubeh Asadi 5
1 General practitioner (MPH), Patient Safety Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Patient Safety Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate professor, Department of Reproductive Health, Patient Safety Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 General practitioner, Patient Safety Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 M.Sc. of Management, Patient Safety Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Nuclear Medicine Specialist, Patient Safety Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Children are important component of future society and providing their health care is a national investment. With regard to close contact between mother and child, so, improving the mothers’ knowledge about neonatal care and the risk factors can be effective to prevent neonatal mortality and morbidity. This study was performed with aim to evaluate mothers’ knowledge about neonatal care in three educational hospitals of Mashhad University of Medical Sciences.
Methods: This cross-sectional study was conducted in 2014 on 784 pregnant women referred to maternity wards of Omolbanin, Emam reza and Ghaem hospitals. The data collection tool was a researcher-made questionnaire on neonatal care. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and using t-tests, Chi-square and ANOVA. P< 0.05 was considered significant.
Results: The knowledge of 50 mothers (6.4%) about neonatal care was poor, 430 (54.8%) moderate and 295(37.6%) good. The mothers with diploma level education had the highest level of knowledge than other mothers. There was significant relationship between mother's level of education, job and mode of delivery with mothers' knowledge about neonatal care (P=0.005).
Conclusion:Due to the effect of mothers' knowledge in the prevention of neonatal disease and mortality, it is better to focus more on educating mothers, especially in the field of mother’s diet and exercise, nipple cracking, and safe drugs during breastfeeding for all mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge
 • Neonatal care
 • Neonatal period
 1. Gholizade S, Neysari R, Mohaddesi H. Evaluation of mothers' knowledge about baby care in the first days after delivery in private and educational hospitals of Urmia. J Nurs Midwifery Tabriz 2011; 22:5-10. (Persian).
 2. Behrman N. Textbook of pediatrics. 18th ed. Philadelphia: WB Sanders; 2006.
 3. Marlow D, Redding B. Textbook of pediatric nursing. Philadelphia: Pediatric Nursing; 1973. P. 1-13, 21-42.
 4. Shadzi S. Persian textbook of public health. 3rd ed. Tehran: Persian Textbook of Public Health; 2012. P. 1733-42. (Persian).
 5. Dongre AR, Deshmukh PR, Garg BS. Awareness and health care seeking for newborn danger signs among mothers in peri-urban Wardha. Indian J Pediatr 2009; 76(7):691-3.
 6. Kermani RM, Zoljalali SH, Azari A, Kohpayezade J. The role of training workshops of newborn cares in promotion of mothers' knowledge. Iran J Pediatr 2007; 17(Suppl 1):41-6.
 7. Sharafi R. Knowledge assessment of the mothers of admitted neonates in the hospitals of Rasht, about neonatal cares. Urmia Med J 2009; 20(1):21-5. (Persian).
 8. Arzani A, Mohammadkhan KS, Zahed PY. The effect of educational intervention on continuous breast feeding in low birth weight infants. J Qazvin Univ Med Sci 2008; 12(2):69-75. (Persian).
 9. Mir Ghaforvand M, Alizade SM. Nulliparous mothers' knowledge about baby care in hospitals in Tabriz. Urmia Med J 2001; 11(4):234-42. (Persian).
 10. Taleghani F, Mahdizade K. Evaluation of the knowledge and health behavior of mothers about children health needs in Rafsanjan in 1998. Teb-va-Tazkiyeh 1998; 7(3):13-6. (Persian).
 11. Jouhari SH, Bayati S, Poor Asad Kheirabadi F, Moradi E. Cesarean Section Rate and Its Cause in Fasa in the Year 2011. Journal of Fasa University of Medical Sciences .2014 ؛ 4(3):295-300.
 12. Karimi S, Najafi Kelyani M, Taghizade M, Nekoee F, Kamali M. Comparing the patterns of breastfeeding in women with NVD and CS. Iran Nurs J 2012; 14(6):46-53. (Persian).
 13. Asgharnia M, Heidarzadeh A, Zahiri Z, Seyhani AR, Oudi M. Assessment of women’s knowledge regarding postpartum complications and cares. J Guilan Univ Med Sci 2005; 14(55):56-62.
 14. Vakilian K, Mobaseri S. The evaluation prenatal preparation classes in knowledge, attitude and practice in pregnant mothers. Nurs Dev Health 2014; 4(6-7):73-81. (Persian).
 15. Gaffari V, Vahidshani K, Taleshi BA. Knowledge and attitude about neonatal ICTR among mothers in Sari. J Mazandaran Univ Med Sci 2006; 16(52):92-9. (Persian).
 16. Khorshidifard M, Pishva N, Bonyadi F. Assessment of knowledge, attitude and behavior of mothers on neonataljaundicein Kazerooncity in 2013. Nurs J Vulnerable 2015; 2(3):59-68. (Persian).
 17. Noohi E, Nazemzadeh M, Nakhei N. The study of knowledge, attitude and practice of puerperal women about exercise during pregnancy. Iran J Nurs 2010; 23(66):64-72.
 18. Bagheri M, Tafazoli M, Sohrabi Z. Effect of education on the awareness of Primigravida couples toward infant care. Iran J Neonatol 2016; 7(4):30-4.
 19. Mardani M, Mohsenzadeh A, Yaripour M. Study of knowledge rate of parturient mothers about breast feeding advantages. Yafteh 2008; 9(4):3-11. (Persian).
 20. Hemmatyar M, Vakili IL. The evaluation of awareness of pregnant mothers & reproductive age women about nursing. Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch 2004; 14(1):23-8. (Persian).
 21. Heidari B, Etemadifar S, Raeisi M. The effectiveness of a supportive educative program on mothers’ knowledge and performance about breast feeding in health care centers of Shahrekord city 2012. J Clin Nurs Midwifery 2016; 5(1):67-75.

Esmaeeli H. Knowledge assessment of neonatal care among postnatal mothers. Iran J Neonatol 2013; 4(1):28-31.