مقایسه ضخامت اینتیما مدیای شریان کاروتید در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی و زنان باردار سالم با فشارخون طبیعی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 متخصص رادیولوژی، بیمارستان سجادیه، تربت جام، ایران.

3 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دستیار تخصصی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: پره­اکلامپسی یک اختلال چند‌سیستمی با علت‌شناسی نامعلوم است که به نظر می‌رسد در درازمدت می‌تواند افراد مبتلا را در معرض خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی - عروقی قرار دهد. از سوی دیگر در مطالعات اخیر به افزایش ضخامت اینتیما مدیا شریان کاروتید (IMT) به‌عنوان ریسک فاکتوری مستقل، در پیش‌گویی زودرس ابتلاء به بیماری‌های آترواسکلروتیک قلبی عروقی اشاره شده است. با توجه به اختلال فونکسیون آندوتلیوم به‌عنوان مکانیسم پاتوژنتیک مشترک در روند تغییرات آترواسکلروتیک و پره­اکلامپسی، مطالعه حاضر با هدف مقایسه ضخامت اینتیما مدیا شریان کاروتید در زنان مبتلا به پره­اکلامپسی و کنترل سالم انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مقطعی که در سال 95-1394 انجام شد، ضخامت اینتیما مدیا عروق کاروتید مشترک با استفاده از سونوگرافی در 30 زن باردار مبتلا به پره­اکلامپسی، 30 زن باردار سالم با فشار خون طبیعی و 30 زن سالم غیر باردار که از نظر سن و سن بارداری همسان بودند، اندازه‌گیری شد، سپس میانگین آن در بین سه گروه مورد مقایسه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون‌های کای اسکوئر، تست دقیق فیشر، کولموگروف- اسمیروف، آنووا و کروسکال والیس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین IMT شریان‌های کاروتید راست و چپ به ترتیب در گروه زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی (05/0±78/0 میلی‌متر و 28/0±76/0 میلی‌متر)، در زنان باردار سالم با فشار خون طبیعی (01/0±52/0 میلی‌متر و 01/0±53/0 میلی‌متر) و در زنان سالم غیر باردار (01/0±54/0 میلی‌متر و 01/0±56/0 میلی‌متر) بود که در گروه زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی تفاوت آماری معناداری با دو گروه دیگر وجود داشت (001/0>p).
نتیجه‌گیری: IMT به عنوان مارکری مهم و مستقل در پیش‌گویی زودرس بیماری‌های آترواسکلروتیک قلبی عروقی، در زنان مبتلا به پره­اکلامپسی به طور بارزی بالاتر از دو گروه کنترل می‌باشد، از طرفی با توجه به ارتباط این فاکتور با خطر افزایش بیماری­های آترواسکلروتیک، منطقی است این زنان به‌عنوان گروه پرخطر بیماری‌های قلبی - عروقی در نظر گرفته شده و مورد بررسی­های غربالگری زودرس بیماری­های آترواسکلروتیک قلبی - عروقی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of carotid artery intima media thickness in preeclamptic patients with healthy normotensive pregnant women

نویسندگان [English]

 • Maliheh Afiat 1
 • Ehsan Esmailpour 2
 • Lida Jarahi 3
 • Leila Pourali 4
 • Golnaz Iranmanesh 5
 • Navid Daghighi 5
 • Parvaneh Layegh 6
1 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Radiologist, Sajadieh hospital, Torbat jam, Iran
3 Associated Professor of Community Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Resident of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,Iran.
چکیده [English]

Introduction: Preeclampsia is a multisystem disorder with unknown etiology which raises the risk of developing cardiovascular diseases in later life. On the other hand , recent studies have shown that increase in Carotid intima-media thickness (IMT) could be an independent predictor for early detection of atherosclerotic cardiovascular Diseases. According to Endothelial dysfunction as a common pathogenetic mechanism in preeclampsia and atherosclerotic process, we compared the carotid IMT of women with preeclampsia to healthy controls.
Methods and Materials: In this cross-sectional study in the years 1394-95, IMT of common carotid artery was measured by ultrasonography in 30 pregnant women who admitted due to preeclampsia , 30 healthy pregnant women and 30 healthy non-pregnant women who were matched for age and gestational age. Then the data were coded and imputed to the software. Statistical analysis was done using SPSS software (version 11.5) and appropriate statistical tests. The level of statistical significance considerate as lower than 0.05.
Results: The Mean IMT of carotid arteries was 0.77 ± 0.29 mm in pregnant women with preeclampsia , 0.52± 0.09 mm in healthy normotensive pregnant women and 0.55± 0.07 mm in healthy non-pregnant women with significant statistical difference among three groups.p value:<0.001).
Conclusion: The results of this study showed that IMT as an important and independent marker in the early prediction of atherosclerotic cardiovascular disease in women with preeclampsia is significantly higher than the control groups. Considering the association between increased IMT and higher risk of atherosclerotic diseases, we suggest that women with preeclampsia should be assessed for early detection of atherosclerotic cardiovascular diseases  as a high risk group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Preeclampsia
 • Carotid intima-media thickness
 • cardiovascular disorders
 1. Gaugler-Senden IP, Berends AL, de Groot CJ, Steegers EA. Severe, very early onset preeclampsia: subsequent pregnancies and future parental cardiovascular health. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008; 140(2):171-7.
 2. Li X, Chen T, Dong X, Gou WL, Lau S, Stone P, et al. Early onset preeclampsia in subsequent pregnancies correlates with early onset preeclampsia in first pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014; 177:94-9
 3. Allameh SZ, Tehrani HG, Hashemi SM, Nia RB, Hoseini F. Assessment of endothelium: dependent vasodilation with a non-invasive method in patients with preeclampsia compared to normotensive pregnant women. J Res Med Sci 2014; 19(2):175-7.
 4. Alatab S, Fakhrzadeh H, Sharifi F, Mostashfi A, Mirarefin M, Badamchizadeh Z, et al. Impact of hypertension on various markers of subclinical atherosclerosis in early type 2 diabetes. J Diabetes Metab Disord 2014; 13(1):24.
 5. Song YJ, Cho KI, Kim SM, Jang HD, Park JM, Kim SS, et al. The predictive value of retinal vascular findings for carotid artery atherosclerosis: are further recommendations with regard to carotid atherosclerosis screening needed? Heart Vessels 2013; 28(3):369-76.
 6. Yuan LJ, Xue D, Duan YY, Cao TS, Yang HG, Zhou N. Carotid arterial intima–media thickness and arterial stiffness in pre-eclampsia: analysis with a radiofrequency ultrasound technique. Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 42(6):644-52.
 7. Sattar N, Ramsay J, Crawford L, Cheyne H, Greer IA. Classic and novel risk factor parameters in women with a history of preeclampsia. Hypertension 2003; 42(1):39-42.
 8. Blaauw J, van Pampus MG, Van Doormaal JJ, Fokkema MR, Fidler V, Smit AJ, et al. Increased intima-media thickness after early-onset preeclampsia. Obstet Gynecol 2006; 107(6):1345-51.
 9. Barden A, Ritchie J, Walters B, Michael C, Rivera J, Mori T, et al. Study of plasma factors associated with neutrophil activation and lipid peroxidation in preeclampsia. Hypertension 2001; 38(4):803-8.
 10. Nisell H, Erikssen C, Persson B, Carlström K. Is carbohydrate metabolism altered among women who have undergone a preeclamptic pregnancy? Gynecol Obstet Invest 1999; 48(4):241-6.
 11. Smith GC, Pell JP, Walsh D. Pregnancy complications and maternal risk of ischaemic heart disease: a retrospective cohort study of 129,290 births. Lancet 2001; 357(9273):2002-6.
 12. Funai EF, Friedlander Y, Paltiel O, Tiram E, Xue X, Deutsch L, et al. Long-term mortality after preeclampsia. Epidemiology 2005; 16(2):206-15.
 13. Irgens HU, Roberts JM, Reisæter L, Irgens LM, Lie RT. Long term mortality of mothers and fathers after pre-eclampsia: population based cohort studyPre-eclampsia and cardiovascular disease later in life: who is at risk? BMJ 2001; 323(7323):1213-7.
 14. Roberts JM, Redman C. Pre-eclampsia: more than pregnancy-induced hypertension. Lancet 1993; 341(8858):1447-51.
 15. Hayman R, Brockelsby J, Kenny L, Baker P. Preeclampsia: the endothelium, circulating factor(s) and vascular endothelial growth factor. J Soc Gynecol Investig 1999; 6(1):3-10.
 16. Sinha AK, Eigenbrodt M, Mehta JL. Does carotid intima media thickness indicate coronary atherosclerosis? Curr Opin Cardiol 2002; 17(5):526-30.
 17. Haukkamaa L, Moilanen L, Kattainen A, Luoto R, Kähönen M, Leinonen M, et al. Pre-eclampsia is a risk factor of carotid artery atherosclerosis. Cerebrovasc Dis 2009; 27(6):599-607.
 18. Stergiotou I, Crispi F, Valenzuela-Alcaraz B, Bijnens B, GratacosE. Patterns of maternal vascular remodeling and responsiveness in early-versus late-onset preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2013; 209(6):558.e1-14.
 19. Verissimo C. Intima-media thickness and hypertensive disorders of pregnancy: a prospective study. Rev Port Cir Cardiotorac Vasc 2010; 17(2):123-8.
 20. Mori T, Watanabe K, Iwasaki A, Kimura C, Matsushita H, Shinohara K, et al. Differences in vascular reactivity between pregnant women with chronic hypertension and preeclampsia. Hypertens Res 2014; 37(2):145-50.
 21. Humphries KH, Westendorp IC, Bots ML, Spinelli JJ, Carere RG, Hofman A, et al. Parity and carotid artery atherosclerosis in elderly women the rotterdam study. Stroke 2001; 32(10):2259-64.

Ness RB, Harris T, Cobb J, Flegal KM, Kelsey JL, Balanger A, et al. Number of pregnancies and the subsequent risk of cardiovascular disease. N Engl J Med 1993; 328(21):1528-33