تأثیر آموزش منشور حقوق زنان باردار بر میزان عملکرد ماماها و رضایت‌مندی زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان امام رضا (ع) کبودرآهنگ، سال 1394

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

3 مربی گروه بهداشت مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

4 استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدل‌سازی بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

5 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: رعایت حقوق مددجویان، موضوعی مهم در کیفیت مراقبت سلامت و راهکاری جهت بهبود عملکرد ماماها و رضایتمندی مادران می‌باشد. با توجه به مشکلات بی‌شماری که در دوران بارداری و زایمان محتمل است، رعایت حقوق مددجویان، موضوعی مهم در کیفیت مراقبت از مادران و راهکاری جهت دستیابی به رضایت‌مندی بیشتر می‌باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تأثیر آموزش منشور حقوق زنان باردار بر میزان عملکرد ماماها و رضایتمندی زنان باردار انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مداخله‌ای در سال 1394 بر روی 331 زن زایمان کرده و 13 مامای شاغل در بیمارستان امام رضا (ع) کبودرآهنگ انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها برای زنان زایمان کرده، پرسشنامه محقق ساخته، و برای ماماها چک لیست بررسی عملکرد بود. قبل از مداخله آموزشی، 176 زن در مورد میزان رعایت حقوقشان رضایت‌سنجی شدند، عملکرد ماماها نیز به‌وسیله چک لیست ارزیابی شد، سپس کارگاه آموزشی دو روزه برای پرسنل مامایی برگزار و رضایت‌سنجی از 155 زن دیگر انجام شد و عملکرد ماماها مجدداً ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های ویلکاکسون، ضریب همبستگی اسپیرمن و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: عملکرد ماماها قبل و بعد از آموزش، در حیطه جسمی، روحی و عملکرد کل، تفاوت آماری معنی‌داری داشت (05/0p<)، به عبارت دیگر ماماها بعد از مداخله آموزشی، عملکرد بهتری در رعایت حقوق زنان باردار داشتند. رضایت‌مندی مادران از ماماها نیز در حیطه روحی افزایش داشت (05/0p<).
نتیجه‌گیری: آموزش منشور حقوق بیمار می‌تواند منجر به ارتقای عملکرد پرسنل مامایی و رضایتمندی مراجعین شود، بنابراین اجرایی کردن منشور حقوق زنان باردار در مراکز دولتی و خصوصی گامی ‌مؤثر جهت افزایش هرچه بیشتر رضایت‌مندی در مراجعین خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Education of Pregnant Women's Bill of Rights on Midwives Function and Satisfaction of Pregnant Women Referred to Imam Reza hospital, Kaboudarahang, 2015

نویسندگان [English]

 • Ziba Niazi 1
 • Arezoo Shayan 2
 • Rafat Bakht 3
 • Ghodratolah Roshanaii 4
 • Seyedeh Zahra Masoomi 5
1 M.Sc. in Midwifery Counseling, Faculty of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
2 Lecturer, Department of Midwifery, Mother and Child Care Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
3 Lecturer, Department of Maternal and Child Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Non-Communicable Diseases Research Center, Faculty of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Midwifery, Mother and Child Care Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Alleviating labor pain has always been one of the most important issues in midwifery practice. Nowadays, non-pharmacological pain relief methods such as aromatherapy are considered due to low side effects. This study was performed with aim to review the studies which evaluated the effect of aromatherapy on relief of labor pain.
Methods: In this review study, electronic databases including: SID, Iranmedex, Magiran, IranDoc, Cochrane Library, MEDLINE/PubMed, Scopus and Google Scholar were searched with the keywords of aromatherapy, labor pain and clinical trial up to November 9, 2016. Search was limited based on English or/and Persian articles. The quality of studies was assessed using the Cochrane "risk of bias" tool. The results were reported qualitatively.
Results: Of 456 articles which were found in the initial search, 24 randomized trials (3414 participants) were selected for systematic review. The studies were conducted in Iran, India, Egypt, Korea, Italy and New Zealand. The used essence were lavender in 11 articles, rose in 6 articles, common sage in 3 articles, geranium in 3 articles, jasmine in 3 articles, chamomile in 2 articles, peppermint in 2 articles, bitter orange in 1 article, mandarin in 1 article, orange in 1 article, pink in 1 article, ginger in 1 article, lemongrass in 1 article and frankincense in 1 article. Most of the studies showed the positive effects of aromatherapy on labor pain relief.
Conclusion: Available data demonstrate that aromatherapy can be an effective intervention for alleviation of labor pain, but more studies with strong methodology are needed to achieve more rigorous evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aromatherapy
 • Clinical trial
 • Labor pain
 • Systematic review
 1. Parsapoor AR, Bagheri AR, Larijani B. Patient rights in Iran. J Med Ethics Hist 2009; 27:39-47.
 2. Ducinskiene D, Vladickiene J, Kalediene R, Haapala I. Awareness and practice of patient's rights law in Lithuania. BMC Int Health Hum Rights 2006; 6(1):10.
 3. Abbasi A, Ziyaie A. Practicing patients' rights in hospitals: Mandatory for clinical governance implementation. Abstract Book of First Regional Congress of Clinical Governance. Golestan University of Medical Sciences, Gorgan Iran; 2010. (Persian).
 4. Sedghiani E. Organization and hospital management. 1st ed. Tehran: Jahan Rayane Publication; 1999. (Persian).
 5. Laufer-Ukeles P. Reproductive choices and informed consent: fetal interests, women's identity, and relational autonomy. Am J Law Med 2011; 37(4):567-623.
 6. Bennett V, Brown K. Myles textbook for midwives. 13th ed. Tehran: Churchill Livingstone; 1997. (Persian).
 7. Kashanian M, Fekrat M, Masoomi Z, Ansari NS. Comparison of active and expectant management on the duration of the third stage of labour and the amount of blood loss during the third and fourth stages of labour: a randomised controlled trial. Midwifery.2010;2(26):241-5.
 8. Baniaghil A, Ghahami S. Admittance to the labor and delivery unit. 1th ed. Tehran: Nashr Jameenegar; 2012. (Persian).
 9. Freyzea D, Coper M. Myles. 15th ed. Tehran: Entesharat Boshra; 2013. (Persian).
 10. Khodakarami N, Jan Nesari S. Evaluating mothers' awareness about pregnant women´s rights. Iran J Med Ethics Hist Med 2009; 2(1):51-8.
 11. Alidosti M, Tahmasebi M, Raeisi M. Evaluating the women’s satisfaction of Hajar hospital services after the delivery. J Clin Nurs Midwifery 2013; 2(1):1-8. (Persian).
 12. Ahmadi Z, Azimi H. Satisfaction of mothers with midwifery care in. Adv Nurs Midwifery 2009; 19(67):30-5. (Persian).
 13. Bayrami R, Pezeshki MZ, Ebrahimi M. A study of the influence of implementing patients'rights workshop for midwives on the womens viewpoint about parturient rights Respect. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2007; 5(3):93-101. (Persian).
 14. Hadianjazi Z, Dehghan Nayeri N. Barriers in the performance of patient's rights in Iran and appropriate offered solutions review article. Holist Nurs Midwifery 2013; 24(74):69-79.
 15. Roter D, Rosenbaum J, de Negri B, Renaud D, DiPrete-Brown L, Hernandez O. The effects of a continuing medical education programme in interpersonal communication skills on doctor practice and patient satisfaction in Trinidad and Tobago. Med Educ 1998; 32(2):181-9.
 16. Vasegh Rahimparvar F, Nasehi G, Khakbazan Z, Kazemnezhad A. Design, implementation and evaluation of educational program in continuous labor support to midwifery students. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(79):10-7. (Persian).
 17. Geranmayeh M, Hadian T, Rezaepur A, Akhondzadeh E, Haghani H. Effect of education on midwives' knowledge, attitude and practice about non-pharmacologic labor pain relieving methods. J Qazvin Univ Med Sci 2011; 15(2):34-40.
 18. Masoumi Z, Niazi Z, Bakht R, Roshanaii GT. The effect of education of pregnant women's Bill of rights to midwives, on satisfaction of the women referred to labor unit of Imam Reza hospital. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Facul 2016; 24(1):58-67.
 19. Heydari A, Seydi M. Patient satisfaction of general physicians in Qom and its influencing factors. J Med Council Islam Republic Iran 2008; 26(4):530-40. (Persian).