مقایسه اثر ماساژ درمانی با روغن یاسمین و رایحه‌درمانی با روغن یاسمین در کاهش درد زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، آبادان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 کارشناس مامایی، تأمین اجتماعی آبادان، آبادان، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی واحد بین‌الملل اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: درد پدیده‌ای شایع و جزء اجتناب‌ناپذیری از زایمان است. احساس یا اثر تجربه درد می‌تواند به ترس و اضطراب در روند زایمان بینجامد. در مطالعات انجام شده با استفاده از روش‌های غیردارویی کاهش درد، عوارض مادر و جنینی گزارش نشده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر دو روش ماساژ درمانی و رایحه‌درمانی با روغن یاسمین در کاهش درد زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی در سال 1391 بر روی 120 زن باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر آبادان جهت زایمان انجام شد. 40 نفر در گروه مورد اول (دریافت‌کنندگان رایحه‌درمانی با روغن یاسمین)، 40 نفر در گروه مورد دوم (دریافت‌کنندگان ماساژدرمانی با روغن یاسمین) و 40 نفر در گروه کنترل (دریافت‌کنندگان مراقبت معمول) قرار گرفتند. رایحه درمانی با استفاده از استشمام حوله دستی و چکاندن 10-5 قطره روغن یاسمین و استشمام حوله در سه مرحله دیلاتاسیونی (5-4، 7-6 و 10-8) در حین انقباض و پس از انقباض به دفعات تا زمان زایمان و برای گروه ماساژ، 20 دقیقه ماساژ منظم و دورانی در نواحی (کتف، دو طرف ستون مهره‌ها و ناحیه ساکروم) در سه مرحله دیلاتاسیونی در حین انقباض و پس از انقباض انجام شد. پس از پایان درد در صورت تمایل زائو، فشار روی ساکروم و یا سرتاسر پشت و شانه‌ها انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون آماری تعقیبی توکی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: ماساژ با روغن یاسمین موجب کاهش درد زایمان در مرحله اول، دوم و سوم زایمان نسبت به گروه کنترل شد (001/0p<). همچنین بین گروه رایحه‌درمانی و کنترل اختلاف معنی‌داری وجود داشت که این اختلاف به نفع گروه رایحه بود (001/0p<). ماساژ با روغن یاسمین در مقایسه با رایحه درمانی با روغن یاسمین و مراقبت معمول، بیشترین تأثیر را در کاهش درد داشت (001/0>p).
نتیجه‌گیری: روغن یاسمین به همراه روش‌های ماساژ و رایحه‌درمانی با اثر قوی‌تر روش ماساژ، موجب کاهش درد در هر 3 مرحله زایمان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of effect of massage therapy with jasmine oil and aroma therapy with jasmine oil in reducing delivery pain

نویسندگان [English]

 • Afsaneh Alavi Fili 1
 • Maryam Askari 1
 • Shima Vahhabi 2
 • Parvin Bagheri 3
 • Elham Dashtinejhad 4
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Azad Islamic University of Abadan Unit, Abadan, Iran.
2 M.Sc. Student, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 BC of Midwifery, Abadan Taamin Ejtemaei, Abadan, Iran.
4 M.Sc. Student of Midwifery, Ahvaz International University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pain is a common phenomenon and an inevitable component of childbirth. Feel or experience of pain effect can lead to fear and anxiety in the process of childbirth. In conducted studies, the use of non-drug methods for decreasing pain has not been associated with maternal and fetal complications. This study was performed with the aim to compare the effect of two methods of massage therapy and aroma therapy with Jasmine oil in reducing childbirth pain.
Methods: This experimental clinical trial study was performed on 120 pregnant women referred to Abadan hospitals for childbirth in 2012. There were 40 women in the first case group (recipients of aroma therapy with Jasmine oil), 40 women in the second case group (recipients of massage therapy with Jasmine oil) and 40 women in the control group (recipients of routine care). Aroma therapy was performed by smelling a handy towel and pouring 5-10 drops of Jasmine oil and smelling the towel in three dilatation steps (4-5, 6-7, 8-10) during and after contraction until labor. For massage group, 20 minutes of regular and rotational massage was done in the areas (the scapula, both sides of vertebral column and the sacral area) in three dilatation stages (4-5, 6-7, 8-10) during and after contraction. After the end of pain and in case of the parturient desire, pressure applied on the sacral, or throughout the back and shoulders. Data was analyzed by SPSS software (version 16) and unilateral variance analysis test and Tuki statistical test. P<0.05 was considered significant.
Results: Massage with Jasmine oil reduced the pain of first, second and third stages of delivery compared to control group (P<0.001). Also, there was a significant statistical difference between the aroma therapy group and the control group; the difference was beneficial for aroma therapy group (P < 0.001). Massage with Jasmine oil compared with aroma therapy with Jasmine oil and routine care had the highest effect on reducing pain (P<0.001)
Conclusion: Jasmine oil along with massage and aroma therapy methods with stronger effect of massage methods reduced pain in three stages of childbirth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aroma
 • Jasmine oil
 • Labor pain
 • Massage
 1. Zahrani TS, Honarjoo M, Jannesari S, Alvi H. Effect of massage on intensity of pain during first stage of labor. J Facul Med Shaheed Beheshti Univ Med Sci Health Ser 2008; 32(2):141-5. (Persian).
 2. Bahraini S, Naji A, Mannani R. Effects of aromatherapy and its application. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2011; 9(1):1-8. (Persian).
 3. Pooladirey Shahri A. Psychology of pain. Tehran: The New Generation Publication; 2008. (Persian).
 4. Amooshahi M. Painless natural delivery. Isfahan: Isfahan Publication; 2007. P. 74. (Persian).
 5. Nouri Zadeh R, Mohammadpour A, Kazempour R, Bakhtari Aghdam F. Selection of mode of delivery and its related factors in pregnant women in Marand . J Urmia Nurs Midwifery Facul 2009; 7(1):51-7. (Persian).
 6. Sharifirad GR, Fathian Z, Tirani M, Mahaki B. Study on Behavioral Intention Model (BIM) to the attitude of pregnant women toward normal delivery and cesarean section in province of Esfahan–Khomeiny shahr-2007. J Elam Univ Med Sci 2007; 15(1):19-24. (Persian).
 7. Evi R. Preparing for painless delivery. Trans: Golzarkhoram M. 1st ed. Qom: Qom University of Medical Sciences; 2000. P. 57-100. (Persian).
 8. Tafazoli M, Zaremobini F, Mokhber N, Emami A. The effects of lavender oil inhalation on level of anxiety during first stage of labor in primigravida women. J Fundament Ment Health 2011; 4(48):720-6. (Persian).
 9. Askari M, Alavi A, Dashtizadeh E, Askari M. Effect of back massage with sesame oil on the pain and length of delivery in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(183):12-9. (Persian).
 10. Yazdani F. Complementary and alternative medicine. 8th International congress on Obstetrics & Gynecology, Tehran, Iran; 2009. P. 14. (Persian).
 11. Kastami M. Labor pain-relief methods. 1st ed. Tehran: Ketabdarmani; 2003. P. 9-10, 15-69. (Persian).
 12. Turnaries M. Alternative approaches to pain relief during labor and delivery. In: Cooper EL, Yamaguchi N, editors. Complementary and alternative approaches to biomedicine. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers; 2004. P. 193-206.
 13. Ministry of Family Health and Medical Education Office. A new system of monitoring and evaluation of reproductive health programs. Tehran: Ministry of Family Health and Medical Education Office; 2005. (Persian).
 14. Seirati Nir M, Afzali M, Ebadi A, Hajiamini Z. Effect of ice massage in hegu zone on severity of labor pain in pregnant women referred to selected hospitals in Tehran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13(4):33-8. (Persian).
 15. Ebrahim M, Molaie Nejad FM. Reduce of labor pain with aromatherapy. 5th News Conference, Tehran, Iran; 2010. (Persian).
 16. Anjazab B. Evaluation of ice massage on Hugo region in pain relief. J Med Sci 2006; 4(15):69-74. (Persian).
 17. Safarzadeh AM, Khodakarami N, Fathizadeh N, Safdari Dehcheshmeh F. Effect of massage therapy on the severity of labor in primiparous women. J Shahrekord Univ Med Sci 2008; 9(4):20-5. (Persian).
 18. Mortazavi SH, Khaki S, Moradi R, Heidari K, Vasegh Rahimparvar SF. Effects of massage therapy and presence of attendant on pain, anxiety and satisfaction during labor. Arch Gynecol Obstet 2012; 286(1):19-23.
 19. Seraji A, Vakilian K. The comparison between the effects of aromatherapy with lavender and breathing techniques on the reduction of labor pain. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2011; 1(1):34-41. (Persian).
 20. Burns E, Blamey C, Ersser SJ, Barnetson L, Lloyd A. An investigation into the use of aromatherapy in intrapartum midwifery practice. J Alternat Complement Med 2000; 6(2):141-7.
 21. Burns E, Zobbi V, Panzeri D, Oskrochi R, Regalia A. Aromatherapy in childbirth: a pilot randomized controlled trial. BJOG 2007; 114(7):838-44.
 22. Setayesh VP, Kheirkhah M, Neisani L, Haghani H. Comparison of the effects of aromatherapy with essential oils of damask rose and hot footbath on the first stage of labor anxiety in Nulliparous women. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2012; 2(2):1-9. (Persian).
 23. Savadzadeh S, Ziaei T. Aromatherapy in midwifery performance. Dena J Sci 2010; 4(1-2):69. (Persian).
 24. Kheiriyat F, Tadayon Najafabadi M, Mousavi P, Haghighizadeh H, Namjuyan F. Effect of Dill essence and mefenamic acid on postpartum pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(4):8-16. (Persian).