تأثیر دوش آب گرم و تزریق وریدی هیوسین بر تجربه زایمان زنان نخست‌زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، واحد بین‌الملل ارس، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 دانشیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: تجربه کلی زنان از فرآیند زایمان، یک پیامد مهم است. کیفیت این تجارب، سلامت مادر و فرزندش و ارتباط عاطفی آنها، فعالیت جنسی و تمایل به داشتن فرزند بعدی او را در آینده تحت تأثیر قرار می­دهد. دوش آب گرم و تزریق وریدی هیوسین جهت بهبود تجربه زایمان و افزایش رضایت از زایمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی اثرات آن‌ها هنوز به‌طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر استفاده از دوش آب گرم و تزریق وریدی هیوسین بر تجربه زایمان زنان نخست­زا انجام شد.
روش‌‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده در سال 1394 بر روی 162 زن نخست باردار بستری در بیمارستان 29 بهمن تبریز انجام شد. افراد از طریق بلوک‌بندی تصادفی در 3 گروه 54 نفره (گروه دریافت‌کننده هیوسین، گروه دوش آب گرم و گروه کنترل) قرار گرفتند. هیوسین و دوش آب گرم در دو گروه مداخله در دیلاتاسیون­های 4 و 7 سانتی­متر به کار گرفته شد. گروه کنترل نیز مراقبت­های معمول را دریافت کردند. پرسشنامه تجربه زایمان 12 الی 24 ساعت پس از زایمان توسط شرکت­کنندگان تکمیل شد که نمره بالاتر این پرسشنامه بیانگر تجربه بهتر بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS  (نسخه 20) و آزمون­های آنالیز واریانس یک­طرفه، کای دو، مجذور کای روند، تست دقیق فیشر و کروسکال والیس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره تجربه زایمان در گروه هیوسین 7/5±3/44، در گروه دوش آب گرم 7/11±3/42 و در گروه کنترل 6/10±0/39 بود. میانگین نمره تجربه زایمان در گروه هیوسین (014/0=p) و گروه دوش آب گرم (046/0=p) در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی­داری بیشتر بود، اما بین دو گروه مداخله تفاوت آماری معنی­داری وجود نداشت (401/0=p). از نظر میزان رضایت از زایمان و میزان مصرف اکسی‌توسین تفاوت آماری معنی­داری بین گروه‌ها وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: استفاده از روش غیردارویی دوش آب گرم می‌تواند تجربه زایمان را به اندازه گروه هیوسین بهبود ببخشد، لذا استفاده از این روش حمایتی غیردارویی به مادران توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of hot shower and intravenous injection of hyoscine on childbirth experience of nulliparous women: a randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Safa Madady 1
 • Fahimeh Sehati 2
 • Sakineh Mohammad Alizadeh 3
 • Mojgan Mirghafourvand 4
1 M.Sc. student in Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, International Branch Aras, Tabriz, Iran.
2 Assistant professor, Department of Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Associate professor, Department of Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 Associate professor, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The general experience of women from childbirth process is an important outcome. The quality of these experiences affect the mother and her babies’ health and their relationship, sexual activity and desire to having next child in future. Hot shower and intravenous injection of hyoscine are utilized to promote childbirth experience and increased satisfaction of childbirth; however, their effects are not thoroughly investigated. This study was performed with aim to assess the effects of hot shower and intravenous injection of hyoscine on childbirth experience in nulliparous women.
Methods: This randomized controlled clinical trial was conducted on 162 nulliparous women who were hospitalized in 29-Bahman hospital of Tabriz in 2015. The participants were assigned into 3 groups of 54 cases (intravenous hyoscine, hot shower, and control) by block randomization. In the intervention groups, hyoscine and hot shower were applied at dilatation of 4 cm and 7 cm. The control group received routine cares. Childbirth experience questionnaire was completed by the participants 12 to 24 hours after childbirth; the higher score showed better experience. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and One-way ANOVA and Chi-square, Fisher-Exact, and Kruskal-Wallis tests. P<0.05 was considered significant.
Results: The mean score of childbirth experience was 44.3±5.7 in the hyoscine group, 42.3±11.7 in the hot shower group and 39.0±10.6 in the control group. The mean score of childbirth experience was significantly higher in the hyoscine group (P= 0.014) and the hot shower group (P= 0.046) compared with the control group. However, there was no significant difference between two intervention groups (P=0.401). There was no significant difference between the groups in terms of satisfaction of childbirth and oxytocin consumption (P>0.05).
Conclusion: Using of non-pharmacological method of hot shower can improve childbirth experience similar to hyoscine group; therefore, using of this non-pharmacological supportive method is recommended to the mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Childbirth
 • Childbirth experience
 • Hot shower
 • Hyoscine
 1. Fisher C, Hauk Y, Fenwick J. How social context impacts on women’s fears of childbirth: a western Australian example. Soc Sci Med 2006; 63(1):64-75.
 2. Lundgren I. Swedish women’s experiences of doula support during childbirth. Midwifery 2010; 26(2):173-80.
 3. Javadnoori M, Afshari P, Montazeri S, Latifi SM. The effect of continuous labor support by accompanying person during labor process. Jundishapur Sci Med J 2008; 7(56):32-8. (Persian).
 4. Mozingo JN, Davis MW, Thomas SP, Droppleman PG. I felt violated: Women’s experience of childbirth associated anger. MCN Am J Matern Child Nurs 2002; 27(6):342-8.
 5. Bailham D, Joseph S. Post-traumatic stress following childbirth: a review of the emerging literature and directions for research and practice. Psychol Health Med 2003; 8(2):159-68.
 6. Niven CA, Murphy-Black T. Memory for labor pain: a review of literature. Birth 2000; 27(4):244-53.
 7. Lundgren I. Swedish women’s experience of childbirth 2 years after birth. Midwifery 2005; 21(4):346-54.
 8. Ayers S. Thoughts and emotions during traumatic birth: a qualitative study. Birth 2007; 34(3):253-63.
 9. Peterson WE. Adolescent mothers’ satisfaction with postpartum nursing care: quantitative and qualitative approaches [PhD Dissertation]. Ontario, Canada: McMaster University; 2004.
 10. Waldenstrom U, Hildingson I, Ryding EL. Antenatal fear of childbirth and its association with subsequent caesarean section and experience of childbirth. BJOG 2006; 113(6):633-46.
 11. Bahadori F, Hakimi S, Heidarzade M. The trend of caesarean delivery in the Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2013; 19(3): S67-S70. 
 12. Tork ZS, Honarjo M, Jannesari SH, Alavai MH. Effects of massage on delivery satisfaction in primiparous women referring to Ayatollah Shaheed Beheshti Hospital in Isfahan. Facul Nurs Midwifery Qurtert 2006; 16(53):3-10. (Persian).
 13. Dolatian M, Sayyahi F, Simbar M. Satisfaction rate of normal vaginal delivery and its relative factors among childbearing women in Mahdiye, Tehran and Shaheed Chamran, Boroujerd hospitals. Pajouhandeh J 2008; 13(3):259-68. (Persian)
 14. Waldenstrom U, Borg IM, Olsson B, Skold M, Wall S. The childbirth experience: a study of 295 new mothers. Birth 1996; 23(3):144-53.
 15. Beigi MM, Broumandfar K, Bahadoran P, Abedi HA. Women's experience of pain during childbirth. Iran J Nurs Midwifery Res 2010; 15(2):77-82.
 16. Valizadeh L, Bayrami R. Nulliparous women’s experiences of labor pain: a qualitative study. Nurs Midwifery J 2009; 4(15):25-34. (Persian).
 17. Smith CA, Collins CT, Crowther CA. Aromatherapy for pain management in labour. New York: The Cochrane Library; 2011.
 18. Raghavan R. The effect of hyoscine butyl bromide on the first stage of labour in term pregnancies. BJOG 2008; 115(8):1064.
 19. Makvandi S, Tadayon M, Abbaspour MR, Zaker HV, Sepandi M. Study on the effect of Hyoscine-N-butylbromide suppository on pain and process of Labor. Jundishapur Sci Med J 2011; 3(72):335-44. (Persian).
 20. Ebrahimzadeh Zagami S, Golmakani N, Saadatjoo SAR, Dadgar S, Baghbani B. Comparison of effects of hyoscine n-butyl bromide and promethazine on length of active phase of first stage of labor. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2012; 15(6): 16-21.
 21. Samuels LS. Pharmacotherapy Update: Hyoscine Butylbromide in the Treatment of Abdominal spasms. Clin Med Ther 2009; 1: 647–55. 
 22. Abdalla FM, Abreu LC, Porto CS. Effect of estrogen on intracellular signaling pathways linked to activation of M(2)- and M(3)- muscarinic acetylcholine receptors in the rat myometrium. Mol Cell Endocrinol 2000; 160(1-2):17-24.
 23. Jafari E, Mohebi P, Rastgari L, Mazlomzadeh S. The comparison of physiologic and routine method of delivery in mother’s satisfaction level in Ayatollah Mosavai Hospital, Zanjan, Iran, 2012. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(73):9-18. (Persian).
 24. Lee SL, Liu CY, Lu YY, Gau ML. Efficacy of warm showers on labor pain and birth experiences during the first labor stage. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2013; 42(1):19-28.
 25. Cammu H, Clasen K, Van Wettere L, Derde MP. 'To bathe or not to bathe' during the first stage of labor. Acta Obstet Gynecol Scand 1994; 73(6):468-72.
 26. Geerts CC, Klomp T, Lagro-Janssen AL, Twisk JW, van Dillen J, de Jonge A. Birth setting, transfer and maternal sense of control: results from the DELIVER study. BMC Pregnancy Childbirth 2014; 14:27.
 27. Hodnett ED, Simmons-Tropea DA. The Labour Agentry Scale: psychometric properties of an instrument measuring control during childbirth. Res Nurs Health 1987; 10(5):301-10.
 28. Mortazavi F, Rakhshani MH. The effect of Atropine, hyoscine and promethazine on the duration of labour stages and rate of labour progress in multiparous women [in Persian]. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2005;6:92-6.
 29. Mirghafourvand M, Sehhatie Shafaie F, Vosoughi-Niri Z. The effect of non-pharmacological methods of labor pain relief on mothers’ perceived stress: a randomized controlled trial. J Ardabil Univ Med Sci 2014; 14(4):398-411.
 30. Vaziri F, Khademian Z, Morshed Behbahani B. Qualitative investigation of experiences and perception of primiparous women regarding childbirth in women referring to educational hospitals of Shiraz University of Medical Sciences. Modern Care J 2013; 9(3):226-36. (Persian).
 31. Sehhati Shafai F, Kazemi S. Comparing maternal outcomes in nulliparous women in labor in physiological and conventional labor: a randomized clinical trial. J Mazandaran Univ Med Sci 2013; 22(97):122-31. (Persian).
 32. Cluett ER, Pickering RM, Getliffe K, St George Saunders NJ. Randomised controlled trial of labouring in water compared with standard of augmentation for management of dystocia in first stage of labour. BMJ 2004; 328(7435):314-22.