تأثیر تمرینات ورزشی ثبات مرکزی بر لوردوز و کمردرد بعد از زایمان در زنان نخست‌زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

2 استادیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

3 دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

4 استادیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری و زایمان به عنوان یک روند طبیعی در مقاطعی از زندگی زنان، با تغییرات روحی و جسمی همراه می‌باشد. کمردرد دوران بارداری که ممکن است تا 6 ماه پس از زایمان باقی بماند، وابسته به علل متعددی از جمله ضعف عضلانی و برطرف نشدن لوردوز کمری است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر لوردوز کمری و کمردرد بعد از زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مداخله­ای نیمه‌­تجربی در نیمه دوم سال 1394 بر روی 32 زن نخست‌زای مراجعه‌کننده به بیمارستان شهیدان مبینی و بانوانی شهرستان سبزوار انجام شد. افراد در دو گروه 16 نفره تمرین و کنترل قرار گرفتند. گروه تمرینی به مدت 8 هفته (3 جلسه در هفته) به اجرای تمرینات ثبات مرکزی پرداختند. گروه کنترل در این مدت هیچ­گونه تمرین ورزشی انجام ندادند. پس از اتمام دوره 8 هفته‌ای، زاویه لوردوز کمری و شدت کمردرد آنان محاسبه شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از  نرم­افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‎های تی زوجی و تی وابسته انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‎دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه تمرینات ثبات مرکزی باعث کاهش معنی­دار زاویه لوردوز کمری (034/0=p) و کاهش شدت کمردرد شد (003/0=p).
نتیجه­گیری: تمرینات ثبات مرکزی روش مناسبی برای اصلاح ناهنجاری لوردوز کمری و بهبود کمردرد بعد از زایمان است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Core Stability Training on Postpartum Lumbar Lordosis and Low Back Pain in Nulliparous Women

نویسندگان [English]

 • Fouziye Zahedpour 1
 • Mohammadreza Mohammadi 2
 • Mohsen Damavandi 3
 • Jila Agah 4
1 M.Sc. Student, Department of Physical Education, School of Sport Sciences, University of Hakim Sabzevari, Sabzevar, Iran.
2 Assistant Profesoor, Department of Sports Pathology and Modifying Movements, School of Sport Sciences, University of Hakim Sabzevari, Sabzevar, Iran.
3 Associate professor, Department of Sports Biomechanics, School of Sport Sciences, University of Hakim Sabzevari, Sabzevar, Iran.
4 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnancy and childbirth as a natural process at some points of women’s life is associated with mental and physical changes. Prpgancy low back pain which may last up to six months after delivery is related to multiple factors including muscle weakness and remained lumbar lordosis. Therefore, this study was performed with aim to determine the effect of core stability training on lumbar lordosis and low back pain after delivery.  
Methods: This semi-experimental interventional study was performed on 32 nulliparous womenreferred to Shaid Mobini and Shahid Banoovani haspitals in Sabzevar city at the second half of 2015. The subjects were divided to training and control groups (n=16 in each group). The training group performed core stability exercises for 8 weeks (3 sessions per week). The control group had no exercise during this time. At the end of 8 weeks, lumbar lordosis and low back pain were measured. Data were analyzed by SPSS statistical software (version 20) and using independent t and paired samples t-test. P<0.05 was considered significant.
Results: In this study, core stability trainings significantly decreased lumbar lordosis (P=0.034) and low back pain (P=0.003).
Conclusion: The core stability training is a good approach for correction of lumbar lordosis and back pain after childbirth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Core Stability
 • Low back pain
 • Lumbar lordosis
 • Nulliparous women
 • Postpartum exercise
 1.  

  1. Nikpoor S, Barazandeh G, Tawakoni S, Haghani H. Effect of exercise on physical status of primiparus women at puerperal stage. Iran J Nurs 2001; 13(27):11-8. (Persian).
  2. Radmehr M, Alizadeh S, Basikhasteh M. Survey of maternal health`s problems and their help behavioral after delivery in women referring to health centers. Nurs Dev Health 2013; 3(4-5):93-9. (Persian).
  3. Roohi M. Maternal morbidity within 45 days delivery. Iran J Nurs 2005; 18(41):145-52. (Persian).
  4. Glazener CM, Abdalla M, Stroud P, Naji S, Templeton A, Russell IT. Postnatal maternal morbidity: extent, causes, prevention and treatment. Br J Obstet Gynaecol 1995; 102(4):282-7.
  5. Abedini Z, Nikpour M, Mokhber NA, Ebrahim SA, Khani SO. Evaluation of relationship between delivery mode and postpartum quality of life. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 3(13):47-53. (Persian).
  6. Scott JR, Gibbs RS, Karlan BY. Danforth’s obstetrics and gynecology. 6th ed. Philadelphia: JB Lippincott; 1990.
  7. Farahani A, Shoja AD, Mehra AM. The study of the spinal posture in pregnant women, while pre-partum and post-partum to suggest corrective exercises program in Kerman. Peyke Noor J 2006; 4(3):30-7. (Persian).
  8. Saeedi S. Evaluation changes in lumbar lordosis and low back pain during pregnancy and the effects of exercise on lumbar lordosis correction postpartum women. [Master Thesis]. Sharekord, Iran: Physical Education and Sport Sciences, Sharekord University; 2010. (Persian).
  9. Norris CM. Functional load abdominal training: part 1. Phys Ther Sport 1999; 2(1):29-39.
  10. Mahdizadeh R. The effect of core muscle stability on lumbar lordosis angle of university girl students. Manage Sport Movem Sci 2013; 3(5):117-26. (Persian).
  11. Alemzadeh M. Identification of special exercises during pregnancy on anthropometric variables, kinematics, different posture and back pain in pregnancy. [PhD Dissertation]. Hamedan, Iran: Bu Ali Sina University; 1999. (Persian).
  12. Sedaghati P, Aqa AH, Arjmand A. Effect of regular physical activity on the decrement of back pain and weight change of the pregnancy period. Olympic 2006; 13(4):51-60. (Persian).
  13. Maghbooli T, Dizaij G. Study the effects of exercise on the severity of low back pain related to pregnancy and treatment in nulliparous women. [PhD Dissertation]. Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences and Health Services; 1998. (Persian).
  14. Zand S, Zamani A. The effect of some simple exercises and correct daily activity in prevention of backache in pregnancy period. Arak Med Univ J 2008; 11(3):49-54. (Persian).
  15. Bandpei M, Ahmadshirvani M, Fakhri M, Rahmani N. The effect of an exercise program and ergonomic advices on treatment of pregnancy-related low back pain: a randomized controlled clinical trial. J Mazandaran Univ Med Sci 2010; 20(77):10-9. (Persian).
  16. Bandpei M, Fakhri M, Âhmad Shirvani M, Bagheri Nesami M. Low back pain in pregnancy: a systematic review of the literature. J Mazandaran Univ Med Sci 2004; 14(44):94-107. (Persian).
  17. Arab AM. Determine the effect of various mechanical factors in the incidence of low back pain. [Master Thesis]. Tehran, Iran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2000. (Persian).
  18. Saidi F, Rajabi R, Ebrahimi TE, Mosavi SJ. Reliability and validity of Iranian flexible ruler in lumbar spine curvature measurement. J Movem Sci Sports 2009; 7(14):31-8. (Persian).
  19. Mahdavinejad R, Rezaei SS. Pilate's selected exercises effects on women's lumbar hyperlordosis in immediate post-partum period. Asian J Multidiscipl Stud 2014; 2(2):48-53.
  20. Kashanian M, Akbari Z, Alizadeh MH. The effect of exercise on back pain and lordosis in pregnant women. Razi J Med Sci 2010; 16(69):40-5. (Persian).
  21. Samadi H, Rajabi R, Minounezhad H, Shahi Y, Samadi BF. Comparison the rate of pain, disability and psychological symptoms in patients with chronic low back pain pre and post stabilization training. Olympic 2010; 18(2):125-34. (Persian).
  22. Murrie VL, Dixon AK, Hollingworth W, Wilson H, Doyle TA. Lumbar lordosis: study of patients with and without low back pain. Clin Anat 2003; 16(2):144–7.
  23. Unsgaard-Tøndel M, Vasseljen O, Woodhouse A, Mørkved S. Exercises for women with persistent pelvic and low back pain after pregnancy. Glob J Health Sci 2016; 8(9):54311.
  24. Kumar J, Yadav J, Kalra S. Effect of pelvic floor muscle exercises in comparison with core stability exercises on pain, functional status and abdominal muscle endurance in post-partum females with chronic low back pain. India J Health Sci Care 2015; 2(2):121-6.
  25. Gutke A, Betten C, Degerskär K, Pousette S, Olsén MF. Treatments for pregnancy‐related lumbopelvic pain: a systematic review of physiotherapy modalities. Acta Obstet Gynecol Scand 2015; 94(11):1156-67.
  26. Chaudry S, Rashid F, Shah SI. Effectiveness of core stabilization exercises along with postural correction in postpartum back pain. Rawal Med J 2013; 38(3):256-9.
  27. Walton LM, Costa A, LaVanture D, Mcllrath S, Stebbins B. The effects of a 6 week dynamic core stability plank exercise program compared to a traditional supine core stability strengthening program on diastasis recti abdominis closure, pain, oswestry disability index (ODI) and pelvic floor disability index scores (PFDI). Phys Ther Rehabilit 2016; 3(1):3.