بررسی تأثیر کپسول عصاره هیدروالکلی گیاه بومادران بر طول مدت زمان و شدت دیسمنوره اولیه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد گروه فارماکوگنوزی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: دیسمنوره یکی از شایع‌ترین مشکلات ژنیکولوژیک زنان است. داروهای شیمیایی، گیاهی، طب سوزنی و فشاری و ماساژ درمانی انواع روش‌های درمانی دیسمنوره است. با توجه به تأثیر احتمالی بومادران بر دیسمنوره و فقدان مطالعات کافی در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر کپسول عصاره هیدروالکلی گیاه بومادران بر طول مدت زمان و شدت دیسمنوره اولیه زنان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده سه سوکور در سال 95-1394 بر روی 50 زن مراجعه کننده به مرکز درمانی ولیعصر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. افراد در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. طی سه روز اول قاعدگی، گروه مداخله با 150‌ میلی‌گرم کپسول بومادران هر 8 ساعت و 250 میلی‌گرم کپسول مفنامیک‌اسید هر 6 ساعت و گروه کنترل نیز با کپسول پلاسبوی بومادران و مفنامیک‌اسید طی دو ماه متوالی درمان شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه فردی و مقیاس دیداری درد (VAS) بود. شدت درد با استفاده از مقیاس دیداری شدت درد و مدت درد بر اساس روز (یک دوره قبل از شروع مطالعه و دو دوره مداخله) ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های آماری تی‌مستقل، من‌ویتنی، فیشر و فریدمن انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه قبل از مطالعه به لحاظ مدت و شدت درد یکسان بودند. طی دو دوره مداخله، مدت زمان و شدت درد در هر دو گروه به طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0>p)، ولی کاهش شدت درد به طور معنی‌دار در گروه مداخله بیشتر بود (001/0>p) و کاهش مدت درد در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: کاهش شدت دیسمنوره در گروه بومادران و مفنامیک اسید در مقایسه با گروه مفنامیک اسید بیشتر است که شاید به دلیل تأثیر بومادران بر دیسمنوره باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of hydro alcoholic extract of AchilleaMillefolium capsule on duration and severity of primary dysmenorrhea pain

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Ebrahimi Varzaneh 1
 • Fatemeh Nahidi 2
 • Faraz Mojab 3
 • Mohamad Amin Pourhoseingholi 4
 • Zahra Panahi 5
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Pharmacognosy, Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Biostatistics, Gastroenterology and Liver Diseases Research Center, Gastroenterology and Liver Diseases Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Dysmenorrhea is one of the most common gynecological problems in women which can be treated with chemical drugs, herbal medicines, acupuncture, acupressure, and massage therapy. With regard to the possible positive effect of Achillea-Millefolium (AM) on dysmenorrhea and lack of adequate studies in the area, this study was performed with aim to investigate the effect of extract capsule of AM on duration and severity of primary dysmenorrheal pain.
Methods: This triple-blind randomized controlled clinical trial was performed on 50 women referring to Valiears health center affiliated to Tehran University of Medical Sciences in 2015-2016. The subjects were divided into intervention and control group. During three first day of menstruation, the intervention group was treated with 150mg AM capsule for every eight hours and 250mg Mefenamic-acid capsules for every six hours, and control group was treated with AM placebo capsules and Mefenamic-acid capsules during two consecutive months. The study tools were demographic questionnaire and visual analogue scale (VAS). The severity of pain was measured by visual analogue scale (VAS) and duration of pain was measured by the day (one cycle before the study and two cycle during the intervention). Data was analyzed by SPSS software (version 22) and t-independent statistical tests, Mann-Whitney, Fisher and Friedman tests. PResults: Before the intervention, two groups were similar in terms of pain severity and duration of pain. During two cycles of intervention, pain severity and duration of pain significantly decreased (P<0.05) in both groups. However, decreased pain severity was significantly higher in the intervention group (P<0.001), but decreased duration of pain had no significant difference between two groups (P>0.05).
Conclusion: Decreased dysmenorrheal pain was higher in the group of AM and Mefenamic-acid capsules compared to the group of Mefenamic-acid capsules that may be is due to the effect of AM on dysmenorrheal pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Achillea-Millefolium
 • Dysmenorrhea
 • Mefenamic-acid
 1. Lee H, Choi TY, Myung CS, Lee MS. Herbal medicine Shaofu Zhuyu decoction for primary dysmenorrhea: a systematic review protocol. Syst Rev 2016; 5:9.
 2. Chen CX, Barrett B, Kwekkeboom KL. Efficacy of oral ginger (Zingiber officinale) for dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis. Evid Based Complement Alternat Med 2016; 2016:6295737.
 3. Habibi N, Huang MS, Gan WY, Zulida R, Safavi SM. Prevalence of primary dysmenorrhea and factors associated with its intensity among undergraduate students: a cross-sectional study. Pain Manag Nurs 2015; 16(6):855-61.
 4. Uysal M, Dogru HY, Sapmaz E, Tas U, Çakmak B, Ozsoy AZ, et al. Investigating the effect of rose essential oil in patients with primary dysmenorrhea. Complement Ther Clin Pract 2016; 24:45-9.
 5. Hosseinlou A, Alinejad V, Alinejad M, Aghakhani N. the effects of fish oil capsules and vitamin B1 tablets on duration and severity of dysmenorrhea in students of high school in Urmia-Iran. Global J Health Sci 2014; 6(7):124-9.
 6. Ju H, Jones M, Mishra G. The prevalence and risk factors of dysmenorrhea. Epidemiol Rev 2014; 36:104-13.
 7. Jaafarpour M, Hatefi M, Khani A, Khajavikhan J. Comparative effect of cinnamon and ibuprofen for treatment of primary dysmenorrhea: a randomized double blind clinical trial. J Clin Diagn Res 2015; 9(4):4-7.
 8. Masoumi SZ, Asl HR, Poorolajal J, Panah MH, Oliaei SR. Evaluation of mint efficacy regarding dysmenorrhea in comparison with mefenamic acid: a double blinded randomized crossover study. Iran J Nurs Midwifery Res 2016; 21(4):363-7.
 9. Roknabad MA, Sarafraz N. Comparison between the effect of supermint and ibuprofen on primary dysmenorrheal: a randomized clinical trial. Qom Univ Med Sci J 2011; 1(5):37-41. (Persian).
 10. Rahnama P, Montazer A, Huseini HF, Kianbakht S, Naseri M. Effect of Zingiber officinale R. Rhizomes (ginger) on pain relief in primary dysmenorrhea: a placebo randomized trial. BMC Complement Altern Med 2012; 12:92.
 11. Abadian K, Keshavarz Z, Mojab F, Alavi Majd H, Abbasi NM. Comparison the effect of mefenamic acid and Teucrium polium on the severity and systemic symptoms of dysmenorrhea. Complement Ther Clin Pract 2015; 22:12-5.
 12. 12.     Shahhosseini Z, Amin GH, Danesh MM, Abedian K. Double blind study of anti primary dysmenorrhea effects of vitagnus. J Mazandaran Univ Med Sci 2006; 15(50):15-21. (Persian).
 13. Omidvar S, Bakouei F, Amiri FN, Begum K. Primary dysmenorrhea and menstrual symptoms in indian female students: prevalence, impact and management. Global J Health Sci 2016; 8(8):53632.
 14. Shabani NM, Mohammad AS. Primary dysmenorrhea among dormitory students of Tabriz. Nurs Midwifery J 2010; 5(18):15-21. (Persian)
 15. Brazilian Federation of Gynecology and Obstetrics Associations. Primary dysmenorrhea: treatment. Rev Assoc Med Bras 2013; 59(5):413-9.
 16. Kural M, Noor NN, Pandit D, Joshi T, Patil A. Menstrual characteristics and prevalence of dysmenorrhea in college going girls. J Family Med Prim Care 2015; 4(3):426-31.
 17. Ryan KJ. Kistner’s gynecology & women’s health. 17th ed. New York: Mosby Incorporated; 1999. P. 62-3.
 18. Igwea SE, Tabansi-Ochuogu CS, Abaraogu UO. TENS and heat therapy for pain relief and quality of life improvement in individuals with primary dysmenorrhea: a systematic review. Complement Ther Clin Pract 2016; 24:86-91.
 19. Sarhadi S, Ramezani A, Gholami M, Taheri H. The effect of an aerobic training cycle in the morning and evening on primary dysmenorrhea and some physiological variables in matured girls. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(162):11-20. (Persian).
 20. 20.     Bazarganipour F, Lamyian M, Heshmat R, Jaafar Abadi MA. Evaluation of the effect of liv3 acupressure on severity and duration of primary dysmenorrhea. J Knowl Health 2010; 5(1):27-35. (Persian).
 21. French L. Dysmenorrhoea. Am Fam Physician 2005; 71(2):285–91.