اعتیاد مادر در بارداری و اعتیاد فرزند در دوران نوجوانی و جوانی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: حدود 10 درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند. احتمال استفاده زنان از مواد مخدر غیر قانونی کمتر از مردان است، ولی زنان با شروع مصرف، سریع تر از مردان گرایش به اعتیاد را نشان می دهند و پیامدهای منفی آن را زودتر تجربه می کنند. یکی از پیامدهای اعتیاد زنان، خطرات آن برای فرزندان آنان در آینده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش اعتیاد مادر بر اعتیاد فرزند انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد - شاهدی در سال 1391 بر روی 236 از دختران و زنان معتاد سنین 25-16سال در شهر مشهد انجام شد. افراد در سه گروه معتاد آسیب پذیر، معتاد فاقد آسیب پذیری و کنترل قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت طبقه ای تصادفی و در دو طبقه گروه سنی 16 تا 20 سال و 21 تا 25 سال انجام شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت توصیف آزمودنی ها، از روش های آمار توصیفی و جهت مقایسه متغیرها در سه گروه از آزمون های پارامتریک (آنالیز واریانس) و غیر پارامتریک (کروسکال والیس) استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین اعتیاد مادر در دوران بارداری و اعتیاد فرزند، ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (001/0p<). همچنین بین اعتیاد مادر و نقص عضو فیزیکی مشهود در هنگام تولد، سابقه خشونت خانوادگی، آزار جسمی و روانی کودک ارتباط معناداری وجود داشت (01/0p<).
نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط اعتیاد مادر در دوران بارداری با اعتیاد دختران آنان در آینده و از طرفی، تأثیر اعتیاد مادر بر تمام جنبه های سلامتی فرزندان، توجه به مراقبت های مادر و کودک و اهتمام بر پیشگیری، درمان و کنترل سوء مصرف مواد در مراقبت های قبل و هنگام بارداری، ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maternal Substance Abuse and the Child's Addiction during Adolescence and Young Adulthood

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khajedaluee 1
  • Maliheh Dadgar Moghadam 2
1 Associate Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident of Community Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Women comprise about 10 percent of the country's addicts. The probability of substance abuse in women is fewer than men, but when they start substance abuse they show faster tendency to addiction, and they experience its negative consequences earlier. One of the consequences of women's addiction is the risks for their children in the future. The aim of this study was to evaluate the impact of maternal addiction on the child future addiction.
Methods: This case-control study was conducted on 236 girls and young women aged 16-25 years in Mashhad, Iran, 2012. Samples included three groups: vulnerable addict, addict and control. Sampling was done by stratified random method in two age categories, 16 to 20 years and 21 to 25 years. Data were analyzed by SPSS software version 11.5. Descriptive statistics were used to describe the population study and the most appropriate parametric (ANOVA) and non-parametric tests (kruskal-wallis) were used for comparisons. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: There was a significant relationship between maternal addiction during pregnancy and child addiction (p<0.001). It was also a significant relationship between maternal addiction during pregnancy and visible congenital malformation, history of domestic violence and Physical and mental child abuse (p<0.01).
Conclusion: With regard to the relationship between maternal addiction during pregnancy and their girls' next addiction and the effect of mothers' addiction on all aspects of their children, it is necessary to pay more attention to mother and child health and focus on prevention, treatment and substance abuse control in prenatal care.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • pregnancy
  • substance abuse
  • Women