مقایسه تأثیر مشاوره تلفیقی (گروهی و فردی) با مشاوره صرفاً گروهی بر آگاهی و نگرش جنسی زنان در آستانه ازدواج

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: مطالعات قبلی و نیازسنجی انجام شده، حاکی از نیاز مبرم جوانان در آستانه ازدواج برای حضور در کلاس­های مشاوره­ای است که بتوانند به راحتی سؤالات جنسی خود را مطرح کرده و پاسخ آن را دریافت نمایند. بنابراین با توجه به کمبود اطلاعات در مورد مؤثرترین روش ارائه مشاوره در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر مشاوره گروهی و تلفیقی از مشاوره گروهی و فردی بر آگاهی و نگرش جنسی زنان در آستانه ازدواج انجام شد.
روش‎کار: این مطالعه مداخله­ای سه­گروهه در سال 95-1394 بر روی 162 نفر از زنان مراجعه­کننده به واحد مشاوره پیش از ازدواج مراکز بهداشت مشهد انجام شد. افراد به سه گروه دریافت­کننده تلفیقی از مشاوره گروهی و فردی، فقط مشاوره گروهی و آموزش معمول (کنترل) تخصیص یافتند. گروه مشاوره تلفیقی، دو جلسه مشاوره گروهی و یک جلسه مشاوره فردی و گروه دیگر، سه جلسه دو ساعته مشاوره گروهی با فواصل یک هفته با موضوعات روابط زوجین و سلامت جنسی و باروری دریافت نمودند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه­­ استاندارد اسکاس جمع­آوری و با استفاده از نرم‎افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‎های تحلیل واریانس یک­طرفه، آزمون ­توکی، آزمون آنووا یک طرفه، کروسکال­ والیس و کای دو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.مقدار p کمتر از 05/0 معنی­دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: پس از مداخله، اختلاف نمرات آگاهی (001/0=p) و نگرش جنسی (004/0=p) در سه گروه معنی­دار بود، اما بین آگاهی (9/0=p) و نگرش (4/0=p) دو گروه مداخله اختلاف معناداری وجود نداشت.
نتیجه­گیری: به‎دنبال مشاوره گروهی و تلفیقی از مشاوره گروهی و فردی، نمره آگاهی و نگرش زنان نسبت به روابط جنسی افزایش یافت که این افزایش در مقایسه با گروه کنترل معنادار بود. با توجه به امکانات، اجرای هر یک از این دو روش مشاوره توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of group counseling and integrated counseling (group and individual) on sexual knowledge and attitude in women on the verge of marriage

نویسندگان [English]

 • Seyyedeh Adeleh Rahmanian 1
 • Talat Khadivzadeh 2
 • Habibollah Esmaily 3
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Professor, Department of Biostatistics, Management and Factors Affecting Health Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Previous studies and needs assessment indicate the need for youthon the verge of marriage to attend counseling classes in order to they can easily ask their sexual questions and receive their answers. Therefore, due to the lack of adequate information on the most effective way to provide counseling in this area, this study was performed with aim to compare the effect of group counseling and an integration of group and individual counseling on sexual knowledge and attitude in women on the verge of marriage.
Methods: This three-group interventional study was performed on 162 women referring to premarital counseling unit of Mashhad health centers in 2015-2016. The subjects were assigned into three groups of receiving integrated (individual and group) counseling, group counseling and normal education (control). Integrated group received two sessions of group counseling and one session of individual counseling, group counseling received three sessions of two hours of group counseling with one week intervals with objects of spouse relations and sexual and reproductive health. Data was collected using a standard questionnaire SKAS and were analyzed using SPSS software (version 16), and using ANOVA and Tukey, one-way ANOVA, Kruskal Wallis, and Chi-square tests. P<0.05 was considered significant.
Results: After the intervention, the difference of knowledge score (P=0.001) and sexual attitude score (P=0.004) was significant between three groups, but there was no significant difference between knowledge (P=0.9) and attitude (P=0.4) of two intervention groups.
Conclusion: Sexual knowledge and attitude of women toward sexual relations increased following the both methods of group counseling and an integration of group and individual counseling, this increase was significant compared with control group. According to the available facilities, implementation of each of two methods of counseling is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • Counseling
 • Knowledge
 • Sexual
 1. Hoveilipour S, Shafi A, Sudani M. The effect of premarital training on marital expectation and attitudes on children of oil company in southern. J Sco Psychol 2012; 7(23):81-93. (Persian).
 2. Aliakbari Dehkordi M. Relationship between women sexual function and marital adjustment. J Behav Sci 2010; 4(3):11-2. (Persian).
 3. Karimi A, Dadgar S, Afiat M, Rahimi N. The effect of sexual health education on sexual satisfaction. Iran J Obestet Gynecol Infertil 2013; 15(42):23-30. (Persian).
 4. Noohi S, Azar MA, Shafiee Kandjani AR, Tajik A. Knowledge and attitude of couples attending a marriage counseling centers about the correct sexual relationships. J Hayat 2007; 13(3):77-83. (Persian).
 5. Khodakarami B, Aligholi S. The effect of education based on james brown pattern on knowledge of reproductive & sexual health in women participant marriage council classes in Hamadan. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Facul 2011; 19(1):52-62. (Persian).
 6. Hanassab S. Sex roles and sexual attitudes of young Iranian women: implications for cross-cultural counseling. Soc Behav Personal Int J 1996; 24(2):185-94.
 7. Singh KK, Bloom S, Tsui AO. Husbands' reproductive health knowledge, attitudes, and behavior in Uttar Pradesh, India. Stud Fam Plann 1998; 29(4):388-99.
 8. Besharat MA, Ranjbar KE. Development and validation of sexual knowledge and attitude scale. Contemporary Psychol 2013; 89(1):21-32. (Persian).
 9. Ebrahimipour H, Peyman N, Ismaili H, Vafaii Najjar A. Effect of sex education, based on the theory of planned behavior, on the sexual function of the woman attending Mashhad health centers. J Bir Univ Med Sci 2013; 20(1):58-67. (Persian).
 10. Higgins LT, Zheng M, Liu Y, Sun CH. Attitudes to marriage and sexual behaviors: A survey of gender and culture differences in China and United Kingdom. Sex Roles 2002; 46(3):75-89.
 11. 11.           Pakgohar M, Mirohammadali M, Mahmoudi M, Farnam F. Effect of pre-marriage counseling on the sexual health. Life J Nurs Midwifery Tehran 2005; 11(3-4):39-45 (Persian).
 12. Rafaee Shirpak K, Aftekharardebili H, Mohammad K, Chinichian M, Ramezankhani A, Fotuhi A, et al. Accession sexual health education programs in health care centers in Tehran. Payesh 2007; 6(3):243-56. (Persian).
 13. Khamse A. Premarital education. Tehran: University Faculty of Women; 2008.
 14. Hojat M, Shapurian R, Nayerahmadi H, Farzaneh M, Foroughi D, Parsi M, et al. Premarital sexual,childbrearing, and family attitudes of Iranian men and women in the United States and in Iran. J Psychol 1999; 133(1):19-31.
 15. Ahmadi N. Rocking sexualities: Iranian migrants' views on sexuality. Arch Sex Behav 2003; 32(4):317-26. (Persian).
 16. Sadat Z, Ghofranipour F, Goshtasebi A, Azin A. Sexual knowledge and attitudes among premarital couples: a need for future educational programs. Nurs Midwifery Stud 2016; 5(4):e34469.
 17. Farahani Fk, Shah I, Cleland J, Mohammadi MR. Adolescent males and young females in tehran: differing perspectives, behaviors and needs for reproductive health and implications for gender sensitive interventions. J Reprod Infertil 2012; 13(2):101–10.
 18. Hazavehei M, Shirahmadi S, Roshanaei G. Educational program status of premarital counseling centers in Hamadan province based on theory of reasoned action (TRA). J Fasa Univ Med Sci 2013; 3(3):241-7. (Persian).
 19. Ramezankhani A, Mohammadi G, Akrami F, Ghanbari S, Alidousti FA. Quality gap in premarital education & consultation program in the health centers of Shahid Beheshti Medical University. Pejouhandeh J 2011; 16(4):169-77. (Persian).
 20. Rahmati R. Comparing the effect of education applying webinar or group discussion on attitude and behavior of health providers about the counseling with fertility promotion approach. [Master Thesis]. Mashhad, Iran: Mashhad University of Medical Sciences; 2016. (Persian).
 21. Mazza D, Cannold L, Nagle C, McKay F, Brijnath B. Making decisions about fertility--three facts GPs need to communicate to women. Aust Fam Physician 2012; 41(5):343-6.
 22. Khaleghinezhad K, Daghighbin E, Moslemi L. The elaboration on the educational needs in premarital classes. Fam Health 2012; 1(1):36-40. (Persian).
 23. Navabinezhad S. Group counseling and guidance. 2nd ed. Tehran: Jahad Daneshgahi; 1995.
 24. Sarkar R, Sowmyanarayanan TV, Samuel P, Singh AS, Bose A, Muliyil J, et al. Comparison of group counseling with individual counseling in the comprehension of informed consent: a randomized controlled trial. BMC Medical Ethics 2010; 11:8.
 25. Echeburúa E, Sarasua B, Zubizarreta I. Individual versus individual and group therapy regarding a cognitive-behavioral treatment for battered women in a community setting. J Interpers Violence 2014; 29(10):1783-801.
 26. Shafiabadi A. Educational and vocational guidance and counseling. Tehran: Samt; 2004.
 27. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates; 1988.
 28. Larki M, Taffazoli M, Latifnejad Roudsari R, Babaee A. The Impact of an educational program on knowledge and attitude of female sex workers in preventing high risk sexual behaviours. J Midwifery Reprod Health 2015; 3(1):298-304.
 29. Dhital AD, Badhu BP, Paudel RK, Uprety DK. Effectiveness of structured teaching program in improving knowledge and attitude of school going adolescents on reproductive health. Kathmandu Univ Med J 2005; 3(4):380-3.
 30. Goldstein-Lohman H, Aitken MJ. Influence of education on knowledge and attitude toward older adult sexuality. Phys Occupat Ther Geriat 1995; 13(1-2):51-62.
 31. Savant SC, Hegde-Shetiya S, Agarwal D, Shirhatti R, Shetty D. Effectiveness of individual and group counseling for cessation of tobacco habit amongst industrial workers in pimpri, pune-an interventional study. Asian Pac J Cancer Prev 2013; 14(2):1133-9.
 32. Di Fazio R, Abracen J, Looman J. Group versus individual treatment of sex offenders: a comparison. Forum Correct Res 2001; 13(1):56-9.
 33. McRoberts C, Burlingame GM, Hoag MJ. Comparative efficacy of individual and group psychotherapy: a meta-analytic perspective. Theory Res Pract 1998; 2(2):101-17.
 34. Aghdasi A. An investigation of group and individual counseling effectiveness. J Educ Sci 2009; 2(5):35-52. (Persian).
 35. Tillitski CJ. A meta-analysis of estimated effect sizes for group versus individual versus control treatments. Int J Group Psychother 1990; 40(2):215-24.
 36. Budman SH, Demby A, Redondo JP, Hannan M, Feldstein M, Ring J, et al. Comparative outcome in time-limited individual and group psychotherapy. Int J Group Psychother 1988; 38(1):63-86.
 37. Herz MI, Spitzer RL, Gibbon M, Greenspan K, Reibel S. Individual versus group aftercare treatment. Ame J Psychiatry 1974; 131(7):808-12.
 38. Fals-Stewart W, Marks AP, Schafer J. A comparison of behavioral group therapy and individual behavior therapy in treating obsessive-compulsive disorder. J Nerv Mental Dis 1993; 181(3):189-93.
 39. Yu J. Teenage sexual attitudes and behaviour in China: a literature review. Health Soc Care Community 2012; 20(6):561-82.
 40. Barati M, Soltanian A, Emdadi S, Zahiri B, Barzeghar N. Analyzing sexual health-related beliefs among couples in marriage based on the health belief model. J Educ Community Health 2014; 1(1):36-45. (Persian).
 41. Hojat M, Shapurian R, Nayerahmadi H, Farzaneh M, Foroughi D, Parsi M, et al. Premarital sexual, child rearing, and family attitudes of Iranian men and women in the United States and in Iran. J Psychol 1999; 133(1):19-31.
 42. Choi MS. A study on knowledge, attitude, and experience in sex and sexual autonomy of college students. Korean J Women Health Nurs 2004; 10(4):318-30.