بررسی ارتباط بین شکایات شایع در دوران بارداری با کیفیت زندگی در زنان باردار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران.

4 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

5 دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

6 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: تغییرات جسمانی و روان‌شناختی دوران بارداری بر کیفیت زندگی زنان باردار تاثیر می‌گذارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی و شکایات شایع دوران بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1393 بر روی 199 نفر از زنان باردار مراجعه­کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام گرفت. گردآوری دادها با استفاده از پرسشنامه شکایات شایع دوران بارداری و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی چندگانه انجام شد.
یافته­ها: در این مطالعه میانگین نمره رضایت‌مندی کلی از زندگی 75/16±84/68 و میانگین نمره شکایت‌های شایع مادران باردار 1/9±12/38 بود. بر اساس نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون بین نمره شکایات شایع دوران بارداری با نمره رضایت‌مندی کلی از زندگی (34/0- =r، 001/0>p) و نمره حیطه­های جسمی (425/0- =r، 001/0>p)، روحی (239/0- =r، 001/0>p)، اجتماعی (228/0- =r، 002/0>p) و محیطی (161/0- =r، 04/0>p) همبستگی معکوس و معناداری وجود داشت. همچنین بر اساس نتایج رگرسیون خطی، حمایت اطرافیان اثر مثبت بر کیفیت زندگی داشت؛ به‌طوری‌که میانگین نمره کیفیت زندگی در گروهی با حمایت متوسط حدود 8 واحد و در گروهی با حمایت بالا حدود 11 واحد بیشتر از گروه با حمایت پایین بود (001/0>p). همچنین با افزایش شکایات شایع دوران بارداری میانگین نمره کیفیت زندگی 57/0 کاهش یافت که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0>p).
نتیجه­گیری: شکایات دوران بارداری اثر قابل ملاحظه­ای بر کیفیت زندگی زنان باردار دارد، لذا توجه مراقبین بهداشتی به این شکایات و برنامه­ریزی در جهت اقدامات مراقبتی برای کنترل آن و حمایت اطرافیان می­تواند بر کیفیت زندگی زنان باردار، تأثیر بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Minor Ailments of Pregnancy and Quality of life in pregnant women

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Zahra Karimi 1
 • Salmeh Dadgar 2
 • Mahbubeh Abdollahi 3
 • Somayyeh Yousefi 4
 • Maryam Tolyat 5
 • Zahra Khosravi Anbaran 6
1 Assistant Professor, Department of Midwifery, Evidence-Based Health Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistance professor, Department of Biostatistics, School of Paramedical, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran.
4 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
5 PhD student in Nursing, School of Paramedical, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
6 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Physical and psychological changes during pregnancy lead to changes in pregnant mother's health behaviors and life style and has effects on physical, psychological and social health and eventually on her quality of life in different stages of pregnancy . This study was done with aim to determine the relationship between quality of life and minor ailments of pregnancy.
Methods: This cross-sectional study was performed on 199 pregnant women referred to health centers of Birjand University of Medical Sciences in 2014. Data collection tools included: researcher-made questionnaire consisting of demographic and midwifery information, minor ailments of pregnancy questionnaire, and shorted version of the quality of life standard questionnaire (SF-26). Data were analyzed by SPSS software (version 16) and using Pearson correlation coefficient and multiple linear regression analysis. PResults: The mean of overall satisfaction of life was 68.84±16.75 and the mean score of pregnant mothers' common complaints was 38.12±9.1. The most common complaint was related to fatigue (82.3%). Also, the results of Pearson correlation coefficient showed significant reverse correlation between minor ailments of pregnancy and the score of overall satisfaction of life (r = -0.34, p < 0.001), the score of physical (r = -0.425, p < 0.001), mental (r = -0.239, p < 0.001), social (r = -0.228, p = 0.002) and environmental (r = -0.161, p = 0.04) areas. The results of linear regression model showed that social support had positive effect on quality of life. So that mean score of quality of life in a group with average support was about 8 unit and in a group with high support was 11 unit more than a group with low level of support (p < 0.001). Also, with increasing pregnant mothers' common complaints, the mean score of quality of life decreased as 0.57 unit that was statistically significant (p < 0.001).
Conclusion: The incidence of ailments during pregnancy has a remarkable effect on pregnant women's quality of life. So, the health workers' attention to these complaints and planning for care and health measurements for control and support of others can be effective on pregnant women's quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Minor Ailments of Pregnancy
 • Pregnant Women
 • Quality of life
 1. Roberts RM, Muller T, Sweeney A, Bratkovic D, Gannoni A. Promoting psychological well-being in women with phenylketonuria: pregnancy-related stresses, coping strategies and supports. Mol Genet Metab Rep 2014; 1:148-57.
 2. Tafazoli M, bagheri M, Boskabadi H, Setayesh Y. The comparative study of the impact of antenatal training care infants to fathers and couple on the fathers' participations after birth. Int J Pediatr 2013; 1(1): 31-38.
 3. Skouteris H. Pregnancy: physical and body image changes. Encyclopedia of body image and human appearance. London, England: Elsevier; 2012. P. 664-8.
 4. Mckee MD, Cunningham M, Jankowski KR, Zayas L. Health-related functional status in pregnancy: relationship to depression and social support in a multi-ethnic population. Obstet Gynecol 2001; 97(6):988-93.
 5. Cioffi J, Schmied V, Dahlen H, Mills A, Thornton C, Duff M, et al. Physical activity in pregnancy: women's perceptions, practices, and influencing factors. J Midwifery Womens Health 2010; 55(5):455-61.
 6. Mirmohammadaliei M, Khakbazan Z, Kazemnejad AN, Abbaszadeh F. Comparison of quality of life and depression among women with normal and high risk pregnancies. J Hayat 2007; 13(1):35-42. (Persian).
 7. Lark R. physical activity in pregnancy: women's perceptions, practices, and influencing factors. Journal of Midwifery & Women’s Health. 2011.
 8. Saeidi R, Tafazoli M, Gholami Robatsangi M. Kangaroo mother care for infantile colic: a randomized clinical trial. Tehran Univ Med J. 2010; 67 (12):870-875.
 9. Otchet F, Carey MS, Adam L. General health and psychological symptom status in pregnancy and the puerperium: what is normal? Obstet Gynecol 1999; 94(6):935-41.
 10. Poudevigne MS, O’Connor PJ. A review of physical activity patterns in pregnant women and their relationship to psychological health. Sports Med 2006; 36(1):19-38.
 11. Felce D, Perry J. Quality of life: its definition and measurement. Res Dev Disabil 1995; 16(1):51-74.
 12. Andrist LC, Nicholas PK, Wolf K. A history of nursing ideas. Massachusetts: Jones & Bartlett Learning; 2006.
 13. King CR, Hinds PS. Quality of life: from nursing and patient perspectives. Massachusetts: Jones & Bartlett Publishers; 2011.
 14. Nikpour M, Abedian Z, Mokhber N, Ebrahimzadeh S, Khani S. Comparison of quality of life in women after vaginal delivery and cesarean section. J Babol Univ Med Sci 2011; 13(1):44-50. (Persian).
 15. Murray SS, McKinney ES. Foundations of maternal-newborn and women's health nursing. Philadelphia: WB Saunders Company; 2006.
 16. Abbaszadeh F, Baghery A, Mehran NA. Quality of life among pregnant women. J Hayat 2009; 15(1):41-8. (Persian).
 17. Jouybari L, Sanagu A, Chehregosha M. The quality of pregnant women life with nausea and vomiting. Qom Univ Med Sci J 2012; 6(2):88-94. (Persian).
 18. Olsson C, Nilsson-Wikmar L. Health related quality of life and physical ability among pregnant women with and without back pain in late pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83(4):351-7.
 19. Coban A, Arslan GG, Įolakfakioglu A, Sirlan A. Impact on quality of life and physical ability of pregnancy-related back pain in the third trimester of pregnancy. J Pak Med Assoc 2011; 61(11):1122-4.
 20. Salari H, Basiri K. The survey of young and middle age women health status of Gonabad city center. Ofoge-e-Danesh 2003; 16:104-10. (Persian).
 21. Abbaszadeh F, Baghery A, Mehran N. Quality of life in pregnant women. Payesh 2010; 9(1):69-75. (Persian).
 22. Haas JS, Jackson RA, Fuentes‐Afflick E, Stewart AL, Dean ML, Brawarsky P, et al. Changes in the health status of women during and after pregnancy. J Gen Intern Med 2005; 20(1):45-51.
 23. Hueston WJ, Kasik-Miller S. Changes in functional health status during normal pregnancy. J Fam Pract 1998; 47(3):209-12.
 24. de Oliveira BH, Nadanovsky P. The impact of oral pain on quality of life during pregnancy in low-income Brazilian women. J Orofac Pain 2006; 20(4):297-305.
 25. Hemingway H, Nicholson A, Stafford M, Roberts R, Marmot M. The impact of socioeconomic status on health functioning as assessed by the SF-36 questionnaire: the Whitehall II Study. Am J Public Health 1997; 87(9):1484-90.
 26. Chou FH, Lin LL, Cooney AT, Walker LO, Riggs MW. Psychosocial factors related to nausea, vomiting, and fatigue in early pregnancy. J Nurs Scholarsh 2003; 35(2):119-25.
 27. Couto ER, Couto E, Vian B, Gregório Z Nomura ML, Zaccaria R, et al. Quality of life, depression and anxiety among pregnant women with previous adverse pregnancy outcomes. Sao Paulo Med J 2009; 127(4):185-9.
 28. Elsenbruch S, Benson S, Rücke M, Rose M, Dudenhausen J, Pincus-Knackstedt MK, et al. Social support during pregnancy: effects on maternal depressive symptoms, smoking and pregnancy outcome. Hum Reprod 2007; 22(3):869-77.
 29. Khosravi Anbaran Z, Baghdari N, Sadeghi Sahebzad E, Moradi M, Karimi FZ. Comparing Infant Nutrition in Wanted and Unwanted Pregnancies. Int J Pediatr 2016; 4(12): 4043-50.
 30. Karami K, Mardani A. Relationship between mental health and quality of life in pregnant women. J Health Breeze 2014; 2(1):10-7. (Persian).
 31. Karimi FZ, Khadivzadeh T, Saeidi M, Bagheri S. The Effect of Kangaroo Mother Care Immediately after Delivery on Mother-infant Attachment and on Maternal Anxiety about the Baby 3- Months after Delivery: a Randomized Controlled Trial. Int J Pediatr 2016; 4(9): 3561-70.
 32. Karimi A, Tara F, Khadivzadeh T, Aghamohammadian Sharbaf HR. The effect of skin to skin contact immediately after delivery on the maternal attachment and anxiety regarding infant. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(67):7-15. (Persian).