بررسی تأثیر ماساژ شکمی و تکنیک‌های تنفسی در حین لیبر بر طول مدت انقباضات رحمی در زنان نخست‌زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 مربی گروه آمار حیاتی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: زایمان یکی از منحصر به فردترین لحظات زندگی زنان است، اما در صورت طولانی شدن، روند طبیعی آن منجر به ایجاد پدیده‌ای غیرقابل تحمل در مادر می‌شود؛ به‌طوری‌که با عوارض نامطلوب مادری و جنینی همراه می‌شود. مطالعه حاضر با هدف بررسیتأثیر ماساژ شکم توأم با تکنیک‌های تنفسی بر طول مدت انقباضات رحمی زنان نخست‌زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی از مرداد تا آذر ماه سال 1389 بر روی 64 زن باردار نخست‌زا مراجعه‌کننده به بیمارستان لولاگر شهر تهران انجام شد. افراد به روش تخصیص تصادفی بلوکه شده در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمون (32 نفر)، ماساژ شکمی افلورج به‌ همراه تکنیک‌های تنفسی طی 30 دقیقه ابتدایی فازهای فعال و انتقالی انجام شد و گروه کنترل (32 نفر) مراقبت‌های معمول بخش را دریافت کردند. مشخصات انقباضات رحمی و طول مدت مراحل زایمان در هر دو گروه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون‌های آماری کای‌دو، فیشر و تی‌مستقل انجام شد. و برای توصیف مشخصات واحدهای پژوهش از جداول توزیع فراوانی و آمار توصیفی استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین طول مدت مرحله اول زایمان پس از مداخله (74/254±70 دقیقه در مقابل 05/63±311 دقیقه) به طور معناداری در گروه آزمون کمتر از گروه کنترل بود (002/0=p). طول مدت مراحل دوم (952/0=p) و سوم (672/0=p) زایمان بین دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت. میانگین تعداد انقباضات رحمی در گروه مداخله بیشتر بود (001/0p<). بین دو گروه از نظر میزان سزارین، دکولمان، رحم هیپرتونیک، اپیزیاتومی، خونریزی پس از زایمان و آپگار پایین نوزاد اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه‌گیری: ماساژ شکمی توأم با تکنیک‌های تنفسی باعث افزایش تعداد انقباضات رحمی در لیبر می‌شود؛ در حالی‌که تأثیر سویی بر نتایج حاصل از زایمان ندارد. لذا پیشنهاد می‌شود این روش غیردارویی جایگزین روش‌های داروهای تقویت کننده انقباضات رحمی مانند اکسی‌توسین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of abdominal massage along with breathing techniques during labor on duration of uterine contractions in primiparous women

نویسندگان [English]

 • Arezoo Haseli 1
 • Malihe Akbari 2
 • Leila Neisani Samani 3
 • Hamid Haghani 4
 • Fereshteh Jahdi 5
1 PhD in Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran
2 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
3 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Instructor, Department of Biostatistics, School of Medical Management and Information, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Instructor, Department of Midwifery, Nursing Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Childbirth is one of the most unique moments of women's life, however, if it's natural process is prolonged, then leads to intolerable phenomenon in mother, so that it is associated with undesirable maternal and fetal complications. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the effect of abdominal massage along with breathing techniques on duration of uterine contractions in primiparous women. 
Methods: This randomized control trial was performed on 64 pregnant primiparous women referred to Tehran Lolagar hospital in 2010. The subjects were divided into experiment and control groups through systematic random assignment. In experimental group (n=32), effleurage abdominal massage with breathing techniques was performed during 30 minutes of early active and transferal phase, and control group (n=32) received routine care. Features of uterine contractions and duration of childbirth stages were examined in both groups. Data was analyzed by SPSS software (version 17), and using Chi-square, Fisher, and independent t tests. P ≤0.05 was considered significant.
Results: Based on the results, mean duration of first stage of childbirth after the intervention (70±254.74 vs. 311±63.05 min) was significantly less in experimental group than control group (P=0.002). Duration of second (p=0/952) and third (p=0/672) stages of childbirth was not significantly different between two groups. Mean number of uterine contractions was significantly higher in experimental group (P<0.001). No statistically significant difference was found between two groups in terms of the rate of C/S, placental abruption, uterine hypertonic, episiotomy, postpartum hemorrhage and low Apgar score (p>0/05).
Conclusion: Abdominal massage along with breathing technics increases the number of uterine contractions in labor while has no adverse effect on the delivery outcomes. Therefore, it is recommended this non-drug approach be used instead of drug-based methods which strengthen uterine contractions such as oxytocin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breathing practice
 • Breathing Techniques
 • Massage
 • prolonged labor
 • Uterine Contractions
 1. Ranjbar A. Education easy, painless and postpartum period of labor care. 1st ed. Tehran: Aban Publication; 2002. P. 3-14. (Persian).
 2. Head SK, Yount KM, Sibley LM. Delays in recognition of and care-seeking response to prolonged labor in Bangladesh. Soc Sci Med 2011; 72(7):1157-68.
 3. Dewi RS, Soepardan S, Suwondo A, Sari N. Pregnant yoga shorten the first and second stage of prolong labor in primigravida. In Asian Academic Society International Conference Proceeding Series, Chinese; 2016.
 4. Gagnon AJ, Waghorn K. One-to-one nurse labor support of nuliparous women stimulated with oxytocin. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1999; 28(4):371-6.
 5. Murphy DJ. Failure to progress in the second stage of labour. Curr Opin Obstet Gynecol 2001; 13(6):557-61.
 6. Walsh LV. Midwifery community-based care during the child bearing year. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 2001. P. 282-91.
 7. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams obstetrics. 23th ed. New York: McGrow-Hill; 2010. P. 246-9, 517.
 8. World Health Organization. The mother-baby package: WHO´s guide to saving women and infants lives. Safe Mother 1994; 15:4-7.
 9. Abasi Z, Abedian Z, Fadaii R. Effect of massage on the duration of first stage of labor. Arak Univ J 2008; 11(1):63-71. (Persian).
 10. Zeitlin D, Keller SE, Shiflett SC, Schleifer SJ, Bartlett JA. Immunological effect of massage therapy during academic stress. Psychosom Med 2000; 62(1):83-4.
 11. Khodakarami N, Safarzadeh A, Fathizadeh N. The effects of massage therapy on labour pain and pregnancy outcome. Eur J Pain 2006; 10(Suppl 1):214.
 12. Khavandizadeh Aghdam S, Adib A, Kazemzedeh R. The effects of massage during labor on pain and length of delivery in nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(83):15-20. (Persian).
 13. Chang MY, Wang SY, Chen CH. Effects of massage on pain and anxiety during labour: a randomized controlled trial in Taiwan. J Adv Nurs 2002; 38(1):68–73.
 14. Kimber L, McNabb M, Mc Court C, Haines A, Brocklehurst P. Massage or music for pain relief in labour: a pilot randomized placebo controlled trial. Eur J Pain 2008; 12(8):961–9.
 15. Ganji J, Jafari Z, Keramat A. The effectiveness of massage on labor pain and duration of labor: systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(158):19-27. (Persian).
 16. Bodner-Adler B, Bodner K, Pateisky N, Kimberger O, Chalubinski K, Mayerhofer K, et al. Influence of labor induction on obstetric outcomes in patients with prolonged pregnancy: a comparison between elective labor induction and spontaneous onset of labor beyond term. Wien Klin Wochenschr 2005; 117(7-8):287-92.
 17. May KA, Mahlmeister LR. Maternal & neonatal nursing. 21th ed. Philadelphia: JB Lippincot; 1996. P. 424-6, 496.
 18. Lund I, Ge Y, Yu LC, Uvnas-Moberg K, Wang J, Yu C, et al. Repeated massage-like stimulation induces long-term effects on nociception: contribution of oxytocinergic mechanisms. Eur J Neurosci 2002; 16(2):330–8.
 19. Albers LL. The duration of labor in healthy women. J Perinatol 1999; 19(2):114-9.
 20. Field T, Hernandez-Reif M, Hart S, Theakston H, Schanberg S, Kuhn C, et al. Pregnant women benefit from massage therapy. J Psychosom Obstet Gynaecol 1999; 20(1):31-8.
 21. Khavandizadeh Aghdam S, Adib A, Kazemzedeh R. The Effects of massage during labor on pain and length of delivery in nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(83):15-20. (Persian).
 22. Askari M, Alavi A, Dashtinezhad E, Askari M. Effect of back massage with sesames oil on pain and length of delivery in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(183):12-9. (Persian).
 23. Gentz BA. Alternative therapies for the management of pain in labor and delivery. Clin Obstet Gynecol 2001; 44(4):704-32.
 24. Fahami F, Masoudfar S, Davazdah Emami S. Effect of Lamaze exercises on pregnancy outcome and labor of primiparous women. Iran J Nurs Midwifery Res 2007; 12(3):111-4. (Persian).

Kashanian M, Javadi F, Haghighi MM. Effect of continuous support during labor on duration of labor and rate of cesarean delivery. Int J Gynecol Obstet 2010; 109(3):198-200.