بررسی ارتباط عوامل فردی و باورهای بهداشتی با میزان اضطراب قبل از ماموگرافی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز ماموگرافی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.

2 استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 مربی گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شایع‌ترین بدخیمی در زنان است که در صورت عدم تشخیص به موقع و درمان مؤثر، بالقوه کشنده می‌باشد. نقش باورها در انجام رفتارهای غربالگری برای کنترل بیماری بسیار مفید می‌باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عوامل فردی و باورهای بهداشتی با میزان اضطراب قبل از ماموگرافی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز ماموگرافی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی در سال 1389 بر روی 120 نفر از زنان مراجعه‌کننده به دو مرکز ماموگرافی شهر اهواز انجام شد. افراد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به سه پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی و بالینی، باورهای بهداشتی و اضطراب موقعیتی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی مطلق و نسبی) و استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه 64 نفر (3/53%)از واحد‌های پژوهش، از اضطراب خفیف برخوردار بودند. بین سن و میزان اضطراب (001/0=p) و همچنین بین درآمد ماهیانه و اضطراب (031/0=p) ارتباط معنی‌داری مشاهده شد. بین تعداد انجام ماموگرافی با میزان اضطراب ارتباط معنی‌داری پیدا شد (000/0=p). بین مجموع نمرات باورهای بهداشتی نسبت به موانع انجام ماموگرافی و حساسیت درک شده نسبت به سرطان پستان و اضطراب ارتباط معنی‌داری یافت نشد (55/0=p).
نتیجه‌گیری: طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی گسترده درسطح جامعه می‌تواند تأثیر بسزایی در تصحیح و ارتقاء سطح نگرش و دانش زنان درباره رفتارهای بهداشتی پیشگیری و غربالگری سرطان پستان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association between personal characteristics and health beliefs with pre-mammography anxiety in women referred to mammography centers

نویسندگان [English]

 • Farkhonde Hayati 1
 • Simin Jahani 2
 • Parvaneh Mousavi 3
 • Mohammad Hossein Haghighizade 4
1 Instructor, Department of Nursing, Faculty of Nursing, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Instructor, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 Instructor, Department of Statistics, Faculty of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is the most common malignancy in women which is potentially fatal in the case of no early diagnosed and no effective treatment. The role of beliefs in screening behavior is very useful to control disease. Therefore, this study was performed with aim to determine the relationship between personal characteristics and health beliefs with anxiety before mammographyin women referred to mammography centers.
Methods: This descriptive study was performed in 2010 on 120 women referred to two mammography centers in Ahvaz. The subjects were selected by convenience sampling and they asked to three questionnaires of demographic and clinical characteristics, health beliefs and situational anxiety. Data was analyzed by SPSS software (version 18), and descriptive statistics (mean, standard deviation, absolute and relative frequency) and inferential statistics of Pearson correlation and linear regression. P<0.05 was considered significant.
Results: In this study, 64 cases (53.3%) had mild anxiety. Significant relationship was found between age and anxiety (p=0.001) and also between monthly income and anxiety (p=0.031). There was significant relationship between the numbers of mammography and anxiety (p=0.000). No significant relationship was observed between the total scores of health beliefs about barriers to perform mammography and perceived susceptibility toward breast cancer and anxiety (p=0.55).
Conclusion: Designing and implementation of extensive training programs at the community level can have a significant impact in correcting and promoting of women's attitudes and knowledgeTop of Form
‏ about health behaviors of prevention and screening for breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Beliefs
 • Pre-mammography anxiety
 • Women
 1. Groot MT, Baltussen R, Uyl–de Groot CA, Anderson BO, Hortobagyi GN. Costs and health effects of breast cancer interventions in epidemiologically different regions of Africa, North America, and Asia. Breast J 2006; 12(Suppl 1):81-90.
 2. Moradi-Marjaneh M, Homaei-Shandiz F, Shamsian SA, Mashhadi IE, Hedayati-Moghadam MR. Correlation of HER2/neu over expression, p53 protein accumulation and steroid receptor status with tumor characteristics: An Iranian study of breast cancer patients. Iran J Public Health 2008; 37(3):19-28.
 3. Hayati F. What women need to know about breast cancer. Tehran: Artinteb; 2010.
 4. Mirzae HR, Hajian S, Mofid B. The role of prognostic factors on breast cancer recurrence in patients at radiation oncology ward in imam Hossain hospital. Iran Quart J Breast Dis 2008; 1(2):18-23. (Persian).
 5. Smeltzer, Soozan O. Nursing of internal and surgical reproductive and breast diseases. Trans: Abed Saeedi Z. Tehran: Salemi; 2008. P. 133-82. (Persian).
 6. Montazeri A, Jafari M, Ebrahimi M. Anxiety and depression in women attending a breast cancer mammography center. Payesh 2005; 4(3):181-8. (Persian).
 7. Kachoie A, Abedini Z. Effects of education and preparation on anxiety in women referring for mammography. Life Sci J 2013; 10(4s):7-12.
 8. Domar AD, Eyvazzadeh A, Allen S, Roman K, Wolf R, Orav J, et al. Relaxation techniqes for reducing pain and anxiety during screening mamography. AJR Am Roentgenol 2005; 184(2):445-7.
 9. Mainiero MB, Schepps B, Clements NC, Bird CE. Mamography–related anxiety: effect of procedural patient education. Womens Health Issues 2001; 11(2):110-5.
 10. Thornton H, Edwards A, Baum M. Women need better information about routine mammography. BMJ 2003; 327(7406):101-3.
 11. Kasgari Anedian K, Shah Hosseini Z, Adeli H. Health beliefs about mammography in women referred to health centers of Sari in 2005. Mazandaran Univ Med Sci 2006; 16(54):90-8.
 12. Brown Sofair J, Lehlbach M. The role of anxiety in a mamography screening. Psychosomatics 2008; 49(1):49-55.
 13. Bakhtariaghdam F, Nourizadeh R, Sahebi L. The role of health belief model in promotion of beliefs and behaviors of breast cancer screening in women referring to health care centers of Tabriz in 2010. Med J Tabriz Univ Med Sci 2011; 23(6):25-31. (Persian).
 14. Champion VL. Revised susceptibility, benefits, and barriers scale for mammography screening. Res Nurs Health 1999; 22(4):341-8.
 15. Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. Manual for the state-trait anxiety inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press; 1983.
 16. Abolhasani SH. Effect of sensory stimulation on sleep deprivation symptoms and cardiac index in patients in ICU. Koomesh 2005; 7(1-2):71-6. (Persian).
 17. Arslan S, Nazik E, Uzun Ö, Torun S, Taylan S. Evaluation of pre-procedure anxiety levels for undergoing mammography women. Health Med 2012; 6(4):1182.
 18. Teo CT, Yeo YW, Lee SC. Screening mammography behavior and barriers in Singaporean Asian women. Am J Health Behav 2013; 37(5):667-82.
 19. Hassan N, Ho WK, Mariapun S, Teo SH. A cross sectional study on the motivators for Asian women to attend opportunistic mammography screening in a private hospital in Malaysia: the MyMammo study. BMC Public Health 2015; 15:548.
 20. Abbas Zadeh A, Taebi M, Simin K, Haghdost A. The relationship of health beliefs of Kermanian women and participation in mammography. J Qualit Res Health Sci 2011; 10(2):9-17.